Gå til indhold

Task Force-forløbets indhold

Den Permanente Task Force tilbyder et analyse- og udviklingsforløb på området udsatte børn og unge

Den Permanente Task Force tilbyder længerevarende analyse- og udviklingsforløb på området udsatte børn og unge. I et længerevarende analyse- og udviklingsforløb får kommunen:

 • Et fyldestgørende billede af kommunens styrker og udfordringer på det samlede myndighedsområde for udsatte børn og unge
 • Konkrete anbefalinger til, hvor kommunen kan koncentrere indsatsen i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
 • Støtte til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen gennem en række redskaber, skræddersyet kompetenceudvikling, sparring og viden.

Der udmeldes løbende ansøgningsrunder. Den næste runde forventes at starte i efteråret 2022. Når ansøgningsfristen ligger fast, vil det fremgå her på siden.

Elementerne i et Task Force-forløb

Et længerevarende forløb indebærer en analysefase, hvor Task Forcen belyser kommunens styrker og udfordringer og på baggrund heraf kommer med anbefalinger til at styrke området. Dette efterfølges af et udviklingsforløb. hvor der arbejdes målrettet videre med de anbefalinger, som Task Forcen er kommet med. Det samlede forløb varer ca. 1 ¾ år.

Du kan læse mere om de enkelte faser nedenfor.

Fold alle teksterne ud eller ind

Analysefasen

Et længerevarende forløb indledes med en omfattende analyse af kommunens myndighedsopgaver på området udsatte børn og unge. Analysen er bygget op om følgende temaer:

 • Politik, strategi og styring
 • Faglig udredning
 • Valg af indsats
 • Opfølgning
 • Inddragelse

Taks Forcen analyserer kommunens styrker og udfordringer på baggrund af flere datakilder herunder:

Materialer fremsendt af kommunen

Materialer kan for eksempel omfatte organisering, politik, strategi og øvrige styringsdokumenter. Kommunen vil forud for forløbet blive bedt om at fremsende relevante materialer.

En sagsmåling

Analysen indledes med en sagsgennemgang på området udsatte børn og unge. Kommunen modtager forud for forløbets start et brev til indkaldelse af sager, der præciserer antal af sager og sagstyper.

Interviews

På baggrund af drøftelserne på temadagen gennemfører Den Permanente Task Force interviews med kommunens ledelse, børn- og ungesagsbehandlere, leverandører og samarbejdspartnere på området.

Analyserapport

På baggrund af den indsamlede data udarbejder Task Forcen en samlet analyserapport, der beskriver og analyserer den konkrete sagsbehandling, retningslinjerne herfor samt den faglige ledelse og organisering af området. På baggrund af analysen vil Task Forcen pege på konkrete anbefalinger for retningen i det videre arbejde, der kan rammesætte kommunens arbejde i et udviklingsforløb.

Kompetenceudvikling

Parallelt med udarbejdelse af analyserapporten, iværksættes der kompetenceudvikling i form af kursus om systematik i sagsbehandlingen.

Udviklingsforløb

Udarbejdelse af en udviklingsplan

Som afsæt for udviklingsforløbet udarbejder kommunen en udviklingsplan med afsæt i Task Forcens anbefalinger. En udviklingsplan kan eksempelvis omfatte mål for kompetenceudvikling og kvalificering af sagsgange, retningslinjer og styringsdokumenter, og der indgås aftale om, hvilke ydelser Task Forcen skal bidrage med i implementeringen af udviklingsplanen. Task Forcens bidrag til udviklingen kan eksempelvis være i form af kurser målrettet kvalitet i sagsbehandlingen samt løbende sparring og rådgivning i forhold til sagsgange og retningslinjer.

Løbende statusmøder

Der afholdes statusmøder med kommunens ledelse hver 6.-8. uge, hvor der følges op på udviklingsplanen. Der gives løbende sparring på de enkelte aktiviteter, prioriteringer, mål, herunder sparring på udarbejdede produkter, ledelsestilsyn, procesplaner, mv. Hertil kommer, at Task Forcen bidrager til at sikre, at der sker kompetenceudvikling i form af oplæg for medarbejdere og kurser fra Børnekataloget. De konkrete ydelser, som Task Forcen kan levere i forbindelse med udviklingsarbejdet, fastlægges i forbindelse med præciseringen og udmøntningen af handleplanen.

Afsluttende statusrapport

Udviklingsforløbet afsluttes med en statusrapport udarbejdet af Task Forcen.

Task Force team

Et Task Force team består af medarbejdere fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

 • Fra Socialstyrelsen bidrager konsulenter fra VISO. VISO er Socialstyrelsens nationale videns- og specialrådgivningsorganisation. I Task Forcen bidrager VISO blandt andet med et socialfagligt blik på kvalitet i sagsbehandlingen for eksempel om inddragelse af barnet og netværket, eller metodestringens i det konkrete sagsarbejde.
 • Fra Socialstyrelsen bidrager desuden konsulenter fra Center for Børn, Unge og Familier. I Task Forcen bidrager konsulenterne med viden og erfaringer om for eksempel ICS metoden, faglig ledelse og styring og strategier for kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejdere på det specialiserede børneområde.
 • Fra Ankestyrelsen bidrager jurister og konsulenter til, at Task Forcens vurderinger og anbefalinger sker med blik for den relevante lovgivning.

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om Den Permanente Task Force, er du velkommen til at tage kontakt til Task Forcen på .

Sidst opdateret 02/03 2022