Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Voksne > Annoncering: Tilbud søges på undervisning i Social Færdighedstræning

Annoncering: Tilbud søges på undervisning i Social Færdighedstræning

I forbindelse med at Socialstyrelsen ønsker at udbrede virksomme metoder på voksenområdet, søges undervisningsudbyder til Social Færdighedstræning. Tilbudsfristen er forlænget til den 6. november 2017 kl. 12.00.

Som en del af udmøntningen af Udviklings- og Investeringsprogrammets planer for 2017, annonceres hermed efter en uddannelsesleverandør, der kan stå for uddannelsesindsats i forbindelse med udbredelsesaktiviteterne vedrørende metoden Social Færdighedstræning (SFT).

Udbredelsen af SFT er et led i Socialstyrelsen udmøntning af planerne i Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP) for 2017. I UIP er det besluttet at udbrede virksomme bostøttemetoder, hvor SFT er en af disse metoder. Målet med UIP er blandt andet at understøtte at kommunerne i højere grad anvender dokumenteret viden i indsatserne.

Det forventes, at 8 kommuner vil implementere SFT i bostøtteindsatsen. fordelt på 4 kommuner i efteråret 2017 og 4 kommuner i foråret 2018. Det er dog ikke muligt at garantere et fast antal kommuner der ønsker at implementere metoden, da dette afhænger af antallet af indkomne ansøgninger til dette. Det er derudover sandsynligt, at der også i 2018 tilbydes implementeringsstøtte til endnu flere kommuner.

Socialstyrelsen opfordrer leverandører til at afgive tilbud på undervisningen i Social Færdighedstræning.

Undervisningsopgaven

Undervisningsopgaven indeholder en række forskellige aktiviteter, som har fokus på både de kommunale medarbejdere, der skal gennemføre indsatsen overfor borgerne, og deres ledere:

1. Forankring af metoden Social Færdighedstræning hos de kommunale ledere
2. Udvikling af undervisningskoncept for SFT i UIP
3. Tilrettelæggelse af uddannelse i samarbejde med den enkelte kommune
4. Gennemførelse af uddannelse i den enkelte kommune
5. Koordinering med Socialstyrelsens rådgivningsteam

En samlet løsning af opgaverne forudsætter, at uddannelsesleverandøren samtidig samarbejder med Socialstyrelsens rådgivningsteam, så det sikres, at kommunerne implementerer SFT efter intentionen. Koordinationen sker ved, at uddannelsesleverandøren indgår i en løbende dialog med Socialstyrelsen og ledelsen i kommunerne om anvendelsen af Social Færdighedstræning.

Praktiske oplysninger

Såfremt Social Færdighedstræning udbredes til 4 kommuner i 2017 og 4 kommuner primo 2018, vil den samlede økonomiske ramme for dette være kr. 2.396.000 inkl. moms. Beløbet er fordelt med 220.000 i 2017, 1.840.000 i 2018 og 336.000 i 2019.

Annonceringsmateriale med beskrivelse af opgaven

- Metode- og implementeringsguide
- Kontraktskabelon
- Soliditetserklæring 
- Tro og loveerklæring

Spørgsmål og svar på spørgsmål til annonceringen bliver offentliggjort her på hjemmesiden.
Spørgsmål sendes til

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål til annonceringsmaterialet

I forbindelse med, at Socialstyrelsen søger en undervisningsudbyder til undervisning i Social Færdighedstræning, har jeg nogle spørgsmål til annonceringsmaterialet med beskrivelse af opgaven:

1. På side 8 i annonceringsmaterialet fremgår det, at der skal uddannes lokale supervisere. Der findes ikke yderligere information om lokale supervisere i annonceringsmaterialet. Kan I venligst redegøre for, hvad der menes med lokale supervisere?

Med supervisere menes gruppeledere, der får uddannelse og træning i at kunne yde supervision af kolleger. Se endvidere i metode- og implementeringsguiden side 13

2. Hvad er det for en proces, I forestiller jer, at der ligger mellem oktober 2017, hvor der ifølge jeres materiale indgås kontrakt om opgaven, og frem til 23. januar 2018, hvor man som tilbudsgiver skal vedstå sig sit tilbud?

Med vedståelsesfristen menes, at tilbudsgiver står inde for det afgivne tilbud indtil fristens ophør. Det vil sige, at der i denne periode ikke kan ændres i indhold eller pris for tilbuddet, og at Socialstyrelsen derfor kan vælge leverandør ud fra det, der er beskrevet i tilbuddet.

3. I annonceringsmaterialet er der forskellige tidsfrister. På side 1 fremgår det, at kontrakten underskrives i oktober 2017, samt at der opereres med 4 uddannelsesforløb i 2017. På side 10 fremgår det, at der indgås kontrakt i september 2017, og at de første kompetenceudviklingsforløb med kommunerne igangsættes i februar 2018. Kan I venligst oplyse om den korrekte tidsplan med tidsfrister?

Der indgås kontrakt i november, og det forventes, at de første uddannelsesforløb igangsættes senest februar 2018

4. På side 9 står der, at tilbudsgiver skal redegøre for, hvordan tilbudsgiver forventer at sikre sammenhængen mellem leverandørens opgaver og de aktiviteter, som Socialstyrelsen gennemfører. Hvilke aktiviteter er der helt konkret tale om?

De aktiviteter, som Socialstyrelsen gennemfører, er implementeringsstøtte. En del af formålet med Socialstyrelsens implementeringsstøtte er at sikre at der er sammenhæng mellem undervisningen, der udbydes, og de implementeringsplaner der udarbejdes, fx i forhold til organisering, visitation samarbejde mv.

5. Hvem udvælger, hvem der kan blive uddannet som gruppetrænere i SFT?

Leverandøren kan beskrive hvorledes en sådan proces kan tilrettelægges i samarbejde med ledelsen i kommunerne. Som udgangspunkt er der tale om medarbejdere der kan gennemføre SFT med fidelitet og som kan formidle overbevisende. Der er ikke fastlagt en proces, men udgangspunktet er at uddannelsesleverandøren og den kommunale ledelse vurderer hvilke medarbejdere der bedst vil være i stand til at varetage opgaven.

6. Hvordan udvælges borgerne til gruppeforløbene? Hvem afgør, hvilke borgere der kan komme med og på hvilket grundlag?

Det afgør kommunen på baggrund af de målgrupper, der er beskrevet i ansøgningen om implementeringsstøtte

7. Hvad forstås der ved et rådgivningsmøde med en kommune, jf. tidsplanen side 10?

Rådgivningsmøderne er Socialstyrelsens aktiviteter i forhold til at sikre god implementering af metoden.

Spørgsmål om soliditet

Kære Socialstyrelsen

I udbudsmaterialet medfølger en soliditetserklæring i bilag til udfyldelse. Vi vil gerne høre om vi som uddannelsesleverandør selv kan underskrive erklæringen eller om I ønsker en uafhængig trediemands underskrift, f.eks. en revisor?

 "Det er tilbudsgiver, som skal underskrive soliditetserklæringen."

Sidst opdateret 13/10 2017