Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Handicap > Udbud: Videreførelse af eksisterende BPA-rådgivning

Udbud: Videreførelse af eksisterende BPA-rådgivning

Borgere med BPA-ordning tilbydes juridisk rådgivning i arbejdsgiver- og arbejdslederrollen. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at fortsætte denne rådgivning. Tilbudsfristen er den 27. april 2017.

Satspuljepartierne har i 2016 afsat midler til at videreføre den eksisterende BPA-rådgivningsfunktion i 2017 og 2018.

En voksen person med et omfattende behov for hjælp har mulighed for selv at udvælge og ansætte nødvendige hjælpere. Ordningen kaldes borgerstyret personlig assistance (BPA), og reglerne fremgår af Servicelovens § 95 og § 96. En borger med BPA-ordning kan vælge at lade en forening, en virksomhed eller en nærtstående være arbejdsgiver for de hjælpere, som han/hun udvælger, eller han/hun kan vælge selv at være arbejdsgiver for dem.

Borgere, der er arbejdsgivere i kraft af en BPA-ordning, er arbejdsgivere på lige fod med andre arbejdsgivere i Danmark. For at understøtte modtagere af BPA i at kunne varetage rollen som arbejdsgiver og arbejdsleder blev der etableret en rådgivningsfunktion, som siden 2010 har haft til opgave at vejlede og rådgive om ansættelsesretlige og arbejdsmiljømæssige spørgsmål.

Socialstyrelsen udbyder videreførelsen af denne rådgivningsopgave i resten af 2017 og hele 2018.

Den udbudte opgave 

  • Juridisk rådgivning og faglig sparring i konkrete spørgsmål inden for det ansættelsesretlige område. 
  • Juridisk rådgivning i konkrete spørgsmål om arbejdsmiljøregler og faglig sparring inden for arbejdsmiljø og personaleansvar. 
  • Besvare personlige, telefoniske eller skriftlige/elektroniske henvendelser.
  • Vejlede og formidle viden via hjemmesiden www.bpa-arbejdsgiver.dk.

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er: 990.000 kr. ekskl. moms.
Opgaven løber fra 1. juli 2017 til 31. december 2018.
Der er frist for afgivelse af tilbud 27. april 2017 kl. 12.00.

Bilag

Opgavebeskrivelse (pdf)
Udbudsprocedure (pdf)
Bilag 1 - tilbud (word)
Bilag 2 - tilbud (word)
Kontrakt (pdf)


Statusrapport 2. halvår 2016 (pdf)

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål 1: Nystartet virksomhed

Spørgsmål:

Der stilles i ovenstående udbud krav om, at tilbudsgiver ikke indenfor de seneste fire regnskabsår har haft underskud i tre sammenhængende år. Vores virksomhed blev stiftet 1. august 2016. Vi har derfor ikke mulighed for at dokumentere, at vores virksomhed ikke har haft underskud. Accepteres det som en gyldig grund til ikke at kunne opgøre soliditetsgraden, at virksomheden er under 12 måneder gammel?

Svar:

Som det fremgår af beskrivelsen i pkt. 1.6 i udbudsproceduren kan en tilbudsgiver, som af en gyldig grund ikke kan give de oplysninger/den dokumentation, der kræves vedr. minimumskravet, dokumentere sin økonomiske soliditet på anden måde, som udbyder finder egnet. Da der er tale om en nyetableret virksomhed, som endnu ikke har aflagt sit første årsregnskab, kan den økonomiske soliditet til at håndtere opgaven derfor dokumenteres på anden egnet måde.

Det er tilbudsgiver, som vælger hvilken form for oplysninger/dokumentation, man ønsker at fremlægge overfor udbyder. Dokumentationen skal være egnet til at give udbyder grundlag for at vurdere tilbudsgivers økonomiske ressourcer til at løse den udbudte opgave i kontraktperioden. Udbyder finder at relevant dokumentation i denne situation f.eks. kan bestå af følgende materiale: tilbudsgivers budget, revisors udtalelse om tilbudsgivers aktivitet samt erklæring fra bank om tilbudsgivers økonomiske soliditet.
En tilbudsgiver, som af en gyldig grund ikke kan dokumentere regnskabsresultatet for de seneste 4 år, kan i tro- og loveerklæringen redegøre for hvilke oplysninger, de vil give for at dokumentere deres økonomiske soliditet. Hvis tilbudsgiver ønsker det, er Socialstyrelsen dog indstillet på at foretage en konkret vurdering af oplysninger og dokumentation tidligere i forløbet.

Spørgsmål 2: Soliditet

Spørgsmål:

I svar til spørgsmål 1 ovenfor står: "Udbyder finder at relevant dokumentation i denne situation f.eks. kan bestå af følgende materiale: tilbudsgivers budget, revisors udtalelse om tilbudsgivers aktivitet samt erklæring fra bank om tilbudsgivers økonomiske soliditet." Hvordan skal det forstås?

Svar:

En tilbudsgiver, som af en gyldig grund ikke kan dokumentere sin økonomiske soliditet, som ønsket af udbyder, kan dokumentere sin soliditet på anden måde, som er egnet til at give udbyder grundlag for at vurdere tilbudsgivers økonomiske ressourcer til at løse den udbudte opgave. Dokumentation skal således beskrive virksomhedens økonomiske og finansielle forhold på en måde, der gør det muligt for udbyder at foretage denne vurdering. Tilbudsgivers egne oplysninger om sagsportefølje og bemanding er i den sammenhæng ikke tilstrækkeligt. I det tidligere svar nævnes som eksempel muligheden for i kombination at fremlægge ”tilbudsgivers budget, revisors udtalelse om tilbudsgivers aktivitet samt erklæring fra bank om tilbudsgivers økonomiske soliditet”. Da tilbudsgiver ikke har mulighed for at fremlægge regnskaber eller oplysninger om omsætning for flere regnskabsår, nævnes der i eksemplet muligheden for at fremlægge uafhængig vurdering af virksomheden. Det er dog tilbudsgiver, som beslutter på hvilken måde man vil dokumentere soliditeten.

Socialstyrelsen er, som anført i det tidligere svar, indstillet på at foretage en konkret vurdering af dokumentation forud for tilbudsafgivelsen.

Spørgsmål 3: Teknologiske platforme

Spørgsmål:

1. Hvilke platforme og versioner er det nuværende system baseret på? Her tænkes på:

a) Serversoftware
b) CMS
c) Database
d) Evt. trediepartsprodukter

2. Foreligger der skriftlig dokumentation (system/konfigurations-beskrivelse) af ovenstående IT-setup?

3. Det antages at ny leverandør får fuld adgang til kildekoden for alle specialtilpasninger af eksisterende hjemmeside, er dette korrekt?

4. Hvilke programmeringssprog er anvendt til udvikling af tilpasninger?

5. Ligger drift af hjemmesiden i Socialstyrelsens regi eller hos leverandøren? (eventuelt via hosting-underleverandør)

Svar:

Da der i forhold til den stillede opgave er tale om, at der skal drives en hjemmeside under navnet bpa-arbejdsgiver.dk som informationskanal er det i princippet underordnet, hvilken webteknologi der anvendes. Det eneste der krav til er, at webstedet lever op til kravet om teknisk tilgængelighed som den er beskrevet af W3C i WCAG 2.0 AA.

Så vedrørende A, B, C og D kan den kommende leverandør vælge den teknologi, som vedkommende benytter i dag og har erfaringer med.

Ad. 2 Det nuværende websted drives ikke af Socialstyrelsen, men af den nuværende leverandør. Så hvorvidt det er dokumenteret, har Socialstyrelsen ikke mulighed for at svare på.
Ad 3. Socialstyrelsen kan ikke stille kildekoden til rådighed for en evt. ny leverandør. Det vil således bero på aftale om webstedet kan videreføres af en evt. ny udbyder af webstedet. Internetdomænet vil blive stillet til rådighed for en evt. ny leverandør.
Ad 4. Socialstyrelsen har jf. ovenstående ikke mulighed for at besvare spørgsmålet.
Ad 5. Driften ligger ikke hos Socialstyrelsen. Leverandør vil have mulighed for at benytte underleverandør til denne opgave.

Spørgsmål 4: Rådgiveransvar

Spørgsmål:

Er leverandøren omfattet af rådgiveransvar?

Svar:

Leverandør af BPA-rådgivningen er, som professionel rådgiver, ansvarlig overfor brugere af ordningen for tab som følge af fejl i rådgivningen efter dansk rets almindelige regler. Leverandør skal tegne ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab til fuld dækning af enhver skade, som leverandør måtte være ansvarlig for i forbindelse med ydelser efter denne kontrakt.

Ordregiver påtager sig intet ansvar for evt. fejl i leverandørs rådgivning.

Formuleringen af pkt. 21.1 og 21.2 i udkast til kontrakt, som er del af udbudsbudsmaterialet, vil blive tydeliggjort i forbindelse med indgåelse af kontakt med leverandør.

Spørgsmål 5: Bilag

Spørgsmål:

I Udbudsprocedure henvises til to bilag vedr. tro- og loverklæringer. Er de vedlagt materialet?

Svar:

Bilagene er vedlagt som:
Bilag 1 - tilbud
Bilag 2 - tilbud

Spørgsmål 6: Formidlingsteknologi

Spørgsmål:

På side 3 nederst i Opgavebeskrivelse omtales ny formidlingsteknologi. Kan det uddybes, hvad der tænkes på?

Svar:

Borgere skal kunne henvende sig til leverandør per telefon, mail eller personligt for rådgivning. Derudover skal borgere kunne tilgå vejledning og viden via hjemmesiden www.bpa-arbejdsgiver.dk. Det er op til tilbudsgiver at vurdere og beskrive, om der er øvrige formidlingsplatforme- og teknologier, der vil være relevante at anvende til formidling af vejledning og viden til målgruppen for rådgivningsfunktionen.

Sidst opdateret 21/04 2017