Gå til indhold

Analysens temaer

Analysen af kommunens myndighedspraksis på handicapområdet behandler en række temaer. For hvert tema er der fastlagt en fælles kvalitetsforståelse.

I analysen behandles syv temaer, hvor kommunens praksis holdes op mod den fælles kvalitetsforståelse. Du kan læse kvalitetsforståelsen bag hvert tema ved at klikke på punkterne nederst på siden.

Hvert tema analyseres efter følgende analysecirkel:
Temaerne i et taskforce-forløb analyseres efter analysecirklen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Politik og strategi

Politik og strategi har fokus på politisk ejerskab og styring på handicapområdet.

Under dette tema undersøger taskforcen:

 • Om der er udarbejdet en handicappolitik.
 • Om kommunens politikere og handicapråd har været inddraget i udarbejdelsen.
 • Hvorvidt handicappolitikken skaber sammenhæng til andre relaterede områder. 
 • Om den er udmøntet i konkrete styringsdokumenter på området.
 • Om styringsdokumenterne er aktuelle og opdaterede i forhold til gældende lovgivning. 
 • Om der er beskrevet konkrete mål for kommunens arbejde på området, og om der følges op på dem.

Faglig ledelse og sparring

Faglig ledelse og sparring har fokus på, hvordan ledelsen understøtter den faglige udvikling og kvalitet i sagsbehandlingen.

Under dette tema undersøger taskforcen:

 • Om der er et fælles fagligt grundlag.
 • Om der er en ledelsesstruktur med en klar og gennemsigtig placering af opgaver og ansvar.
 • Hvorvidt medarbejderne har adgang til den nødvendige faglige sparring og ny faglig viden. 
 • Hvordan den løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer sikres.
 • Hvordan der følges op på kvaliteten i sagsbehandlingen.

Ledelsesinformation og styring

Ledelsesinformation og styring har fokus på, i hvilken udstrækning der indsamles og anvendes systematisk viden om kommunens arbejde på handicapområdet.

Under dette tema undersøger taskforcen:

 • Hvordan der løbende og systematisk indsamles viden om aktiviteter, målgrupper og resultater.
 • Om politikere, ledere og medarbejdere har løbende og systematisk adgang til denne viden. 
 • Hvordan kommunen bruger denne viden til løbende at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen og i indsatserne.
 • Hvordan kommunen bruger denne viden strategisk til faglig styring og udvikling af handicapområdet.

Udredning, vurdering og afgørelse

Under temaet udredning, vurdering og afgørelse undersøger taskforcen:

 • Om der er en fælles faglig tilgang samt anvendes fælles metoder og redskaber i sagsbehandlingen og i inddragelsen af borgeren.
 • Om kommunen inddrager de relevante personer til at sikre et tilstrækkeligt grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret udredning af den enkelte borger. 
 • Om kommunens udredninger, vurderinger og afgørelser lever op til de lovgivningsmæssige krav, er i overensstemmelse med god socialfaglig kvalitet, samt om de er veldokumenterede og formidlet til borgerne.

Handleplan og bestilling

Under temaet handleplan og bestilling undersøger taskforcen:

 • Hvorvidt der er fælles faglige retningslinjer for kommunens arbejde med handleplaner. 
 • Om det i de konkrete handleplaner er klart beskrevet, hvad formålet og målet med indsatsen er, og om der er fokus på borgerens trivsel og udvikling.
 • Om den indsats, som borgeren visiteres til, afspejler borgerens behov.
 • Hvordan der samarbejdes med de sociale tilbud i forbindelse med visitation og bestilling.
 • Hvorvidt handleplanen anvendes som et aktivt dialogredskab i forhold til borgeren.

Opfølgning

Under temaet opfølgning undersøger taskforcen:

 • Om der er fælles faglige retningslinjer samt anvendes fælles metoder og redskaber i opfølgningen på indsatsen over for den enkelte borger.
 • Om opfølgningen tager afsæt i formålet og målene med indsatsen som beskrevet i borgerens handleplan eller i bestillingen.
 • Hvorvidt der i opfølgningen er fokus på, om indsatsen fortsat tjener sit formål, eller om den skal ændres eller ophøre. 
 • Om borgeren inddrages i opfølgningen.
 • Om andre relevante personer inddrages i opfølgningen.

Helhed og sammenhæng

Helhed og sammenhæng har fokus på kommunens praksis i forhold til at skabe helhed og sammenhæng, dels i forbindelse med overgangen fra børne- til voksenbestemmelserne, dels i forhold til organiseringen af det tværfaglige samarbejde. 

Under dette tema undersøger taskforcen:

 • Hvordan der sikres helhed og sammenhæng i overgangen.
 • Om der er udarbejdet fælles vejledninger og procedurer for overgangen på tværs af børne- og voksenområdet.
 • Om disse er formidlet og kendte, samt om der er klarhed om roller og ansvar. 
 • Om der er udarbejdet en plan for overgangen.
 • I hvilken grad den unge, familien og eventuelt netværk er inddraget i planlægningen.
 • Hvordan kommunens organisering understøtter kommunens politikker og strategier på handicapområdet.
 • Hvordan der samarbejdes på tværs af fagligheder, områder og forvaltninger, så der sikres en sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling og indsats for borgeren. 
 • Om der er klare procedurer og arbejdsgange, klarhed om roller og ansvar samt om disse er formidlet og kendte på tværs af områderne. 
 • Hvordan borgeren inddrages i sager, der håndteres på tværs af fagområder og forvaltninger. 
Sidst opdateret 20/01 2020