Task Force forløbets indhold

Den Permanente Task Force tilbyder et analyse- og udviklingsforløb på området udsatte børn og unge

Den Permanente Task Force tilbyder længerevarende analyse- og udviklingsforløb på området udsatte børn og unge. I et længerevarende analyse- og udviklingsforløb får kommunen:

  • Et fyldestgørende billede af kommunens styrker og udfordringer på det samlede myndighedsområde for udsatte børn og unge
  • Konkrete anbefalinger til, hvor kommunen kan koncentrere indsatsen i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
  • Støtte til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen gennem en række redskaber, skræddersyet kompetenceudvikling, sparring og viden

Der udmeldes løbende ansøgningspuljer. Når ansøgningsfristen ligger fast, vil det fremgå her på siden.

Elementerne i et Task Force forløb

Et længerevarende forløb indebærer en analysefase, hvor Task Forcen belyser kommunens styrker og udfordringer og på baggrund heraf kommer med anbefalinger til at styrke området. I udviklingsforløbet arbejdes der målrettet videre med de anbefalinger, som Task Forcen er kommet med. Analyse- og udviklingsforløbet varer i alt ca. 18 måneder.

Du kan læse mere om de enkelte faser nedenfor.

Fold alle teksterne ud eller ind

Analysefasen

Et længerevarende forløb indledes med en omfattende analyse af kommunens myndighedsopgaver på området udsatte børn og unge. Analysen er bygget op om følgende temaer:

  • Politik, strategi og styring
  • Faglig udredning
  • Valg af indsats
  • Opfølgning
  • Inddragelse

Taks Forcen analyserer kommunens styrker og udfordringer på baggrund af flere datakilder herunder:

Materialer fremsendt af kommunen

Materialer kan for eksempel omfatte organisering, politik, strategi og øvrige styringsdokumenter. Kommunen vil forud for forløbet blive bedt om at fremsende relevante materialer.

En sagsmåling

Analysen indledes med en sagsgennemgang på området udsatte børn og unge. Kommunen modtager forud for forløbets start et brev til indkaldelse af sager, der præciserer antal af sager og sagstyper.

En læringsdag om kvalitet i sagsbehandlingen

Kommunen afholder sammen med Task Forcen en temadag, hvor deltagere i fællesskab udfylder en selvevaluering af kommunens styrker og udfordringer på området udsatte børn og unge.

Interviews

På baggrund af drøftelserne på temadagen gennemfører Den Permanente Task Force interviews med kommunens ledelse, børn- og ungesagsbehandlere, leverandører og samarbejdspartnere på området.
På baggrund af den indsamlede data udarbejder Task Forcen en samlet analyserapport, der beskriver og analyserer den konkrete sagsbehandling, retningslinjerne herfor samt den faglige ledelse og organisering af området. På baggrund af analysen vil Task Forcen pege på konkrete anbefalinger for retningen i det videre arbejde, der kan rammesætte kommunens arbejde i et udviklingsforløb.

Udviklingsforløb

Såfremt kommunen ønsker at indgå et samarbejde om et udviklingsforløb, fortsætter samarbejdet. Formålet med udviklingsforløbet er at understøtte, at der handles på den nye viden og de fremlagte anbefalinger og at forandringen kan ses i de konkrete sager. 

Udarbejdelse af en udviklingsplan

Kommunen udarbejder en udviklingsplan med afsæt i Task Forcens anbefalinger. En udviklingsplan kan eksempelvis omfatte mål for kompetenceudvikling og kvalificering af sagsgange, retningslinjer og styringsdokumenter, og der indgås aftale om, hvilke ydelser Task Forcen skal bidrage med i implementeringen af udviklingsplanen. Task Forcens bidrag til udviklingen kan eksempelvis være i form af kurser målrettet kvalitet i sagsbehandlingen samt løbende sparring og rådgivning i forhold til sagsgange og retningslinjer. Dette formaliseres gennem en samarbejdsaftale mellem kommunen og Task Forcen.

Løbende statusmøder

Task Forcen afholder en læringsdag i kommunen, hvor der sættes fokus på lovmedholdighed og god kvalitet i sagsbehandlingen. Der er særligt fokus på kommunens eksempler på god praksis vedrørende faglig udredning, valg af indsats, opfølgning samt inddragelse.

Afsluttende sagsmåling og statusrapport

Udviklingsforløbet afsluttes med en sagsgennemgang. På baggrund heraf udarbejder Task Forcen en statusrapport.

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om Den Permanente Task Force, er du velkommen til at tage kontakt til Task Forcen på .

Sidst opdateret 19/09 2018