Gå til indhold

FAQ - Vidensdatabasen, konsekvenser

Spørgsmål og svar - Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvornår kan jeg bruge konsekvensestimaterne fra SØMs vidensdatabase til en beregning?

Konsekvensestimaterne vil være mest anvendelige i de tilfælde, hvor målgruppen og effektmålet for din egen indsats ligner definitionerne og målgruppekarakteristika fra vidensdatabasen mest muligt. Det beror altid på din egen vurdering af estimaternes anvendelighed i forhold til den konkrete indsats for SØM-beregningen.

For at kunne anvende estimaterne i en beregning for en konkret indsats, skal følgende forudsætninger være opfyldt:

  • Målgruppen for din indsats skal være i (nogenlunde) overensstemmelse med en af målgrupperne i vidensdatabasen. 
  • Effektmålet for din indsats skal være i (nogenlunde) overensstemmelse med succesmålet for SØM-målgruppen.

I praksis vil det ikke være muligt at finde målgrupper og effektmål, der stemmer 100 pct. overens, hvorfor det vil bero på din konkrete vurdering af, om matchet er godt nok til, at vidensdatabasens estimater kan anvendes. Denne vurdering hjælpes på vej af, at du i SØM kan få oplysninger om målgruppernes definition og karakteristika. Det er her, den socialfaglige indsigt i området og målgruppen er afgørende for at kunne lave denne vurdering. Du bør i din SØM-beregning notere overvejelser om, hvor godt forudsætningerne er opfyldt på siden ”Konsekvenser 1”.

Hvor lang tidshorisont kan jeg regne på? Og kan SØM beregne de langsigtede effekter af sociale indsatser?

Med den viden, der er i vidensdatabasen, er det muligt at regne på en tidshorisont på op til 10 år afhængig af målgruppen og hvilke konsekvenser, der medtages i beregningen (SØM version 2.3). For børn og unge betyder det, at du kan regne på de økonomiske konsekvenser af en indsats i barnets eller den unges fortsatte børne- og ungeliv samt i nogle tilfælde i det tidlige voksenliv. Selve modellen er dog konstrueret til at kunne regne på op til 20 år, hvis du har viden om de langsigtede økonomiske konsekvenser.

Hvilke konsekvenser skal jeg tilvælge i min beregning, og kan jeg ændre konsekvenserne i SØM, så de bedre passer med en konkret indsats eller en konkret kommune?

Vurderingen af hvilke konsekvenser, som du medtager i SØM-beregningen for den enkelte indsats, skal altid bero på en konkret vurdering af estimaternes anvendelighed i forhold til din målgruppe, indsatsen og effekten af denne. Der bør således foreligge en begrundet hypotese for, hvilke konsekvenser der påvirkes af indsatsens effekt og størrelsen på disse.

Du kan godt ændre konsekvenserne i SØM, og det vil normalt være relevant, at man som bruger indtaster sine egne bud på de økonomiske konsekvenser for alle de områder, man ønsker at medtage. Alternativt kan du finde inspiration i estimaterne i SØMs vidensdatabase og tilrette konkrete estimater, hvor du selv har bedre viden.

Hvordan kan jeg medregne konsekvenser, som indtræffer, mens indsatsen er i gang?

I SØM medregnes konsekvenser som udgangspunkt fra det år, hvor deltagerne færdiggør indsatsen. Det betyder, at hvis varigheden af et forløb fx er 2-3 år, vil modellen regne med, at deltagerne opnår konsekvenserne fra år 3 og frem.

Når et forløb har en varighed på mere end et år, kan du i nogle tilfælde få brug for at tilføje konsekvenser, som (du forventer) borgeren opnår, mens forløbet er i gang. Det kan fx være at en borger i hjemløshed, der modtager en 3-årig indsats efter Housing First principperne, begynder at gå mere til lægen eller begynder i misbrugsbehandling allerede i løbet af indsatsens første år. Konsekvenserne skal derfor ikke kun medregnes, når borgeren har afsluttet indsatsen (hvilket er SØMs default-indstilling), men også mens borgeren modtager indsatsen.

I beregningsrammen har du mulighed for at tilføje de konsekvenser, du ved, eller forventer, optræder, mens indsatsen er i gang. Dette gøres på siden ”konsekvenser 2”. Funktionen kommer kun frem, hvis du har valgt en indsats med en varighed på over 1 år på siden ”omkostninger”. 

Der er ikke er mulighed for at hente viden om konsekvenser under indsatsen i vidensdatabasen, hvorfor du vil skulle foretage egne indtastninger af konsekvenserne. Du kan dog lade dig inspirere af estimaterne i vidensdatabasen.

Hvorfor ændrer konsekvensestimaterne sig, når SØM bliver opdateret?

Socialstyrelsen opdaterer alle budgetøkonomiske konsekvenser for de inkluderede målgrupper i SØM i takt med, at nyere og bedre registerdata bliver tilgængeligt. Opdateringerne foretages for at forbedre kvaliteten af konsekvensestimaterne i SØM og præsentere det for nuværende bedste bud på nettoresultat for de inkluderede målgrupper. Registerdata bliver typisk opdateret en gang årligt. 

Opdateringen af SØMs konsekvensestimater kan indeholde følgende:

  • At datagrundlaget for afgrænsning af målgrupperne og konsekvensestimaterne udvides med et eller flere år.
  • At definitioner og afgrænsninger af målgrupper, succesmål og konsekvenser rettes eller forbedres.

Opdateringerne har betydning for konsekvensestimaterne og det samlede budgetøkonomiske nettoresultat for målgrupperne sammenlignet med tidligere versioner. Det betyder også, at resultatet af en beregning, som du har foretaget i tidligere versioner af SØM, vil se anderledes ud, hvis du foretager samme beregning med de opdaterede konsekvensestimater i den nyeste tilgængelige version. 

Ændringerne kan skyldes flere årsager:

  • Datagrundlaget giver opdateret viden om de forventede budgetøkonomiske konsekvenser for målgrupperne.
  • Rettelser og forbedringer i afgrænsning af målgrupperne, succesmål og/eller konsekvenser påvirker tidsperioden og antallet af observationer/personer, som det er muligt at basere konsekvensestimaterne på.
  • SØM præsenterer punktestimater i hvert enkelt år, hvor kun statistisk signifikante estimater medtages. Denne tilgang indebærer en vis usikkerhed, og et udvidet datagrundlag vil medføre, at fx estimater der tidligere var statistisk insignifikante - og derved udeladt af beregningerne - nu potentielt medtages (eller vice versa). Dette påvirker nettoresultatet direkte.

Kvaliteten af SØMs konsekvensestimater afhænger af det tilgængelige data og mulighederne for at afgrænse relevante målgrupper og succesmål. Som bruger skal du altid vurdere anvendeligheden af estimaterne i forhold til den konkrete, lokale indsats og målgruppe, beregningen vedrører, og lave de relevante justeringer ud fra din egen viden.

Hvis du ønsker at få tilsendt en tidligere version af modellen, end den som er tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside, bedes du kontakte SØM-supporten

Sidst opdateret 15/01 2021