Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Voksne > National enhed mod vold i nære relationer

Udbud: National enhed mod vold i nære relationer

En ny national enhed mod vold i nære relationer skal varetage både borgerrettede tilbud og vidensopgaver. Socialstyrelsen og Ligestillingsafdelingen udbyder opgaven. Tilbudsfristen er d. 13. marts 2017.

Som led i satspuljeaftalen 2017-2020 er der afsat midler til en ny national enhed mod vold i nære relationer. Den nye enhed skal varetage borgerrettede tilbud som bl.a. en national hotline, juridisk rådgivning og efterværnsaktiviteter. Derudover skal enheden indsamle og formidle viden og gode erfaringer fra praksis til inspiration for bl.a. aktører, der arbejder med vold i nære relationer. Enheden skal også være en stemme i den offentlige debat og bidrage med et ligestillingsperspektiv på vold i nære relationer.

Socialstyrelsen udbyder opgaven i et samarbejde med Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.

Den udbudte opgave

Der skal etableres en selvstændig national enhed mod vold i nære relationer. Enheden skal varetage følgende opgaver:

  • National hotline til voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd samt pårørende og fagfolk. Hotlinen skal tilbyde rådgivning og vejledning og gøre henvenderen i stand til at handle på volden og dens konsekvenser.
  • Juridisk rådgivning. Formålet er bl.a., at voldsudsatte kvinder og mænd opnår kendskab til deres rettigheder og kan handle på de juridiske problemstillinger, de måtte have. Der skal desuden gives juridisk rådgivning til pårørende og til fagfolk, der arbejder med disse grupper.
  • Elektronisk oversigt over ledige pladser på kvindekrisecentre og tilbud til voldsudsatte mænd. Formålet er at kunne oplyse voldsudsatte om tilbud med ledige kapacitet og have et redskab til denne opgave. 
  • Indsamling og formidling af praksisnær viden og erfaringer samt deltagelse i den offentlige debat og her bidrage med et ligestillingsperspektiv på vold i nære relationer
  • Efterværnsaktiviteter til voldsudsatte mænd, kvinder og deres børn i form af sociale netværksgrupper og med deltagelse af en psykolog. Hertil skal enheden facilitere mentorordninger, som skal drives af frivillige.
  • Evaluering af enhedens aktiviteter. Enhedens arbejde skal monitoreres og dokumenteres, så enheden løbende kan tilpasse sit arbejde i forhold til evaluators statusrapporter og ordregiver få indblik i virkningen af enheden samlet set.

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er: 34.900.000 kr. ekskl. moms.

Projektperioden løber fra: 1. juni 2017 til 31. december 2020.

Frist for aflevering af tilbud: 13. marts 2017 kl. 12.00.

Med et light-udbud har ordregiver mulighed for at indgå i forhandling med tilbudsgivere på baggrund af de indkomne tilbud. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kunne indgå kontrakt direkte på grundlag af de oprindeligt indkomme tilbud.

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål 1

Spørgsmål: Forventes der (implicit) medfinansiering fra tilbudsgivere, eller vil dette blive vægtet, hvis nogen tilbyder det?

Svar: En eventuelt medfinansiering fra tilbudsgiver forventes ikke og indgår heller ikke som tildelingskriterium. Tildeling af opgaverne foretages udelukkende på grundlag af de i afsnit 2.9. beskrevne tildelingskriterier.

Spørgsmål 2

Spørgsmål: Hvad er konsekvensen, hvis ikke alle parter i et konsortium, der byder på opgaven, godkendes iht. ESPD?

Svar: Af udbudsmaterialets pkt. 2.8 fremgår: ”For at kunne deltage i udbuddet skal tilbudsgiver medsende et udfyldt ESPD sammen med tilbuddet. … Hvis flere virksomheder (konsortium) afgiver et tilbud i fællesskab, skal der medsendes ESPD for hver deltager.” Hvis en tilbudsgiver ikke afgiver denne erklæring, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Der stilles ikke i udbudsmaterialet krav om efterfølgende dokumentation.

Spørgsmål 3

Spørgsmål: Hvis en medlemsorganisation under tilbudsgiver skal drive den nationale hotline i regi af paraplyorganisationen, skal medlemsorganisationen da indlevere selvstændigt ESPD, eller er det tilstrækkeligt, at paraplyorganisation som del af konsortium indsender?

Svar: Af udbudsmaterialets pkt. 2.8 fremgår: ”For at kunne deltage i udbuddet skal tilbudsgiver medsende et udfyldt ESPD sammen med tilbuddet. … Hvis flere virksomheder (konsortium) afgiver et tilbud i fællesskab, skal der medsendes ESPD for hver deltager.” Af pkt. 2.6 fremgår det, at ” tilbudsgiver skal i tilbuddet oplyse, hvilke dele af kontrakten tilbudsgiver har til hensigt at overlade til underleverandør, og i tilbuddet eller senere afgive erklæring om, at underleverandørerne ikke er omfattet af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud. Hvis tilbudsgiver på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet har lagt sig fast på, hvilke(n) underleverandør(er) man vil benytte, skal der sammen med tilbuddet sendes et udfyldt ESPD (det fælles europæiske udbudsdokument), Del II A og B og Del III vedr. underleverandører”.
Vær endvidere opmærksom på afsnit 4.3 i udbudsmaterialet.

Spørgsmål 4

Spørgsmål: Børn og unge er ikke nævnt som målgruppe i delopgave 4: Vidensindsamling. Forestiller ordregiver sig, at den Nationale Enhed ikke beskæftiger sig med denne målgruppe i vidensdelen?

Svar: Det fremgår af udbudsmaterialet under afsnit 4.7. at ”vidensfunktionen har som sit formål at indsamle og formidle relevant erfaring og dokumenteret viden fra praksis til gensidig inspiration på feltet og dermed kvalificere den faglige indsats på feltet”. Endvidere fremgår det, at målgruppen for vidensfunktionen er ”relevante aktører, der arbejder med kvinder og mænd udsat for psykisk og fysisk vold i nære relationer og i familien, og kvinder og mænd, der udøver vold i nære relationer”. Såfremt relevant praksiserfaring eller dokumenteret viden ift. børn og unge kan kvalificere aktørernes indsats ift. ovennævnte målgruppe, kan dette indgå i vidensfunktionen.

Spørgsmål 5

Spørgsmål: Internationale erfaringer og viden er ikke nævnt i vidensindsamling hhv. debatskabelse, forventes der blot formidling af danske erfaringer og viden?

Svar: Indsamling af internationale erfaringer er ikke et mål i sig selv, men kan være relevant, såfremt der opstår et vidensbehov blandt aktørerne, som ikke kan dækkes med danske praksiserfaringer og dokumenteret viden. 

Spørgsmål 6

Spørgsmål: Er der krav om, at frivillige, der evt. inddrages til at understøtte de forskellige initiativer, har relevant uddannelsesmæssig baggrund? Hvis man fx forestiller sig, at en frivilligstab skal understøtte den landsdækkende juridiske rådgivning, skal de da have færdiggjort en juridisk uddannelse?

Svar: Såfremt tilbudsgiveren ønsker at tilknytte frivillige, skal disse opfylde de kompetencekrav, der er beskrevet i afsnit 4.11 - uanset hvilken delopgave af udbuddet, der er tale om. Jf. afsnit 4.11. skal den juridiske rådgivning eksempelvis varetages af medarbejdere, der har en juridisk uddannelse og erfaring med at arbejde med voldsudsattes juridiske problematikker.

Spørgsmål 7

Socialstyrelsen er blevet bedt om at uddybe nedenstående spørgsmål (spørgsmål 2). Uddybelsen er markeret med kursiv.

Spørgsmål: Hvad er konsekvensen, hvis ikke alle parter i et konsortium, der byder på opgaven, godkendes iht. ESPD?

Svar: Af udbudsmaterialets pkt. 2.8 fremgår: ”For at kunne deltage i udbuddet skal tilbudsgiver medsende et udfyldt ESPD sammen med tilbuddet. … Hvis flere virksomheder (konsortium) afgiver et tilbud i fællesskab, skal der medsendes ESPD for hver deltager.” Hvis en tilbudsgiver ikke afgiver denne erklæring, kan tilbuddet ikke tages i betragtning, dvs. hvis én part i et konsortium ikke kan medsende ESPD, kan det samlede tilbud ikke tages i betragtning. Der stilles ikke i udbudsmaterialet krav om efterfølgende dokumentation.

Spørgsmål 8

Spørgsmål: Er udbudsgiver opmærksom på, at overlevering af monitoreringssystem efter endt projektperiode kan være en udfordring for evaluator? Systemet vil, uafhængig af leverandør, medføre udgifter til en fortsat licens og ejerskabet af systemet vil formodentlig ikke kunne overdrages?

Svar: Udbudsgiver vil her præcisere, hvad der forstås med overlevering ift. monitoreringssystemer. Med overlevering ift. monitoreringssystemer forstås, at enheden beholder det/de udviklede produkt/er i form af IT-løsninger til monitorering. Enheden indgår nærmere aftale med leverandøren i forbindelse med kontraktindgåelse med denne ift. behov for fx support, licens, driftsbistand af monitoreringssystemerne for projektperioden. 

Spørgsmål 9

Spørgsmål: I inspirationsmaterialet på s. 51 i udbudsmaterialet nævnes følgende rapport: ”Rambøll (2017): Nationale og internationale tendenser og tilbud ift. at bryde voldscirklen”. Hvor findes denne rapport?

Svar: Da rapporten mod forventning blev forsinket i sin udgivelse, findes den nu på Ligestillingsafdelingens hjemmeside. 

Gå til Ligestillingsafdelingens hjemmeside, hvor rapporten kan findes, her.

Spørgsmål 10

Spørgsmål: I udbuddet står max 25 sider á 2.400 tegn. 

Er dette inkl. eller ekskl. mellemrum? Tæller indholdsfortegnelsen med i det samlede antal tegn og resuméet? Tæller figurer med i antal tegn og I så fald hvordan?

Svar: Det bør tilstræbes at tilbud ikke overstiger 25 sider á 2400 tegn eksklusiv bilag.

Sidst opdateret 07/03 2017