Gå til indhold

FAQ - Vidensdatabasen, effekt

Spørgsmål og svar - Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvordan kan jeg angive en succesrate, hvis jeg ikke kender effekten af min indsats? Og hvad skal jeg være opmærksom på ved fastsættelse af succesraten?

Hvis du ikke kender effekten af din indsats, men stadig gerne vil foretage en SØM-beregning, kan du finde inspiration i vidensdatabasen Billede af ikon vidensdatabase , der indeholder effektstørrelser baseret på studier af indsatser over for en række målgrupper på socialområdet. For hver effektstørrelse finder du yderligere oplysninger, der kan hjælpe dig til at vurdere, om effektstørrelsen kan være relevant i din SØM-beregning.

Enhver SØM-beregning skal tage udgangspunkt i en lokal beslutningssituation. Det vil sige, at du som bruger altid skal vurdere effektestimaterne i SØM i henhold til din målgruppes eget udgangspunkt og karakteren af den pågældende indsats.

I forbindelse med fastsættelsen af succesraten skal du være opmærksom på, hvor mange af borgerne, der forventes at opnå effektmålet, uden at have modtaget den pågældende indsats. Det vil fx sige, at hvis der årligt er 2 pct., der kommer ud af hjemløshed med den nuværende indsats, og der med den nye indsats er 12 pct., der kommer ud af hjemløshed, bør din succesrate være 10 pct. i stedet for 12 pct .

Er det muligt at angive indfasning af effekt og/eller tilbagefald i SØM?

I SØM antages det, at effekten af en indsats falder samme år, som borgeren afslutter sit forløb, ligesom effektstørrelsen af indsatsen er ens for alle borgere uafhængigt af, i hvilket år de gennemfører deres forløb. Det er derfor ikke muligt at tage højde for en gradvis indfasning af indsatsens effekt.

I konsekvensestimaterne i SØM tages der indirekte højde for tilbagefald, da en borger, der har opnået effektmålet, godt kan opleve tilbagefald. Fx kan borgere, der kom ud af hjemløshed i det første år, igen være brugere af herberg og forsorgshjem i de efterfølgende år. Hvis du forventer en anden tilbagefaldsprofil, kan du justere dette i konsekvensestimaterne.

I den tekniske dokumentation kan du læse mere om, hvordan konsekvensestimaterne er opgjort for målgrupper på voksenområdet samt for målgrupperne af udsatte børn og unge.

Læs den teknisk dokumentation

Hvordan tolker jeg en effektstørrelse?

En effektstørrelse er et tal, der udtrykker, hvor stor en forskel en indsats gør for borgerne, der modtager indsatsen sammenlignet med status quo (der kan være en anden eller ingen indsats). Effekten for borgeren kan fx være opgjort som øget livskvalitet, bedre trivsel, færre symptomer etc.

En effektstørrelse kan både være positiv eller negativ. En positiv effektstørrelse betyder, at borgerne i indsatsgruppen i gennemsnit har en bedre effekt af indsatsen end borgerne i en eventuel sammenligningsgruppe. En negativ effektstørrelse betyder, at borgerne i indsatsgruppen i gennemsnit har en dårligere effekt af indsatsen end borgere i en eventuel sammenligningsgruppe. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at indsatsen har negative effekter for borgerne i indsatsgruppen, men blot at indsatsen gør det dårligere end den indsats, der sammenlignes med.

I SØMs vidensdatabase er alle effektstørrelser opgjort som standardiserede effektstørrelser (Cohen's d). Det betyder, at det er muligt at sammenligne effektstørrelser på tværs af studier, der har benyttet forskellige effektmål.

Hvad skal jeg gøre, hvis succesmålet i SØM ikke stemmer overens med effektmålet for min egen indsats?

Succesmålet for SØM-målgruppen, som er brugt til beregning af konsekvenserne, er afgrænset i de danske registre, og kan derfor ikke ændres. Effektmålet for målgruppen for din egen indsats vil derfor ikke nødvendigvis stemme overens med succesmålet for SØM-målgruppen.

Hvis du vurderer, at forskellene har betydning for konsekvenserne, kan du enten justere SØMs konsekvensestimater eller selv indtaste størrelsen på de relevante konsekvensestimater. 

Sidst opdateret 17/04 2020