Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Handicap > Annoncering: Udvikling og afprøvning - opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed

Annoncering: Udvikling og afprøvning af opkvalificeringsforløb til kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed

Der skal tilvejebringes et opkvalificeringsforløb til kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed. Forløbet skal være anvendeligt for alle kommuner i landet. Der annonceres derfor efter en leverandør, som kan stå for et sådant koncept, og give bud på fremtidig forankring. Frist: 1. juni 2018.

Ifølge servicelovens § 98 skal kommunalbestyrelsen i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.

Formålet med kontaktpersonordningen er, ifølge vejledningen til § 98, ”at give borgere over 18 år, der er funktionelt døvblinde, mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde modtagerens isolation samt bidrage til, at modtageren kan leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov”.

Det er vigtigt, at kontaktpersoner for døvblinde har den nødvendige viden og mestrer de kompensatoriske teknikker, der er nødvendige, for at kunne yde den rette hjælp til målgruppen.

Socialstyrelsens kortlægning fra 2015 viser dog, at tilbud om opkvalificering er utilstrækkelige. Formålet med dette initiativ er derfor, at der udvikles et kompetenceudviklingsforløb, som er tilgængeligt for alle kommuner, at alle kontaktpersoner har modtaget et minimum af oplæring, før de starter i jobbet, og at adgangen til et kompetenceudviklingsforløb ikke begrænses af, at det kan være svært at samle deltagere til et fælles forløb.

Den annoncerede opgave

Den annoncerede opgave omfatter:

  • Udarbejdelse af modulbeskrivelser med tilrettelæggelse af undervisningens mål, form og indhold
  • Udarbejdelse af undervisningsmateriale til de tre moduler
  • Udvikling af platform til e-læring
  • Planlægning af de praktiske rammer for, og afprøvning af opkvalificeringsforløbene
  • Udarbejdelse og gennemførsel af formidlingsstrategi
  • Udarbejdelse af plan for fremtidig forankring. 

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er 2,5 mio. kr. Projektperioden løber fra 1. august 2018 til 31. juli 2020.

Spørgsmål og svar vedr. den annoncerede opgave vil blive lagt op på Socialstyrelsen.dk i anonymiseret form.

Spørgsmål skal sendes til: 

Fristen for indkomne tilbud er 1. juni 2018, kl. 12.00. Tilbud skal sendes til:

Yderligere oplysninger og adgang til annonceringsmaterialet

Annoncering af udvikling og afprøvning af kompetenceudviklingsforløb til kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed (pdf)

Udkast til kontrakt (pdf)

Bilag 1: Udelukkelsesgrunde (word)

Bilag 2: Soliditetserklæring (word)

Spørgsmål og svar til annonceringen: 

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål 1

Spørgsmål 

Ifølge opgavebeskrivelsen blev der i 2014 afsat samlet 2,5 mio. kr. til løsning af udviklings- og afprøvningsopgave til formål at styrke kompetencerne hos kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed. Opgaven beskrives som etablering af et nyt eller videreudvikling af et eksisterende kompetenceudviklingsforløb, som kommuner har mulighed for at anvende. Derudover en formidlingsstrategi om forløbet rettet mod kommuner.

Senere nævnes det, at antallet af nye kontaktpersoner på årlig basis er begrænset, og at de er geografisk spredt over hele landet. Det står beskrevet, at formålet med dette initiativ er, at der udvikles et kompetenceudviklingsforløb, som er tilgængeligt for alle kommuner, at alle kontaktpersoner har modtaget et minimum af oplæring, før de starter i jobbet, og at adgangen til et kompetenceudviklingsforløb ikke begrænses af, at det kan være svært at samle deltagere til et fælles forløb.

Hvordan kan det være, at man i udbudsmaterialet alligevel insisterer på at udviklingsforløbet ud over e-læringsmoduler skal bestå af gruppebaserede e-læringsmoduler samt holdundervisning uden e-læring? Der stilles ikke spørgsmålstegn ved om gruppebaserede e-læring og holdundervisning uden e-læring er gode værktøjer, men blot hvorfor man forventer at kunne samle nok deltagere til disse aktiviteter, når man i selv samme opgavebeskrivelse slår fast, at det kan være svært at samle deltagere til et fælles forløb?

Svar 

Undervisning i grupper og med fysisk fremmøde indgår i opgaven, da det vurderes, at der er kompetencer og praktiske færdigheder, som bedst læres på denne måde. Det kan for eksempel være ledsageteknik og kommunikationsformer.

Som beskrevet er det en udfordring, at kontaktpersonerne er få, spredt over hele landet og starter op løbende. Delelement 1 skal gøre det muligt for kontaktpersonerne at få adgang til undervisningsmateriale om det mest elementære, så snart de er ansat.

Delelement 2 skal samle et mindre antal kontaktpersoner lokalt eller på landsdelsbasis, når der er grundlag herfor, så de kan mødes om opgaver under supervision af en underviser, som kan være tilknyttet fysisk eller online.
Delelement 3 skal rumme den undervisning hvor det vurderes, at der er behov for fysisk tilstedeværelse af både kontaktpersoner og underviser, for at den kan give det nødvendige udbytte. Da kontaktpersonerne løbende får adgang til modul 1, og i nogen grad modul 2, mindskes problemet med, at der kan være et stykke tid imellem kontaktpersonens ansættelse og næste afholdelse af et fysisk kursus med en underviser til stede.

Spørgsmål 2

Spørgsmål

Såfremt man igen kommer til at opleve, at det ikke lykkes at indgå aftale om denne opgave, som det skete i 2015, vil et bud bestående af en løsning til udvikling af e-læringsmoduler med mulighed for erfaringsudveksling men ikke egentlig holdundervisning, rullet ud til alle kommuner, så alle kontaktpersoner har modtaget et minimum af oplæring, før de starter i jobbet samt en formidlingsstrategi om forløbet kunne komme i betragtning?

Svar

Det er defineret i opgavebeskrivelsen, at løsningen skal rumme et bud på hver af de tre delelementer i opkvalificeringsforløbet. Tilbud, der ikke lever op til dette minimumkrav, kan ikke tages i betragtning. Der er dog mulighed for, at interesserede tilbudsgivere – inden for rammerne af konkurrencelovgivningen – kan gå sammen om at afgive tilbud, der rummer alle tre elementer, hvis hver enkelt har sin styrke på forskellige delområder – eller ikke hver især vil kunne løse alle delopgaver.

Spørgsmål 3

Spørgsmål

Kan I uddybe, hvad I tænker mht. element 2 ”Gruppebaserede e-læringsmoduler”?
Er tanken for eksempel, at kursisterne sidder i samme lokale på samme tid med hver sin computer og i løbet af dagen dels arbejder individuelt på e-læringsplatformen og dels arbejder sammen med de øvrige kursister under ledelse af en underviser?

Svar

Delelement 2 er tænkt til at give mulighed for sparring og læring med andre kontaktpersoner i samme situation på en mere fleksibel måde, end hvis der skal samles et større hold.
Delelement 2 adskiller sig blandt andet fra delelement 1 ved, at der er et fysisk møde mellem kontaktpersonerne, som skal give mulighed for at arbejde sammen om opgaver, der stilles i e-læringskonceptet eller af den tilknyttede underviser, og fra delelement 3 ved, at underviseren ikke nødvendigvis er fysisk tilstede, og at holdstørrelsen kan være helt ned til 2-3 kontaktpersoner.
Håbet er, at delelement 2 således kan afholdes tættere på kontaktpersonerne med en forhåbentligt større hyppighed end delelement 3, og at kontaktpersonerne får mulighed for sparring/erfaringsudveksling med og tilbagemelding på opgaveløsning fra underviser og andre kontaktpersoner.

Spørgsmål 4

Spørgsmål

Kan I uddybe, hvad I tænker mht. opgave 4 i forløbet ”Planlægning af de praktiske rammer for, og afprøvning af, opkvalificeringsforløb”.
Ønsker I, at forløbet (alle tre elementer, dvs. ”individuelle e-læringsmoduler”, ”gruppebaserede e-læringsmoduler” samt ”holdundervisning uden e-læring”) bliver afprøvet og evalueret af en gruppe kursister i løbet af projektperioden?

Svar

I delopgave 4 ligger både en planlægningsproces for, hvordan man i praksis vil gennemføre forløb med alle tre delelementer, og egentlig afprøvning af konceptet ved gennemførelse af minimum et helt forløb. Der er lagt an til, at det udviklede koncept kan justeres i løbet af projektperioden i overensstemmelse med de erfaringer, man gør sig i afprøvningen, hvorfor der kunne være mening for tilbudsgiver i at opsamle erfaringer om undervisningens resultater på de enkelte moduler.

Spørgsmål 5

Spørgsmål

Hvad indebærer den eksterne evaluering, som er en del af projektet?
Skal denne evaluere det udviklede opkvalificeringsforløb ud fra en gruppe kursisters praktiske gennemførelse af forløbet? Eller går evalueringen på selve projektprocessen? Med andre ord: Hvordan adskiller opgave 4 om afprøvning sig fra den eksterne evaluering?

Svar

Den eksterne evaluering vil have fokus på, om det udviklede og afprøvede koncept lever op til målet om at sikre adgang for alle kommuner i landet til at kunne tilbyde kontaktpersoner et passende tilbud om opkvalificering. Der vil således ikke umiddelbart være tale om evaluering af de enkelte modulers effekt.

Spørgsmål 6

Spørgsmål

I afsnittet ”Indholdet i opgaven med udvikling og afprøvning af kompetenceudviklingsforløb” I opgavebeskrivelsen hedder punkt 1 ”Udarbejdelse af Modulbeskrivelser med tilrettelæggelse af undervisningens konkredte mål, form og indhold.” Her står der: ”Der skal udvikles en faglig beskrivelse for hvert af modulerne med beskrivelse af formål, mål, indhold og undervisningsform”

Hvordan skelner I mellem formål og mål her? Er mål det samme som læringsmål i denne sammenhæng?

Svar

Ja, i forhold til modulbeskrivelserne differentieres der imellem undervisningsmodulets overordnede formål og de specifikke læringsmål

Spørgsmål 7

Spørgsmål

I følge udbudsmaterialet vil man kunne se svar på stillet spørgsmål via et link. Dette link virker ikke. Hvad er det rigtige link?

Svar

Vi har afprøvet linket i den PDF, hvor annonceringsmaterialet er beskrevet. Det virker når man klikker på det direkte, men ikke hvis man kopierer det ud af PDF-dokumentet.
Siden kan alternativt findes således: Gå ind på www.socialstyrelsen.dk, klik på linket ”Udbud,” klik på overskriften ” Annoncering: Udvikling og afprøvning af opkvalificeringsforløb til kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed” og så ligger spørgsmål og svar tilgængelige.

Spørgsmål 8

Spørgsmål

Hvordan ønsker I at få oplysning om de involverede projektdeltageres kompetencer og erfaringer?

I et egentlig CV for hver person, der er involveret? Eller i en kortere og mere oversigtlig form, der beskriver hver enkelt persons uddannelse og efteruddannelse, døvblinderelevante erfaring samt anden erfaring?

Svar

Der stilles ikke noget formkrav til præsentation af tilbudsgivers kompetencer og erfaringer. Tilbuddet vil blive vurderet på, om tilbudsgiver samlet set tilbyder de kompetencer der efterspørges i tildelingskriterierne.

Spørgsmål 9

Spørgsmål

Er det muligt at sende tilbuddet i form af flere pdf’er (under 10 MB), i tilfælde af at tilbuddet ikke kan holdes under 10 MB i enkelt pdf?

Svar

Nej, det er et krav, at hvert enkelt tilbud fremsendes i en samlet PDF på maksimum 10 MB.

Spørgsmål 10, 11 og 12

Spørgsmål 10

Hvornår og hvordan ønsker I at modtage budgettet?

Skal det indsendes sammen med tilbuddet, eller skal budgettet først fremvises i tilfælde af, at Socialstyrelsen vælger at indgå kontrakt med os?

Svar

Der skal som en del af tilbuddet fremsendes et budgetudkast som oplæg for indgåelse af aftale om gennemførelse af projektet.


Spørgsmål 11

Det er relevant for os at ansøge i vores egenskab af e-læringsudbyder. Men vi har ikke den fornødne faglige kompetence. Kan man byde ind med et alternativt tilbud? Eller kan I anbefale os at samarbejde med en virksomhed?

Svar

Alle tilbud som lever op til de formelde krav vil blive vurderet i forhold til de beskrevne tildelingskriterier om henholdsvis beskrivelse af opgaveløsning og kompetencer og erfaringer.
Det er muligt, at en leverandør kan indgå samarbejdsaftaler med andre leverandører, men vi kan ikke være behjælpelige med at formidle kontakt leverandører imellem.


Spørgsmål 12

I forbindelse med udbuddet kompetenceudvikling til kontaktpersoner finder vi det relevant, at Socialstyrelsen medvirker i en referencegruppe i projektperioden. Kan Socialstyrelsen det, og må vi indskrive det i et tilbud, eller er det konkurrenceforvridende?

Svar

Der er ikke noget til hinder for, at tilbudsgiver kan foreslå den organisering de finder mest egnet. Den endelige fastlæggelse af organisering i projektperioden vil blive fastlagt på baggrund af en drøftelse af den valgte tilbudsgivers oplæg.

Sidst opdateret 31/05 2018