Gå til indhold

Erfaringer og redskaber

Her kan du få inspiration til de forskellige aspekter af myndighedsvaretagelsen på handicapområdet.

Taskforcen på handicapområdet opbygger her på siden et overblik over redskaber, der bidrager til den gode myndighedsvaretagelse på handicapområdet.
Redskaberne er indsamlet i kommunerne og udvalgt og anonymiseret af taskforcen.

Redskaberne er grupperet under emner, der tilsammen afspejler det samlede myndighedsområde. Du finder redskaberne under de enkelte emner nedenfor.

Fold alle teksterne ud eller ind

Politik og strategi

Der er endnu ingen eksempler under dette tema.

Faglig ledelse og sparring

Titel: Audit
Beskrivelse: Dokumentet udgør en faglig ramme for arbejdet med ledelsestilsyn/fagligt tilsyn på et tilfældigt udtræk af sager. Audit er en god fælles ramme, hvor det i forvejen sikres, at der udtages sager på de paragraffer, der ønskes i det kommende år, og at der reserveres kalendere hos de medarbejdere og ledere, der skal gennemføre audit. Der er blandt andet udarbejdet skemaer for, hvad der skal undersøges i hver sag. Med denne ramme er der mulighed for at skabe læring hos medarbejdere og ledelse og dermed understøtte god sagsbehandling.

Hent skabelon til audit 

Titel: Kompetenceoversigt
Beskrivelse: En kompetenceoversigt giver overblik over de kompetencer, der er tilstede og giver et godt udgangspunkt for at planlægge kompetenceudvikling. Bør suppleres af en oversigt over kompetencebehov og ønsket kompetenceprofil.

Hent skabelon til kompetenceoversigt

Titel: Kompetencemodel
Beskrivelse: Dokumentet definerer tre kompetenceniveauer og en række kompetenceområder og kan bidrage til at kompetenceudvikling kan foregå mere systematisk ved at klarlægge de eksisterende kompetenceniveauer i forhold til behovet.

Hent skabelon til kompetencemodel

Titel: Bevillingskompetenceplan
Beskrivelse: Oversigt over indstiller og godkender fordelt på ydelsesparagraffer. Godkendelseskompetencer er koblet med ydelsespakker, timeantal og VUM-kategorier.

Hent skabelon til bevillingskompetenceplan

Udredning, vurdering og afgørelse

Titel: Fælles indsatsplan
Beskrivelse: Dokumentet er et eksempel på, hvordan en udredningen i Voksenudredningsmetoden, VUM, kan omsættes i en it-understøttelse.

Hent skabelon til fælles indsatsplan

Handleplan og bestilling

Der er endnu ingen eksempler under dette tema.

Opfølgning

Der er endnu ingen eksempler under dette tema.

Overgang fra barn til voksen

Titel: Tillykkefolder til den unge, der fylder 18 år
Beskrivelse: Folderen er rettet mod den unge og introducerer til de beslutninger, der skal træffes, og som skal drøftes på et overdragelsesmøde. Skal ses i sammenhæng med øvrigt materiale under dette tema og kan med fordel gøres lettere sprogligt tilgængelig for målgruppen. 

Hent skabelon til tillykkefolder

Titel: Brev til den unge om overdragelsesmøde
Beskrivelse: Brev der oplyser om tidspunkt for overdragelsesmøde. Skal ses i sammenhæng med øvrigt materiale under dette tema og kan med fordel gøres lettere sprogligt tilgængelig for målgruppen. 

Hent skabelon til brev til den unge

Titel: Brev til forældre om overdragelsesmøde
Beskrivelse: Skabelon til brev, der indkalder forældre til en ung, der fylder 18 år, til det første af to overdragelsesmøder. Skal ses i sammenhæng med øvrigt materiale under dette tema.

Hent skabelon til brev til forældre

Titel: Dagsorden første overdragelsesmøde
Beskrivelse: Skabelon til dagsorden for første overdragelsesmøde. Skal ses i sammenhæng med øvrigt materiale under dette tema.

Hent skabelon til dagsorden, første overdragelsesmøde 

Titel: Dagsorden andet overdragelsesmøde
Beskrivelse: Skabelon til dagsorden for andet overdragelsesmøde. Skal ses i sammenhæng med øvrigt materiale under dette tema.

Hent skabelon til dagsorden, andet overdragelsesmøde

Titel: Arbejdsgang i forbindelse med overdragelse
Beskrivelse: Dokumentet beskriver arbejdsgangen i forbindelse med overgangen fra barn til voksen. Arbejdsgangen begynder ved det 15. år. Roller og ansvar kan med fordel præciseres, ligesom vejledning i forhold til forsørgelsesgrundlag bør tilføjes. Skal ses i sammenhæng med øvrigt materiale under dette tema.

Hent skabelon til arbejdsgang i forbindelse med overdragelse

Titel: Sagsoverdragelse
Beskrivelse: Skabelon til angivelse af den unges kontaktoplysninger og tilknyttede kontaktpersoner i forbindelse med overgang fra barn til voksen. Skal ses i sammenhæng med øvrigt materiale under dette tema.

Hent skabelon til sagsoverdragelse

Titel: Referat af møde, ung til voksen
Beskrivelse: Skabelon til beslutningsreferat fra møde mellem  overdragende og modtagende afdeling om samarbejdet omkring den unge. Skal ses i sammenhæng med øvrigt materiale under dette tema.

Hent skabelon til referat af møde, ung til voksen

Titel: Procedure for den gode overgang
Beskrivelse: Skabelonen beskriver arbejdsgangen for overgangsudvalg. 

Hent skabelon til procedure for den gode overgang

Organisering og tværfagligt samarbejde

Titel: Samarbejdskontrakt
Beskrivelse: Skabelon til kontrakt, der beskriver samarbejdet mellem to afdelinger og tydeliggør vilkårene for et samarbejde, så der er fælles forståelse herfor og en fælles referenceramme.

Hent skabelon til samarbejdskontrakt

Ledelsesinformation og styring

Der er endnu ingen eksempler under dette tema.

Øvrigt

Titel: Procedure for klagesager
Beskrivelse: Proceduren beskriver håndtering af klagesager og modtagelse af afgørelser fra Ankestyrelsen. Den enkelte kommune kan med fordel definere, hvordan der drages læring på baggrund af klagesager og afgørelser, og hvordan det implementeres i kommunen.

Hent skabelon til procedure for klagesager

Titel: Procedure for ledsagerordning efter servicelovens § 97
Beskrivelse: Skabelonen til beskrivelse af procedure i forbindelse med ledsagelse efter servicelovens § 97.

Hent skabelon til procedure for ledsagerordning 

Titel: Magtanvendelsesprocedure
Beskrivelse: Skabelon til procedurebeskrivelse for handicap og psykiatriområdet fordelt på forskellige magtanvendelsessituationer, såvel de lovhjemlede som de ikke-lovhjemlede.

Hent skabelon til magtanvendelsesprocedure

Titel: Værgemål til voksne
Beskrivelse: Skabelon til samtaleværktøj til samarbejdspartnere. Anvendes til afklaring af om borgeren er i målgruppen for værgemål. Man bør overveje at gøre sproget lettere tilgængeligt, hvis materialet skal bruges borgerrettet.

Hent skabelon til værgemål til voksne

Sidst opdateret 08/01 2019