Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Voksne > Genudbud: Udvikling og evaluering af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed

Genudbud: Udvikling og evaluering af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed

I forbindelse med Socialstyrelsens projekt ”Modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed” udbydes en udviklings- og evalueringsopgave. Der er tale om et genudbud af opgaven. Tilbudsfristen er den 29. juni 2018.

Socialstyrelsen gennemfører et projekt om forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed, der er mellem 16 og 30 år og viser tegn på mistrivsel og sociale problemer. Projektet vil foregå i samarbejde med 2 - 4 kommuner.

Formålet er at modne kvalificerede forebyggende metoder og indsatser til unge i målgruppen og dermed fremme trivsel og social inklusion. Projektet er en del af Udviklings- og investerings­programmet på voksenområdet (UIP).

I forbindelse med projektet udbydes en udviklings- og evalueringsopgave. Opgaven har tidligere været udbudt, men blev annulleret. Den udbudte opgave er ikke ændret i forhold til den tidligere udbudte opgave.

Den udbudte opgave

Tilbudsgiver skal løse følgende 6 delopgaver:

  • Udarbejde og løbende justere indsatsbeskrivelser for en til flere forebyggende indsatser.
  • Understøtte kommunerne i at videreudvikle deres indsatser med udgangspunkt i faglig ekspertviden, forskningsbaseret viden og kommunernes egne erfaringer.
  • Undervise fagprofessionelle i registrering og anvendelse af dokumentation på borgerniveau.
  • Understøtte kommunernes kapacitet til at implementere og fortsat forbedre de videreudviklede indsatser.
  • Gennemføre først en formativ evaluering og derefter en summativ evaluering af indsatsernes virkning, implementering og økonomi.
  • Udarbejde et indsatskatalog til de en til flere forebyggende indsatser, som har  potentiale til at blive afprøvet i andre kommuner.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et offentligt EU-udbud.

Beløbsrammen er 2,7 millioner ekskl. moms.

Opgaven skal leveres i perioden fra 1. september 2018 til 31. december 2020.

Der er frist for indgivelse af tilbud den 29. juni 2018 kl.12.00.

Spørgsmål til udbuddet sendes til: 

Tilbuddet sendes til: 

Spørgsmål og svar bliver offentliggjort her på hjemmesiden.

Udbudsmateriale (pdf)

Bilag A, Databehandleraftale (pdf)

Bilag A.1 - ny databehandlerinstruks (pdf)

Bilag A.2 - lokationer (pdf)

Bilag A.3 - oversigt over behandlingsaktiviteter (pdf)

Bilag A.4 - sikkerhedsbrud (pdf)

Bilag A.5 Informationssikkerhedspolitik for Socialstyrelsen (pdf)

Kontrakt, udviklings- og evalueringsopgave (pdf)

Espd (xml)

Vejledning til Espd (pdf) 

Udbudsbekendtgørelse (pdf) 

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål vedrørende genudbud

Spørgsmål
Kan Socialstyrelsen oplyse baggrunden for, at opgaven er i genudbud?

Svar
De tilbud, som Socialstyrelsen modtog på løsning af opgaven som udviklings- og evalueringsleverandør til ’Projekt modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed’ i det oprindelige udbud, overskred alle kravet om, at tilbuddet maksimalt må omfatte 25 sider à 2400 tegn med mellemrum, eksklusiv bilag om ESPD og CV. Væsentlige dele af tilbuddene var det derfor ikke muligt at tage i betragtning og inddrage i tilbudsvurderingen. Som følge heraf besluttede Socialstyrelsen at annullere udbuddet.

Spørgsmål vedrørende optælling af tegn

Spørgsmål
Af udbudsmaterialet fremgår det: "Tilbud må maksimalt omfatte 25 sider à 2400 tegn med mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, bilag om ESPD og CV. Tekst ud over de angivne begrænsninger, vil ikke blive inddraget i tilbudsvurderingen."

Det fremgår ikke om figurer tæller med i de 25 sider à 2400 tegn. Hvis figurer ikke tæller med, hører følgende figurer ind under kategorien figurer, der ikke tæller med:
1. Tidsplan i form af skema med angivelse af aktivitet og tidsrum
2. Bemandingsoversigt opsat i skema
3. Budget og udbetalingsplan (der også indeholder tegn i form af tekst og tal)

Svar
De angivne eksempler på figurer vil tælle med i optællingen af tegn.

Spørgsmål vedrørende genbrug af ESPD

Spørgsmål
Kan ESPD og støtteerklæringer fra det tidligere udbud af samme opgave genbruges, eller ønsker Socialstyrelsen, at der bliver udarbejdet nyt ESPD og støtteerklæringer i forbindelse med genudbuddet? 

Svar
ESPD og støtteerklæringer, som en tilbudsgiver har benyttet i et tidligere udbud, kan genbruges, såfremt tilbudsgiveren i sit tilbud bekræfter, at oplysningerne i dokumenterne fortsat er korrekte.  

 

Spørgsmål vedrørende ESPD-format

Spørgsmål
Vi har noteret, at udfyldt ESPD skal vedlægges vores tilbud som bilag. Vi formoder, at dette skal være i PDF-form. I Socialstyrelsens vejledning til  udfyldelse af ESPD (vedlagt udbudsmaterialet), nævnes imidlertid kun XML-formatet af ESPD'et. Ønsker Socialstyrelsen at modtage ESPD'et som både PDF- og XML-fil?

Svar
ESPD’et kan afgives i både PDF-format og som XML-fil.

Sidst opdateret 08/06 2018