Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Understøttelse af partnerskab og evaluering af pulje om PPR

Udbud: Understøttelse af partnerskab og evaluering af pulje om PPR

Den tidlige forebyggende indsats i PPR skal styrkes i et partnerskab mellem Socialstyrelsen og ti kommuner. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at facilitere og understøtte partnerskabet og evaluere puljen "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR". Tilbudsfristen er 27. november 2017.

Som led i satspuljeaftalen 2017-2020 er der afsat midler til en ansøgningspulje til kommunerne til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR over for sårbare og udsatte børn og unge.

Investeringen sker ved ansættelse af ekstra medarbejdere i de deltagende kommuner for at styrke og opprioritere såvel forebyggende, foregribende og mere indgribende indsatser for målgruppen. Som en del af initiativet etableres et partnerskab mellem ca. 10 kommuner og Socialstyrelsen om at udvikle og styrke den tidlige forebyggende indsats i PPR. Partnerskabet har fokus på at udvikle fælles faglige pejlemærker, som samtidig kan understøtte den enkelte kommunes udviklingsarbejde på området.

Investeringen skal evalueres. Det skal ske gennem en registerbaseret analyse på udvalgte nøgleindikatorer, en økonomisk analyse og en erfaringsopsamling. Formålet med evalueringen er at tilvejebringe viden om både kvalitetsarbejdet i partnerskabet og virkning og potentielle økonomiske konsekvenser af investeringen.

Socialstyrelsen udbyder opgaven med at facilitere og understøtte styrelsens partnerskab med de deltagende kommuner og forestå evalueringen.

Den udbudte opgave

Opgaven består af to sammenhængende delopgaver med tilhørende underopgaver:

Delopgave 1: Facilitering og understøttelse af Partnerskab – tværgående og lokalt

  • Sammenhæng mellem det tværgående og lokale udviklingsarbejde
  • Facilitering af det tværgående udviklingsarbejde
  • Facilitering af det lokale udviklingsarbejde 

Delopgave 2: Evaluering – tilrettelæggelse, gennemførelse og formidling

  • Nøgleindikatorer
  • Økonomisk analyse
  • Erfaringsopsamling

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et offentligt EU-udbud.

Beløbsrammen er på 5,4 mio. kr. ekskl. moms fordelt over årene 2018, 2019 og 2020.

Projektperioden løber fra januar 2018 til december 2020.

Frist for indgivelse af tilbud er 27. november 2017 kl. 12.00.

Spørgsmål til udbuddet sendes til:

Tilbuddet sendes til: 

Link til følgende:

Spørgsmål og svar på spørgsmål til annonceringen bliver offentliggjort her på hjemmesiden.

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål 1: ESPD

Spørgsmål:

Udbudsbekendtgørelsens nummer samt teksten i Oplysninger om udbudsproceduren svarer ikke til budsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet.
Er det den rigtig ESPD?

Svar:

Der er sket en fejl i uploadningen af linket til ESPD. Det er rettet og lagt på hjemmesiden igen.

Spørgsmål 2: Deltagende kommuner

Spørgsmål:

Har Socialstyrelsen på nuværende tidspunkt kendskab til hvilke kommuner der deltager i projektet? Hvis ikke, har Socialstyrelsen en vurdering af hvordan vi kan forvente at den geografiske spredning af de deltagende kommuner vil blive?

Svar:

Sagsbehandlingen af ansøgningerne fra kommunerne pågår i øjeblikket og det kan derfor ikke oplyses hvilke kommuner, som kommer til at deltage i projektet. Ansøgerkredsen er alle landet kommuner og det er derfor ikke muligt at oplyse, hvordan den geografiske spredning vil blive.

Spørgsmål 3: Vægtningen af delopgaver

Spørgsmål:

Har I nogen forventninger til vægtningen mellem de enkelte delopgaver i udbuddet?

Svar:

Socialstyrelsen forventer, at tilbudsgiver kommer med et hensigtsmæssigt bud på vægtningen mellem de enkelte delopgaver i udbuddet.

Sidst opdateret 22/11 2017