Korte formidlings- og læringsforløb

Et kort formidlings- og læringsforløb er en temadag i en kommune, hvor Taskforce - Handicap og kommunen går i dybden med et bestemt emne.

Taskforce - Handicap tilbyder løbende korte formidlings-
og læringsforløb af cirka 6 timers varighed. 

Hvem kan søge om et forløb?

Alle kommuner kan løbende søge om op til to formidlings- og læringsforløb årligt - inden for samme eller flere tematikker.
Ansøgningerne vurderes fire gange årligt, og forløbene tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Ansøg om et formidlings- og læringsforløb (internt link)

Temaer for formidlings- og læringsforløb i 2018

Her kan du se, hvilke temaer, der udbydes i år:

Fold alle teksterne ud eller ind

Grundlæggende sagsbehandling på handicapområdet

Grundlæggende forløb om arbejdet som sagsbehandler på handicapområdet.

Der er særligt fokus på lovgrundlag på henholdsvis børne- eller voksenhandicapområdet, samt en præsentation af relevante udredningsværktøjer og redskaber til inddragelse af borgerne.

Forløbet varetages af Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Forvaltningsretlige sagsbehandlingregler

I forløbet om forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler er der særligt fokus på garantiforskrifter som officialprincippet (sagens oplysning), partshøring og begrundelseskravet.

Herudover kan det være relevant at inddrage vejlednings- og notatpligten og relevant praksis fra Ankestyrelsen og Folketingets Ombudsmand.

Samtidig er der fokus på udvalgte temaer i lovgivningen, hvor taskforcen har identificeret særlige udfordringer gennem de længerevarende forløb. De udvalgte temaer er :

  • boformer efter henholdsvis serviceloven og almenboligloven
  • socialpædagogisk støtte
  • ledsagerordning.

Forløbet varetages af Ankestyrelsen.

Udredning og borgerinddragelse

I forløbet vil Voksenudredningsmetoden, VUM være udgangspunkt, og der vil i forløbet indgå oplæg og øvelser, der træner deltagerne i at udrede og vurdere borgerens ressourcer, funktionsniveau, udviklingsmuligheder og støttebehov i samarbejde med borgeren.

Forløbet  varetages af Socialstyrelsen.

Handleplan, målsætning, opfølgning og borgerinddragelse

I forløbet vil Voksenudredningsmetoden, VUM være udgangspunkt og herunder samspillet mellem myndighed og udfører.

I forløbet indgår oplæg og øvelser, der træner deltagerne i at fastsætte indsatsformål og -mål for borgerens udvikling, følge op på målene, samt generelt styrke samarbejdet med udfører.

Forløbet varetages af Socialstyrelsen.

Faglig ledelse og styring på handicapområdet

Dette forløb er målrettet faglige ledere, koordinatorer og myndighedsledere på enten børne- eller voksenhandicapområdet.

I forløbet skitseres taskforcens analyseramme og erfaringer, og kommunerne foretager en selvevaluering af, hvad der med fordel kan sættes fokus på for at styrke rammerne for sagsbehandlingen på området.

Forløbet sigter på, at kommunen selv kan igangsætte en udvikling, der ligner forløbet i de længerevarende analyse- og udviklingsforløb under taskforcen.

Forløbet varetages af Socialstyrelsen.

Overgang fra barn til voksen på handicapområdet

På dette forløb får deltagerne viden om lovgivning og den gode socialfaglige tilgang i arbejdt med en styrket overgang fra barn til voksen.

Der sættes desuden fokus på, hvordan den enkelte kommune  arbejder med overgangen, og hvilke elementer den med fordel kan sætte fokus på fremadrettet.

Forløbet varetages af Socialstyrelsen.

Sidst opdateret 21/03 2018