Gå til indhold

Fakta om de fem sociale tilsyn

Organisering, opgavefordeling og øvrig fakta om de sociale tilsyn

Socialtilsynet varetages af fem kommuner:

Ansvar og rollefordeling i socialtilsyn - et lokalt ansvar i en national kontekst

De fem socialtilsyn er hver især en offentlig, kommunal myndighed, som i hele sin virksomhed er underlagt det offentligretlige regelsæt, herunder forvaltningsretlige regler og grundsætninger. Der er ca. ansat 360 personer i de fem socialtilsyn, og tilsammen har de fem tilsynskommuner ansvaret for det driftorienterede tilsyn i ca. 12.000 kommunale, regionale og private tilbud og plejefamilier på landsplan. 

Sociale tilsyn - af hvem og hvor ofte?

Alle tilbud og plejefamilier skal have mindst 1 tilsynsbesøg om året – planlagt eller uanmeldt. 
Socialtilsynet er et af flere tilsyn, som kontrollerer og udvikler de sociale botilbud og plejefamilier. De kommuner, som har ansvaret for de børn og borgere, der bor i tilbuddene/plejefamilierne, har stadig ansvaret for at føre et personrettet tilsyn med den enkelte borgers trivsel. Derudover besøger embedslæger, brandmyndigheder, arbejdstilsyn og fødevarekontrollen også tilbuddene og foretager tilsyn på deres respektive områder.

Socialtilsynets opgave

Godkendelse:

  • Træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud og plejefamilier m.v. på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse
  • En proces, der fører til, at kun tilbud/plejefamilier, der har den fornødne kvalitet godkendes, mens tilbud/plejefamilier uden fornøden kvalitet, ikke godkendes.

Driftsorienteret tilsyn

  • Fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet. 
  • Socialtilsynet skal, som led i det driftsorienterede tilsyn, både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet, som skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet
  • Driftstilsyn er fortløbende.

Socialtilsynet har ansvaret for godkendelse af og det driftsorienterede tilsyn med ca. 12.000 kommunale, regionale og private tilbud og plejefamilier på landsplan. Der skal aflægges mindst 1 årligt besøg på hver afdeling på tilbuddene/i hver plejefamilie.

Den nationale kontekst

Socialstyrelsens auditfunktion følger løbende praksis i socialtilsynet og foretager herunder stikprøver og understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale m.v. Socialstyrelsen udarbejder en årlig rapport om socialtilsynets virksomhed.

Socialstyrelsens auditfunktion har en særlig rolle i forhold til at understøtte, at socialtilsynet drives i overensstemmelse med lovens formål og intentioner. Socialstyrelsen skal løbende følge praksis
i socialtilsynet og bidrage til, at socialtilsynet udvikler en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent praksis.

Som led i opgaven med at følge praksis vil Socialstyrelsens auditfunktion indsamle viden, afholde dialogmøder og gennemfører auditeringer. Auditfunktionen skal ikke, som led i stikprøvekontrollen, føre tilsyn med lovligheden af socialtilsynenes opgavevaretagelse.

Sidst opdateret 22/03 2017