Gå til indhold

FAQ - Generelt om SØM

Spørgsmål og svar - Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvad er SØM og kan alle bruge SØM?

SØM er et beregningsværktøj, der gør det muligt at regne på de budgetøkonomiske konsekvenser over tid  ved at investere i vidensbaserede sociale indsatser. SØM styrker dermed beslutningsgrundlaget i konkrete lokale sammenhænge. SØM beregning foretages på baggrund af brugerens egne input vedrørende indsatsens omkostninger, effekt og økonomiske konsekvenser over tid eventuelt med inspiration fra SØMs vidensdatabase. 

SØM stilles frit til rådighed for alle på Socialstyrelsens hjemmeside, men gode SØM-beregninger kræver både økonomi- og socialfaglige kompetencer og retter sig mod en helt konkret indsats, fx i en kommune.

Hent SØM og læs teknisk dokumentation

Hvad viser resultatet af en SØM-beregning?

En SØM-beregning viser det budgetøkonomiske nettoresultat for det offentlige ved en social indsats. Nettoresultatet er summen af indsatsens omkostninger og de økonomiske konsekvenser over tid, som følger af den effekt indsatsen har på borgerne. 

Et positivt budgetøkonomisk nettoresultat betyder, at omkostningerne til indsatsen er lavere end de samlede økonomiske konsekvenser, og omvendt betyder et negativ nettoresultat, at omkostningerne til indsatsen overstiger de samlede økonomiske konsekvenser. Dvs. at en indsats kan godt være succesfuld for målgruppen eller enkelte borgere, selv hvis indsatsen medfører et negativt budgetøkonomisk nettoresultat. 

SØM vil derfor aldrig kunne stå alene, når der skal træffes beslutninger om investeringer i sociale indsatser. Sociale indsatser skal i høj grad også vurderes ud fra den progression og livskvalitet, der skabes for borgerne.

Kan jeg anvende SØM til at måle effekten af social indsats?

Du kan bruge SØM til mange forskellige typer af budgetøkonomiske analyser af sociale indsatser afhængig af, hvilken viden du har at bygge på fx vedrørende indsatsens effekt. SØM er dog ikke et redskab, der kan bruges til at måle effekten af en social indsats på borgerne.

En SØM-beregning erstatter ikke, at du skal indsamle viden om indsatsens effekt, konsekvenser og priser. Du bør derfor løbende følge op på den sociale indsats og vurdere, om indsatsen skaber de forventede effekter og økonomiske konsekvenser for borgerne. 

Kan Socialstyrelsen validere min SØM-beregning?

På SØM-supporten kan du få teknisk hjælp til brug af modellen, hjælp til at finde rundt i modellen og generel vejledning om indholdet i SØMs vidensdatabase.  Socialstyrelsen kan dog ikke hjælpe med sparring på indholdet i eller validere konkrete beregninger. Ansvaret for indholdet i den konkrete beregning ligger hos den bruger eller aktør, som foretager beregningen, da en beregning bygger på lokale antagelser om målgruppen og indsatsen. 

Hvad skal jeg vide noget om for at lave en SØM-beregning?

Formålet med SØM er at kunne beregne, hvordan en konkret lokal social indsats påvirker den offentlige økonomi for kommune, region og stat over tid. For at kunne foretage en SØM-beregning kræver det både økonomifaglige kompetencer og socialfaglig indsigt i indsatsen eller metoden. Endvidere skal du forud for en SØM-beregning have viden om følgende:

  • Scenariet for indsatsen, herunder indsatsens driftsperiode, varigheden en borger modtager indsatsen, samt antallet af borgere, der modtager indsatsen
  • De årlige omkostninger ved indsatsen samt eventuelle andre omkostninger der frafalder direkte som følge af indsatsen
  • Effekten (eller den forventede effekt) af indsatsen for borgeren i form af effektmål og succesrate der angiver den andel, der opnår effektmålet, som følge af indsatsen
  • De økonomiske konsekvenser, der følger af indsatsens effekt. Med begrebet økonomiske konsekvenser forstås ændringerne i forbruget af offentlige ydelser og aktiviteter samt priserne forbundet hermed

Beregning af de årlige omkostninger kan for nogle indsatser eventuelt foretages vha. Socialstyrelsens omkostningsmodel, som er tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside.

Inspiration til viden om effekter, konsekvenser og priser for en række udsatte målgrupper findes i SØMs vidensdatabase.

Kan jeg regne på indsatser fordelt på forskellige forvaltninger inden for kommunen?

SØM beregner som udgangspunkt økonomiske konsekvenser fordelt på kommune, region og stat.
Du kan ændre eller tilføje egne aktører under ”Indstillinger” Indtillinger i SØM

Du kan enten indtaste dine egne aktørnavne, og i så fald skal du selv angive både konsekvenser og priser i beregningen for de tilføjede aktører, eller du kan vælge at indlæse SØMs bud på navnene på alle relevante forvaltninger for hver kommune og fordelingen af udgifter og indtægter til de enkelte konsekvenser.  Når du vælger kommunale forvaltninger, er det kun kommunale udgifter og indtægter, der bliver medtaget i modellens resultater, og ikke udgifter og indtægter for stat og region. Det er dig som bruger af modellen, der er ansvarlig for at sikre, at denne fordeling (og selve forvaltningerne) er korrekt.

Hvornår skal jeg angive sparede omkostninger?

Hvis en ny indsats erstatter en anden indsats eller ’overtager’ eksisterende ressourcer, skal omkostningerne forbundet med den bortfaldne indsats/de eksisterende ressourcer fratrækkes omkostningerne til den nye indsats. Dette gøres under ”Omkostninger” i beregningsrammen. 

Hvordan tager jeg højde for usikkerheder i mine beregninger?

På resultatsiden i SØMs beregningsramme kan du under afsnittet ’Følsomhedsanalyser’ foretage følsomhedsberegninger af dit resultat og dermed se, hvad en ændring i en af de centrale antagelser betyder for resultatet af din beregning. Her er det blandt andet muligt at angive en alternativ succesrate eller ændring i forbruget af offentlige ydelser.

Ønsker du at ændre på andre antagelser, end hvad der er muligt i følsomhedsberegneren, eller ændre på flere forudsætninger på samme tid, vil du være nødt til enten at ændre på disse direkte i din beregning eller foretage en ny alternativ beregning af samme indsats. Hvis du vælger sidstnævnte metode, har du endvidere mulighed for at sammenligne dine forskellige beregninger af samme indsats under menupunktet 'Sammenligning' Sammenligning i SØM.

Hvordan finder jeg vidensdatabasen?

Vidensdatabasen er en integreret del af SØM. Du finder vidensdatabasen ved at trykke på menupunktet 'Vidensdatabase' Vidensdatabase i SØM.

Vidensdatabasen indeholder viden om effekt, konsekvenser og priser vedrørende en lang række udsatte målgrupper på både voksenområdet og børne- og ungeområdet. 

Estimaterne i SØMs videndatabase er overordnet skøn baseret på en række generelle forudsætninger og antagelser. Disse skøn kan derfor være mere eller mindre repræsentative for den konkrete lokale indsats og målgruppe, som du som bruger skal tage stilling til, hvis du bruger estimaterne i vidensdatabasen i din beregning. 

Du kan læse mere om indholdet i vidensdatabasen i den tekniske dokumentation. 

Sidst opdateret 15/01 2021