Gå til indhold

Socialt frikort

Et socialt frikort giver de mest udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. om året uden at blive trukket i fx kontanthjælp eller anden offentlig ydelse. Her på siden kan du finde links til lovgivning og it-systemet. Du kan også hente pjecer og finde anden information om ordningen.

Folketinget har i 2018 vedtaget en ny lov om forsøg med et socialt frikort. Loven giver - i en forsøgsperiode 2019-20 - socialt udsatte borgere ret til at modtage et socialt frikort. Loven trådte i kraft 1. januar 2019.


BEMÆRK: Ordningen forventes at blive forlænget med yderligere to år. Loven om forlængelsen er dog aktuelt (dec. 2020) ikke vedtaget.

Der holdes tre informationsmøder om den forventede forlængelse:

Se nyheden om informationsmøderne


Hvad er et socialt frikort?

Frikortet giver borgerne mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser som kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring.

Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Borgeren bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte han/hun vil arbejde.

FAQ om socialt frikort

Har du spørgsmål om socialt frikort? Tjek vores FAQ, hvor du finder svar på ofte stillede spørgsmål

Vis mig FAQ om socialt frikort

Målgruppen for socialt frikort

Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder, der er i målgruppen for afsnit V i lov om social service.

Personer med fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre de samtidig har særlige sociale problemer.

Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Visitationen skal altid baseres på en konkret vurdering af den enkelte borgers situation, herunder ressourcer og behov. Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgeren.

Fold alle teksterne ud eller ind

Informationsmaterialer til kommuner, virksomheder og borgere

Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet materiale til både kommuner, virksomheder og borgere om det sociale frikort.

Til kommuner er der lavet et hæfte, som fortæller mere om målgruppen, forvaltningernes visitation til ordningen og it-løsningen.

Til virksomheder er der lavet en pjece, der informerer om ordningen, it-løsningen og målgruppen samt giver gode råd til bl.a. rekruttering. Samtidig er der lavet en vejledning om regnskabsførelse mv. af  lønudbetalinger på det sociale frikort, der ikke må registreres i eIndkomst,

Til borgerne er der lavet en folder, der helt kort beskriver, hvordan et socialt frikort fungerer, hvem der kan få det, og hvilke jobs der typisk kan være tale om.

Til at skabe opmærksomhed om ordningen er der udarbejdet en plakat og et klistermærke, der eksempelvis kan hænges op i kommunale tilbud, i frivillige, sociale tilbud eller i virksomheder, som ønsker at tilbyde jobs til borgere visiteret til et socialt frikort. På den måde kan relevante aktører skilte med deres engagement i og bidrag til ordningen, ligesom materialet kan opfordre socialt udsatte borgere til at søge flere informationer om det sociale frikort.

Folderen til borgere, plakaten og klistermærket kan bestilles via følgende link:

Bestil materialer om socialt frikort

Plakat og pjecer til kommuner, virksomheder og borgere kan downloades her:

Hæfte til kommunerne om socialt frikort

Hæfte til virksomheder om socialt frikort

Vejledning til virksomheder om registrering af lønudgift til socialt frikort

Folder til borgerne om socialt frikort

Plakat om socialt frikort

It-løsning

Loven skal administreres af kommunerne via en fælleskommunal it-løsning, som KL og KOMBIT har udviklet. It-løsningen skal bruges af borgerne, virksomhederne og de offentlige myndigheder. It-løsningen er tilgængelig fra og med 2. januar 2019.

Tekniske spørgsmål vedr. it-løsningen kan stiles til  I dagtimerne (kl. 8 - 16) på hverdage kan der også ringes på tlf. 32 65 32 32.

Gå til it-løsningen til socialt frikort

Der er udarbejdet fire vejledninger om brugen af it-løsningen. Brugervejledningerne er lavet af KOMBIT i samarbejde med Knowledge Cube.

Brugervejledning om adgang til løsningen (for alle brugere)

Brugervejledning for borgere

Brugervejledning for sagsbehandlere

Brugervejledning for virksomheder

Borgerens samtykke til it-løsning

Det er en forudsætning for at kunne tjene et skattefrit beløb og ikke blive modregnet i offentlige ydelser, at kommuner og virksomheder anvender den it-løsning, der er udviklet til at administrere ordningen om det sociale frikort. 

Borgeren skal give samtykke til, at kommuner og virksomheder må behandle fortrolige oplysninger om borgeren. Samtykket skal være givet, før it-løsningen tages i anvendelse. 

Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en samtykkeerklæring.

Hent samtykkeerklæringen her

Støtte til implementering af socialt frikort

Socialstyrelsen understøtter implementeringen af det sociale frikort i landets kommuner. Understøttelsen foregår blandt andet gennem inspirationsmøder, der afholdes forskellige steder i landet. De næste inspirationsmøder afholdes i efteråret 2020.

Derudover er det muligt at henvende sig til Socialstyrelsen med spørgsmål til implementeringen af ordningen.

Sidst opdateret 01/12 2020