Baggrund for materialet

Initiativet ’Undersøgelser og handleplaner’ skal styrke kvaliteten af sagsbehandlingen i kommunerne.

Initiativet om udviklingen af børnefaglige undersøgelser og handleplaner, har til formål at styrke kvaliteten af de børnefaglige undersøgelser og handleplaner – for derved at sikre, at udsatte børn, unge og deres familier, får den hjælp, de har brug for.

Til det formål har Socialstyrelsen i samarbejde med Ankestyrelsen, en række kommuner og interessenter udarbejdet et inspirationsmateriale, der består af eksempler på børnefaglige undersøgelser og handleplaner og en række understøttende materialer.

Baggrund

Kvaliteten af kommunernes sagsbehandling og indsats på området udsatte børn og unge har været på den socialpolitiske dagsorden længe. Både med Anbringelsesreformen fra 2006 og med Barnets Reform, der trådte i kraft 1. januar 2011, blev der taget betydelige skridt i forhold til at understøtte en bedre sagsbehandling.

Men der er fortsat områder, hvor der er behov for at styrke kvaliteten. Et af disse fokusområder er de børnefaglige undersøgelser og handleplaner.

Sagsbehandlere vurderer, at udarbejdelsen af undersøgelser og handleplaner er en vigtig, men også en udfordrende og vanskelig opgave. Det har derfor været et ønske fra sagsbehandlere og faglige ledere i landets kommuner at få et materiale, som kan give inspiration til faglig refleksion over egen praksis.

Det er baggrunden for, at det ved satspuljeforhandlingerne i 2012 som en del af ”Handlekraftig indsats” blev vedtaget at iværksætte initiativet Undersøgelser og handleplaner.

Formål 

Formålet med initiativet er at styrke kvaliteten af de børnefaglige undersøgelser (§ 50 i lov om social service) og handleplaner (§ 140 i lov om social service).

Initiativets mål har været at udvikle konkrete eksempler på børnefaglige undersøgelser og handleplaner og et understøttende inspirationsmateriale. Materialet skal give både erfarne, nyuddannede og kommende sagsbehandlere inspiration til at reflektere over deres daglige arbejde med udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner, og dermed understøtte, at udsatte børn, unge og deres familier, får den hjælp, de har brug for.

Hvem har udviklet og kvalitetssikret materialet?

Det samlede inspirationsmateriale er udviklet for Socialstyrelsen af Rambøll Management Consulting i perioden august 2013 - april 2015. Det er sket i samarbejde med en række kommuner, som alle har kvalitetssikret eksemplernes anvendelighed i praksis.

En styregruppe bestående af repræsentanter fra Ankestyrelsen, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Socialstyrelsen samt undervisere fra Metropol er blevet inddraget i udviklingen af eksemplerne og det understøttende materiale. Ankestyrelsen har desuden spillet en central rolle i at sikre, at eksemplerne er lovmedholdige og i overensstemmelse med gældende praksis.

Materialet til brug i undervisningen på børne- og ungeområdet er desuden blevet afprøvet og justeret efter input fra undervisere og studerende på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus (Via University College), socialrådgiveruddannelsen i Odense (University College Lillebælt) og kandidatuddannelsen i socialt arbejde (Aalborg Universitet).

I løbet af projektperioden har flere faglige eksperter i større eller mindre omfang bidraget med faglig viden og kvalitetssikring af eksemplerne.

Teoretisk udgangspunkt

Eksemplerne såvel som det understøttende inspirationsmateriale bygger på det teoretiske fundament i Integrated Children’s System (ICS). Det teoretiske fundament i ICS er eklektisk, men hviler primært på den udviklingsøkologiske systemteori, som beskriver et barns udvikling i et interaktions- og samspilsperspektiv.

Barnets og den unges udvikling skal ses og forstås ud fra den sociale sammenhæng, som barnet, den unge og familien indgår i.

ICS trækker desuden på tilknytningsteorierne som udviklingspsykologisk forståelsesramme. Denne forståelsesramme giver en grundlæggende teoretisk forståelse af, hvordan barnets primære tilknytning med den eller de nære omsorgsperson(er) er grundlæggende for barnets psykologiske udvikling. I tråd med de socialfaglige metoder ICS og Signs of Safety bygger inspirationsmateriale på teorier om et barns sårbarhed, modstandskraft, risiko- og beskyttelsesfaktorer samt teori og forskningsbaseret viden om resiliens. Her inddrages også teorier om forældrekompetencer samt teorier, der relaterer sig til familie og omgivelsesfaktorer.

Hertil kommer viden om betydningen af de socioøkonomiske vilkår, som kan bidrage til at forklare, hvordan sociale problemer opstår. Det vil sige viden om strukturelle, materielle, sociale og kulturelle forhold. Materialet tager desuden udgangspunkt i intentionerne bag Barnets Reform om at anlægge et helhedssyn på barnet og den unge og at involvere familiens netværk i højere grad. Desuden skal barnet og den unge være i centrum og betragtes som aktør i sit eget liv, ligesom forældrene skal inddrages mest muligt (Barnets velfærd i Centrum – ICS-Håndbog, 2012).

ICS- Integrated Children's System.

Sidst opdateret 07/10 2015