Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Handicap > Udbud: Udvikling og evalueringsopgave - gruppebostøtteindsatser

Udbud: Udviklings- og evalueringsopgave til projekt om gruppebostøtteindsatser

Socialstyrelsen udbyder en udviklings- og evalueringsopgave i forbindelse med gennemførelsen af et projekt om gruppebostøtteindsatser. Projektet er en del af Udviklings- og investeringsprogrammet UIP. Tilbudsfristen er mandag den 5. marts 2018.

Socialstyrelsen gennemfører et projekt om gruppebostøtteindsatser. Formålet er at videreudvikle, beskrive og pilotteste fem lovende indsatser, der skal fremme social inklusion af borgere over 18 år, som har sociale problemer eller psykiske funktionsnedsættelser, og som modtager socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85. Projektet er en del af Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP). I forbindelse med projektet udbydes en udviklings- og evalueringsopgave.

Den udbudte opgave

Tilbudsgiver skal løse følgende 6 delopgaver:

  • Udarbejde og løbende justere indsatsbeskrivelser af de fem gruppebostøtteindsatser. Indsatsbeskrivelserne skal fungere som et redskab i videreudviklingen, implementeringen og pilottesten af indsatserne.
  • Designe, planlægge og gennemføre et forløb, der understøtter kommunerne i at videreudvikle deres indsatser med udgangspunkt i egne erfaringer, faglig ekspertviden og forskningsbaseret viden.
  • Designe, planlægge og gennemføre undervisning af fagprofessionelle i registrering og anvendelse af dokumentation på borgerniveau.
  • Designe, planlægge og gennemføre et forløb, der understøtter kommunernes kapacitet til at implementere og fortsat forbedre de videreudviklede indsatser.
  • Designe, planlægge og gennemføre først en formativ evaluering og derefter en summativ evaluering af indsatsernes virkning, implementering og økonomi.
  • Udarbejde et indsatskatalog, herunder indsatsbeskrivelser og implementeringsvejledninger, over de gruppebostøtteindsatser, som viser sig at have potentiale til at blive afprøvet i andre kommuner.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et offentligt EU-udbud.

Der er tale om et omvendt udbud, hvor beløbsrammen er fastsat til 2,6 millioner ekskl. moms (3,25 millioner kr. inkl. moms).

Opgaven skal leveres i perioden fra senest 1. maj 2018 til 31. december 2020.

Frist for indgivelse af tilbud er mandag den 5. marts kl. 8:00.

Spørgsmål til udbuddet sendes til: spgruppebostoette@socialstyrelsen.dk

Tilbuddet sendes til:

Spørgsmål og svar på spørgsmål til annonceringen bliver offentliggjort her på hjemmesiden.

Udbudsmateriale (pdf)

Kontraktudkast (pdf)

ESPD (html)

Vejledning til ESPD (pdf)

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål vedrørende kompetenceudviklingsaktiviteter

Spørgsmål: Vi vil høre, om I på nuværende tidspunkt kender, og i så fald vil beskrive, hvad planerne er for den del af kompetenceudviklingsforløbet, som Socialstyrelsen står for. Her mener vi antallet af undervisningsdage, og hvordan de fordeler sig over projektperioden, dvs. bliver de alle afholdt i starten af implementerings- og læringsfasen eller fordeler de sig i løbet af hele fasen?

Vi vil også gerne vide det samme for den del, som den socialfaglige leverandør står for, hvis I kender det på nuværende tidspunkt?

Svar: Socialstyrelsen vil, som led i kompetenceudviklingsforløbet i starten af implementerings- og læringsfasen, bidrage med et oplæg om rehabilitering og recoveryorientering.

Socialstyrelsen vil efterfølgende bidrage med opfølgende oplæg i forbindelse med implementerings- og læringsforløbene, såfremt der viser sig at være behov herfor.

Socialstyrelsen står således ikke for hele undervisningsdage hverken i starten af implementerings- og læringsfasen eller i den resterende del af fasen.

Den socialfaglige kompetenceleverandør

Tre virksomheder har på nuværende tidspunkt fået tilsendt tilbudsindhentningsmaterialet vedørende den socialfaglige kompetenceudviklingsopgave.

Af tilbudsindhentningsmaterialet fremgår det:

At den socialfaglige kompetenceleverandør, som led i kompetenceudviklingsforløbet i starten af implementerings- og læringsfasen, skal gennemføre et grundmodul i gruppemetode og -ledelse i et inklusionsperspektiv, der skal understøtte implementeringen af de videreudviklede indsatsbeskrivelser.

  • At den socialfaglige kompetenceleverandør, i løbet af den resterende implementerings- og læringsfase, skal gennemføre tre opfølgende moduler i gruppemetode og -ledelse i et inklusionsperspektiv for hver af de tre projektkommuner. Disse moduler skal indgå som en del af implementerings- og læringsforløbene.

Varigheden af grundmodulet og de opfølgende moduler i form af antal undervisningsdage er endnu ikke kendt.

 


 

Sidst opdateret 26/02 2018