Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Voksne > Annoncering: Tilbud søges på undervisning i CTI-metoden

Annoncering: Tilbud søges på undervisning i CTI-metoden

I forbindelse med at Socialstyrelsen ønsker at udbrede virksomme metoder på voksenområdet, søges undervisningsudbyder til metoden Critical Time Intervention. Tilbudsfristen er forlænget til den 6. november 2017 kl. 12.00.

Som en del af udmøntningen af Udviklings- og Investeringsprogrammets planer for 2017, annonceres hermed efter en uddannelsesleverandør, der kan stå for uddannelsesindsats i forbindelse med udbredelsesaktiviteterne vedrørende metoden Critical Time Intervention (CTI).

Udbredelsen af CTI er et led i Socialstyrelsen udmøntning af planerne i Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP) for 2017. I UIP er det besluttet at udbrede virksomme bostøtte metoder, hvor CTI er en af disse metoder. Målet med UIP er blandt andet at understøtte at kommunerne i højere grad anvender dokumenteret viden i indsatserne.

Det forventes, at 4 kommuner vil implementere CTI i bostøtteindsatsen, fordelt på 2 kommuner i efteråret 2017 og 2 kommuner i foråret 2018. Det er dog ikke muligt at garantere et fast antal kommuner der ønsker at implementere metoden, da dette afhænger af antallet af indkomne ansøgninger til dette. Det er derudover sandsynligt, at der også i 2018 tilbydes implementeringsstøtte til endnu flere kommuner.
Socialstyrelsen opfordrer leverandører til at afgive tilbud på CTI-undervisningen.

Undervisningsopgaven

Undervisningsopgaven indeholder en række forskellige aktiviteter, som har fokus på både de kommunale medarbejdere, der skal gennemføre indsatsen overfor borgerne, og deres ledere:

1. Forankring af CTI-metoden hos de kommunale ledere
2. Tilretning af undervisningskoncept for CTI i UIP
3. Tilrettelæggelse af uddannelsen i samarbejde med den enkelte kommune
4. Gennemførelse af uddannelse i den enkelte kommune
5. Gennemførelse af et train-the-trainer forløb for nøglemedarbejdere på tværs af de deltagende kommuner
6. Koordinering med Socialstyrelsens rådgivningsteam

En samlet løsning af opgaverne forudsætter, at uddannelsesleverandøren samtidig samarbejder med Socialstyrelsens rådgivningsteam, så det sikres, at kommunerne implementerer CTI-metoden efter intentionen. Koordinationen sker ved, at uddannelsesleverandøren indgår i en løbende dialog med Socialstyrelsen og ledelsen i kommunerne om anvendelsen af CTI-metoden.

Praktiske oplysninger

Antallet af uddannelsesforløb, der skal gennemføres, kan ikke forudses præcist, da det afhænger af efterspørgslen fra kommunerne. I udgangspunktet opereres der dog med 2 uddannelsesforløb i 2017 samt 2 primo 2018. Det er dog muligt, at antallet af kommuner der ønsker implementeringsstøtte til CTI-metoden, vil være højere end det planlagte, ligesom det modsatte kan være tilfældet.

Derudover vil det være muligt, at der fremadrettet udbredes CTI til flere kommuner, såfremt dette prioriteres i de kommende udbredelsesplaner. Tilbudsgiver skal derfor være indstillet på også at starte uddannelsesforløb i 2018, 2019 og 2020.

Såfremt CTI udbredes til 2 kommuner i 2017 og 2 kommuner primo 2018, vil den samlede økonomiske ramme for dette være kr. 563.000 inkl. moms. Beløbet er fordelt med kr. 165.000 i 2017, kr. 290.000 i 2018 og kr. 108.000 i 2019. Projektperioden løber fra: 1. november 2017 til 31. december 2020.
Frist for aflevering af tilbud: 23. oktober 2017 kl. 12.00.

Annonceringsmateriale med beskrivelse af opgaven

- Foreløbigt udkast til metodemanual for CTI
- Kontraktskabelon
- Tro og loveerklæring
- Soliditetserklæring 

Spørgsmål og svar på spørgsmål til annonceringen bliver offentliggjort her på hjemmesiden.
Spørgsmål sendes til

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål om antal deltagere pr. kommune


Der vil være tale om arbejdspladskurser, hvor en samlet medarbejdergruppe på omkring 30 medarbejdere uddannes til at arbejde med CTI.” Er det korrekt ekstraheret, at det er 30 medarbejdere pr. arbejdsplads og ikke 30 medarbejdere samlet set på de 4 uddannelsesforløb, der skal uddannes til at arbejde med CTI? Kan tilbudsgiver i givet fald regne med, at der ikke forekommer arbejdspladskurser med væsentlig flere eller færre deltagere?

Svar:
Udgangspunktet er, at der er tale om op til 30 medarbejdere fra hver arbejdsplads. Antallet af medarbejdere, der skal uddannes fra hver kommune afhænger dog af antallet af borgere, der forventes at skulle tilbydes CTI, hvorfor der kan være både flere og ikke mindst færre deltagere. Skulle det blive tilfældet, at der er tale om væsentligt færre medarbejdere, kan det overvejes om uddannelsen skal gennemføres for to eller flere kommuner samtidigt.

Spørgsmål om soliditet

Kære Socialstyrelsen

I udbudsmaterialet medfølger en soliditetserklæring i bilag til udfyldelse. Vi vil gerne høre om vi som uddannelsesleverandør selv kan underskrive erklæringen eller om I ønsker en uafhængig trediemands underskrift, f.eks. en revisor?

Svar: 

Det er tilbudsgiver, som skal underskrive soliditetserklæringen.

Spørgsmål om undervisningsudbyder

Hermed et spørgsmål til jeres udbud om en undervisningsudbyder til metoden Critical Time Intervention (CTI):
I tidsplanen angives det, at første og anden runde af uddannelsesforløbet ligger i 2018. Dog er det budgetsat med 165.000 kr. i 2017 under den antagelse at CTI udbredes til 2 kommuner i 2017. Det synes at være selvmodsigende.

Kan vi antage at vi i vores tilbud blot skal holde os under rammen på de 563.000 inkl. moms og ikke kigge på den foreslåede årsfordeling på budgettet?

Svar:
Det antages at der gennemføres undervisning i 2018, men at der i 2017 anvendes midler til blandt andet at udvikle undervisningskoncept. Der kan i den forbindelse ikke ses bort fra fordelingen af udgifterne der er beskrevet i annonceringen.

Sidst opdateret 27/10 2017