Indhold og aktiviteter

Forankringsstøtten varer op til et halvt år. Den består af en screeningsdel og en udviklingsdel. Før og efter forankringsstøtten skal der foretages en ICS barometermåling i kommunen.

a. Screeningsdel

Som indledning laves en screening af kommunens anvendelse af ICS. Screeningen består i, at alle medarbejdere i afdelingen gennemfører en indledende ICS barometermåling, som synliggør, hvilke dele af metoden, som er velimplementerede og hvilke dele som ikke er.

Der foretages desuden tre fokusgruppeinterviews på cirka en time hver med henholdsvis ledere, faglige ledere, superbrugere og sagsbehandlere, for at få uddybet og nuanceret de tendenser, barometermålingerne påviser.

På baggrund heraf udarbejder Socialstyrelsen en kort rapport om anvendelsen og forankringen af ICS i kommunen, og om de styrker og udfordringer der kan ses i forhold til forankringen af metoden. Rapporten formidles og drøftes ved møde i kommunen.

De deltagende kommuner etablerer et forankringsteam, med repræsentanter fra ledere med personaleansvar, faglige ledere, ICS superbrugere og sagsbehandlere, der arbejder med ICS. Forankringsteamet skal stå i spidsen for den indsats, der skal foregå i kommunen. Socialstyrelsen understøtter processen og kvalificerer arbejdet undervejs.

b. Udviklingsdel

Forankringsteamet i kommunen står i spidsen for udviklingsdelen, supporteret af Socialstyrelsen, der bidrager med ideer og input til udviklingen. Indledningsvis deltager forankringsteamet i en udviklingsdag, hvor teamet udarbejder en detaljeret plan for forankring af ICS.

Socialstyrelsens støtte omfatter rådgivning om ICS, viden om andre kommuners implementeringsprocesser samt med viden, konkrete redskaber og perspektiver fra andre initiativer i Socialstyrelsen. Såfremt det viser sig relevant, vil Socialstyrelsen endvidere pege på muligheder for efteruddannelse i regi af Børnekataloget og formidle kontakt til relevant it-leverandør.

Socialstyrelsen faciliterer en udviklingsdag, og der afholdes statusmøder efter 6 og 12 uger med henblik på at sikre fremdrift.

Der foretages en ny ICS barometermåling et halvt år efter den første barometermåling. Resultaterne heraf drøftes ved et afsluttende møde i kommunen. Der vil være fokus på, hvordan arbejdet med ICS sikres efterfølgende.

Sidst opdateret 19/08 2015