Lovændringer

I forbindelse med Barnets Reform er der sket en række ændringer og præciseringer af Serviceloven.

Barnets Reform har med virkning fra 1. januar 2011 medført en række ændringer af Serviceloven. Blandt ændringerne er:

Servicelovens formålsparagraf

En præcisering af formålsparagraffen § 46 med fem konkrete mål skal sikre, at indsatsen gives tidligt og helhedsorienteret med et klart formål, ligesom de hensyn og principper, der er beskrevet, skal afspejle den konkrete undersøgelse og indsats. De fem mål er ligestillede og skal tilsammen danne en fælles ramme for indsatsen.

Støtten skal:

  • Sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer og øvrige netværk
  • Sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at kunne indgå i sociale relationer og netværk
  • Sikre barnets eller den unges skolegang og integration i uddannelsessystemet
  • Fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel
  • Forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv

Desuden er det sket en række konkrete ændringer og præciseringer:

Udveksling af oplysninger om rent private forhold:

Der er nu mulighed for at udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barn eller en ung mellem socialforvaltning, skole, sundhedspleje og dagtilbud (§ 49a). Formålet er at understøtte en tidlig tværfaglig indsats over for konkrete børn og unge med behov for særlig støtte.

Støtte til forældre:

Støtten til forældre i forbindelse med et barns anbringelse præciseres. Ud over at tilbyde forældrene en støtteperson, skal kommunen træffe afgørelse om, hvorvidt forældrene har behov for anden støtte (§ 54, stk.1).

Kommunale plejefamilier:

Indførelse af ny type plejefamilier: ’Kommunale plejefamilier’ (§ 66). Det betyder, at der nu eksisterer tre typer plejefamilier (almindelige plejefamilier, netværksplejefamilier og kommunale plejefamilier). De kommunale plejefamilier skal kunne løfte en større opgave i indsatsen over for barnet eller den unge. Disse plejefamilier skal tilbydes mere efteruddannelse og supervision, og der skal tages stilling til deres arbejdsvilkår. Samtidig forpligtes kommunen til at anbringe børn og unge i plejefamilie, hvis barnets eller den unges behov tilsiger det. Formålet er at fremme barnets mulighed for nære og stabile omsorgsrelationer (§ 68b, stk. 2).

Støtteperson:

Støtteperson til børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet (§ 68b, stk. 4). Der er tale om en ret for barnet eller den unge til, at kommunen aktivt undersøger mulighederne for en støtteperson fra barnets eller den unges netværk. Støttepersonen skal kunne fungere som en stabil voksenkontakt med positiv betydning for barnets eller den unges udvikling.

Tilsyn:

Tilsynet med barnet på anbringelsesstedet øges fra én til to gange årligt. Som hovedregel skal der tales med barnet uden tilstedeværelse af ansatte på anbringelsesstedet. Der skal samtidig laves opfølgning og revision af handleplanen (§ 70, stk. 1 og stk. 2).

Ret til samvær:

Barnets ret til samvær udvides til at omfatte søskende, bedsteforældre eller andre nære familierelationer (§ 71).

Efterværn:

Formålet med efterværn tydeliggøres i lovteksten (§ 76). Der lægges vægt på, at støtten skal bidrage til en bedre overgang til en selvstændig livsførelse med fokus på uddannelse, beskæftigelse, bolig m.v. Døgnophold, kontaktperson eller andre former for støtte kan genetableres efter det fyldte 18. år. En ung får fra 15 år ret til kontaktperson frem til det 23. år, hvis der ikke tilbydes støtte til fortsat eller genetableret døgnophold (§ 76, stk. 5).

Underretning (§ 153):

Den skærpede underretningspligt er præciseret, så det nu fremgår tydeligt, hvornår du som fagperson skal underrette socialforvaltningen. Det er understreget, at du skal underrette, hvis du som fagperson får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller ung kan have behov for særlig støtte. Du skal også underrette, hvis du har kendskab til eller grund til at antage, at barnet eller den unge har været udsat for vold eller andre overgreb. Derudover får du som fagperson mulighed for at få en tilbagemelding om, hvorvidt din underretning har givet anledningen til handling i form af undersøgelser eller foranstaltninger efter serviceloven.

Klageret:

Børn over 12 år får klageret i forhold til kommunens beslutninger om foranstaltninger herunder samvær, kontakt og hjemgivelse (§ 167).

Sidst opdateret 13/11 2015