Analysens temaer

Analysen af kommunens myndighedspraksis på handicapområdet behandler en række temaer. For hvert tema er der fastlagt en fælles kvalitetsforståelse.

I analysen behandles otte temaer, hvor kommunens praksis holdes op mod den fælles kvalitetsforståelse. Du kan læse kvalitetsforståelsen bag hvert tema ved at klikke på punkterne nederst på siden.

Hvert tema analyseres efter følgende analysecirkel:
Temaerne i et taskforce-forløb analyseres efter analysecirklen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Politik og strategi

Politik og strategi har fokus på politisk ejerskab og styring på handicapområdet.

Vurderingerne bygger på, om der er udarbejdet en handicappolitik, i hvilken udstrækning kommunens politikere, handicapråd, borgere og medarbejdere har været inddraget i udarbejdelsen, samt hvorvidt den skaber sammenhæng til andre relaterede områder.

Det afdækkes desuden, om politikken er udmøntet i konkrete styrings-dokumenter på området, som eksempelvis strategier, kvalitetsstandarder samt serviceniveau- og ydelsesbeskrivelser, og om de er aktuelle og opdaterede i forhold til gældende lovgivning.

Afslutningsvis bygger vurderingen på, om der er beskrevet konkrete mål for kommunens arbejde på området, og om der følges op på disse mål.

Faglig ledelse og sparring

Faglig ledelse og sparring har fokus på, hvordan ledelsen understøtter den faglige udvikling og kvaliteten i sagsbehandlingen via et fælles fagligt grundlag.

Det afdækkes, hvorvidt der er en ledelsesstruktur med en klar og gennemsigtig placering af opgaver og ansvar, og om medarbejderne har adgang til den nødvendige faglige sparring og ny faglig viden.

Derudover vurderes det, hvordan den faglige ledelse og sparring bidrager til at sikre en høj og ensartet kvalitet i sagsbehandlingen via den løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, samt hvordan der følges op på kvaliteten i sagsbehandlingen.

Ledelsesinformation og styring

Ledelsesinformation og styring har fokus på, i hvilken udstrækning der indsamles og anvendes systematisk viden om kommunens arbejde på handicapområdet.

Vurderingerne bygger på en analyse af, hvordan der løbende og systematisk indsamles viden om eksempelvis aktiviteter, målgrupper og resultater, om kvaliteten i sagsbehandlingen samt om borgerens inddragelse i sagsbehandlingen. Desuden undersøges det, om politikere, ledere og medarbejdere på området har løbende og systematisk adgang til denne viden.

Derudover vurderes det, hvordan kommunen bruger denne viden til løbende at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen og i indsatserne samt strategisk til faglig styring og udvikling af handicapområdet.

Udredning, vurdering og afgørelse

Temaet udredning, vurdering og afgørelse har fokus på, om der er en fælles faglig tilgang samt anvendes fælles metoder og redskaber i sagsbehandlingen og i inddragelsen af borgeren.

Desuden vurderes det, om kommunen inddrager de relevante personer til at sikre et tilstrækkeligt grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret udredning af den enkelte borger.

Endelig vurderes det, i hvilken grad kommunens udredninger, vurderinger og afgørelser, herunder visitation og matchning, lever op til de lovgivningsmæssige krav, er i overensstemmelse med god socialfaglig kvalitet, samt om de er veldokumenterede og formidlet til borgerne.

Handleplan og bestilling

Temaet handleplan og bestilling har fokus på, hvorvidt der er fælles faglige retningslinjer for kommunens arbejde med handleplaner. Herunder vurderes det, om det i de konkrete handleplaner er klart beskrevet, hvad formålet og målet med indsatsen er, og hvorvidt der er fokus på borgerens trivsel og udvikling.

Desuden vurderes det, om den indsats, som borgeren visiteres til, afspejler borgerens ressourcer, ønsker og behov, samt hvordan der samarbejdes med de sociale tilbud i forbindelse med bestillingen.

Sidst vurderes det, hvorvidt handleplanen eller bestillingen anvendes som et aktivt dialogredskab i forhold til borgeren.

Opfølgning

Temaet opfølgning har fokus på, hvorvidt der er fælles faglige retningslinjer samt anvendes fælles metoder og redskaber i opfølgningen på indsatsen over for den enkelte borger.

Det vurderes, hvorvidt opfølgningen tager afsæt i formålet med indsatsen og eventuelt med udgangspunkt i borgerens handleplan og i de opstillede mål. Det vurderes, hvorvidt der i opfølgningen er fokus på, om indsatsen fortsat tjener sit formål eller om indsatsen skal ændres eller ophøre.

Desuden vurderes det, om borgeren inddrages i opfølgningen, og om andre relevante personer inddrages.

Overgang fra barn til voksen

Overgang fra barn til voksen har fokus på kommunens praksis, når borgeren overgår fra bestemmelserne på børneområdet til bestemmelserne på voksenområdet, herunder på, hvordan der sikres helhed og sammenhæng i overgangen.

Det vurderes, om der er udarbejdet fælles vejledninger og procedurer for overgangen på tværs af børne- og voksenområdet, om disse er formidlet og kendte, samt om der er klarhed om roller og ansvar.

Endelig vurderes det, om der er udarbejdet en plan for overgangen, og i hvilken grad den unge, familien og eventuelle netværk er inddraget i planlægningen.

Organisering og tværfagligt samarbejde

Organisering og tværfagligt samarbejde har fokus på, hvordan kommunens organisering understøtter kommunens politikker og strategier på handicapområdet, samt på, hvordan der samarbejdes på tværs af fagligheder, områder og forvaltninger, så der sikres en sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling og indsats for borgeren.

Herunder vurderes det, om der er klare procedurer og arbejdsgange, klarhed om roller og ansvar samt om disse er formidlet og kendte på tværs af områderne.

Endelig vurderes det, hvorledes borgeren inddrages i sager, der håndteres på tværs af fagområder og forvaltninger. 

Sidst opdateret 21/03 2018