Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Voksne > Undervisning i CTI-metoden

Annoncering: Tilbud søges på undervisning i CTI-metoden

I projektet Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job skal der undervises i CTI-metoden. Socialstyrelsen søger en undervisningsudbyder til denne opgave. Tilbudsfristen er den 18. september 2017.

Som led i satspuljeaftalen 2017-2020 er der afsat midler til at styrke indsatsen for, at flere udsatte borgere kommer i beskæftigelse i form af projektet Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om udvikling og afprøvning af en indsatsmodel, hvor en beskæftigelsesindsats kombineres med CTI-metoden for at understøtte udsatte borgere i overgangen til job. Målgruppen for projektet er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med minimum 1 års ledighed.

Det forventes, at 7 kommuner deltager i projektet og at omkring 40 kommunale medarbejdere (fx hjemmestøttemedarbejdere og mentorer) skal undervises i CTI-metoden.

Socialstyrelsen opfordrer leverandører til at afgive tilbud på CTI-undervisningen.

Projektet evalueres af Rambøll.

Undervisningsopgaven

Undervisningsopgaven indeholder en række forskellige aktiviteter, som har fokus på både de kommunale medarbejdere, der skal gennemføre indsatsen overfor borgerne, og deres ledere:

1. Forankring af CTI-metoden hos de kommunale ledere
2. Udarbejdelse af undervisningsmateriale til CTI-undervisning af kommunale medarbejdere
3. Undervisning af kommunale medarbejdere i CTI-metoden
4. Etablering af kommunale sparringsgrupper for CTI-medarbejdere
5. Udvikling af en CTI-manual til projektet
6. Gennemførelse af et train-the-trainer forløb for nøglemedarbejdere.

En samlet løsning af opgaverne forudsætter, at uddannelsesleverandøren samtidig bidrager til at understøtte den generelle koordination i projektet, så det sikres, at projektkommunerne anvender CTI-metoden efter intentionen. Koordinationen sker ved, at uddannelsesleverandøren indgår i en løbende dialog med Socialstyrelsen, STAR, evaluator og projektledelsen i kommunerne om projektkommunernes anvendelse af CTI-metoden og de øvrige dele af den indsatsmodel, der ligger til grund.

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er: 800.000 kr. ekskl. moms fordelt over årene 2017, 2018 og 2019.

Projektperioden løber fra: 1. november 2017 til 31. december 2020.
Frist for aflevering af tilbud: 18. september 2017 kl. 12.00.

Annonceringsmateriale med beskrivelse af opgaven

- Indsatsmodel
- Målgruppebeskrivelse
- CTI-metodemanual for kvinder på krisecenter
- Kontraktskabelon
- Tro og loveerklæring (bilag 1)
- Soliditetserklæring (bilag 3)

Spørgsmål og svar på spørgsmål til annonceringen bliver offentliggjort her på hjemmesiden.

Spørgsmål sendes til spm_socialstoette@socialstyrelsen.dk

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål om budget for uddannelsesopgaven m.v.

Spørgsmål

Vi har lavet en budgetudregning på de aktiviteterne, der er beskrevet i udbuddet og har meget svært ved at kunne rumme dem alle indenfor udbudssummen på 800.000 kr.
Vi vil derfor spørge hvilken udregningsstandarder I har anvendt ift. at udregne udbudssummen?

Konkret er der rigtig mange aktiviteter der foregår lokalt ude i de 7 kommuner, der potentielt er spredt i hele landet. Dette er omkostningstunge aktiviteter. Hvor mange køretimer har I kalkuleret med at leverandøren skal bruge på at løse opgaven?
Ligeledes lægges der op til rigtig meget samarbejde og koordinering omkring de enkelte leverancer i projektet ofte med inddragelse af både Socialstyrelsen, STAR og evaluator, samt i enkelte tilfælde også projektkommunerne, uden at omfanget er specificeret. Har Socialstyrelsen et bud på omfanget af dette samarbejde ift. hvor mange timer leverandøren forventes at afsætte til dette?

Det er ikke beskrevet i udbudsmaterialet hvorvidt leverandøren forventes at stå for forplejning til kursister og lokaleleje. Forventes det?


Svar

Socialstyrelsen har ikke anvendt udregningsstandarder i forbindelse med annonceringen. Der er heller ikke taget stilling til konkrete kørselsudgifter eller antal timer til de enkelte opgaver. Det er således op til tilbudsgiver at tilrettelægge opgaven mest muligt hensigtsmæssigt og realistisk indenfor den økonomiske ramme, der er angivet i annonceringen. Kommunerne afholder selv udgifter til aflønning mv. af kursisterne. Men det vil være uddannelsesleverandøren, der arrangerer og afholder udgifter i form af forplejning og lokaleleje.

Spørgsmål om deltagende projektkommuner og bilag

Spørgsmål

Såfremt I har mulighed herfor, vil vi meget gerne høre jer om nedenstående spørgsmål:

1. Kan I oplyse, hvilke projektkommuner der bliver tale om
2. Hvor finder vi bilag 1 og bilag 3 jf. annonceringsmaterialet – tro og love erklæring samt soliditetserklæringen

Svar

I alt 5 kommuner har søgt om at være med i projektet og der vil derfor højst blive 5 projektkommuner. Socialstyrelsen er pt. i gang med sagsbehandlingen af kommunernes ansøgninger, så vi kan endnu ikke sige, hvilke projektkommuner der bliver tale om.

Der er nu lavet links til bilagene 1 og 3 her på hjemmesiden. Vi beklager, at materialerne ikke har været tilgængelige her på siden før.

 

Sidst opdateret 12/09 2017