Centrale initiativer

I forbindelse med Barnets Reform satte Socialstyrelsen en lang række udviklingsinitiativer i gang med det formål at understøtte reformen.

Initiativerne er beskrevet i det følgende:

Plejefamilier

Som led i Barnets Reform satte Socialstyrelsen et samlet initiativ i værk, der skulle styrke og udvikle plejefamilieområdet i Danmark.

Initiativet bestod af fem delelementer:

  1. En undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår
  2. En opdatering og videreudvikling af det eksisterende RUGO kursus for plejefamilier
  3. Et udviklingsprojekt, der bl.a. skal pege på nye måder at organisere plejefamilieområdet på
  4. En evaluering af ændringen af servicelovens § 66 om kommunale plejefamilier
  5. En national rekrutteringskampagne

Tværfagligt samarbejde - nye modeller

Med Barnets Reform blev det enklere at udveksle oplysninger om rent private forhold på tværs af fx daginstitution og socialforvaltning. Samtidig skete der en tydeliggørelse af underretningsreglerne. Målet med begge dele var at sikre en tidlig indsats, så der handles, inden problemerne vokser sig store.

Forældrestøtte - håndbog og kursus 

Selvom børn og unge anbringes uden for hjemmet, så er forældrene fortsat meget vigtige i børnenes og de unges liv. Forældrene har brug for at blive inddraget, og har de en velfungerende kontakt til barnet, kan det bidrage til et godt anbringelsesforløb. Erfaringerne viser også, at forældrene ofte har brug for støtte i forbindelse med anbringelsen, men at de ikke altid får en sådan støtte.

Sårbare mødre - øget støtte

Som led i Barnets Reform startede Socialstyrelsen et nyt initiativ, der skulle hjælpe sårbare unge mødre. Det skulle ske i form af et uddannelsesløft til den enkelte og en øget tilknytning til arbejdsmarkedet - og derigennem en bedre økonomi. Initiativet skulle også styrke mødrenes forældrekompetencer og medvirke til at opbygge ressourcestærke netværk for den enkelte unge mor.

Anbragt i eget værelse – undersøgelse

Der er de senere år kommet mere forskning om de mest udbredte anbringelsesformer som fx døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder og familiepleje. Der findes imidlertid ikke tilsvarende undersøgelser af ’egne værelser’. Det kan skyldes, at anbringelse på eget værelse er mindre indgribende og i øvrigt ikke anvendes så tit.

Den svære overgang - evaluering af efterværn

Flere undersøgelser peger på, at efterværn kan lette den svære overgang, når 18-årige ophører med en anbringelse og skal skabe sig en voksentilværelse. Derfor blev der i 2008 sat et forsøg i gang i en række kommuner med tilbud om efterværn til hele målgruppen. Udvikling af nye typer efterværn indgik også i forsøget, der var en del af regeringens handlingsprogram ’Lige muligheder´.

Mere viden - ny forskning og ny portal

Både forskning og praksis har længe efterspurgt mere – og mere sikker - viden om indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte. Denne mangel gjorde et forskningsprogram noget ved. Programmet, som havde fokus på temaerne i Barnets Reform, blev igangsat i foråret 2011. Effekten af indsatserne blev undersøgt, og det samme blev brugernes perspektiv på indsatserne.

Kursuskatalog – kurser til sagsbehandlere og leverandører

Kursuskataloget med 10 forskellige kurser har siden 2007 været udbudt af Socialstyrelsen og har været en stor succes. Med Barnets Reform blev det besluttet at gøre kursuskataloget permanent. Det kursuskatalog, der udbydes nu, Børnekataloget, indeholder derfor både eksisterende og nye kurser, hvis overordnede indhold blev defineret i aftalen om Barnets Reform.

Børnekataloget

  • Du kan finde alle udgivelserne i Socialstyrelsens udgivelseskatalog, som findes øverst til højre på siden eller via linket her.
Sidst opdateret 26/10 2015