Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Kompetenceudvikling i motivationsskabelse hos unge med misbrug

Udbud: Kompetenceudvikling i motivationsskabelse hos unge med misbrug

Unge anbragte, der har et misbrug, skal tilbydes forbehandlingsprogrammet Projekt Andre Valg (PAV). Der skal etableres kompetenceudvikling i PAV og implementeringsstøtte til anbringelsessteder. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Tilbudsfristen er 21. november 2016.

Satspuljepartierne har i 2015 afsat midler til at styrke indsatsen over for unge, der har et misbrug, ved at udbrede virksomme behandlingsmodeller.

Projekt Andre Valg (PAV) har vist gode resultater på landets sikrede institutioner og udbredes nu til åbne anbringelsessteder.
Socialstyrelsen udbyder opgaven med at stå for kompetenceudviklingen og implementeringsstøtten til anbringelsesstederne.

PAV er en metode, der er udviklet af Socialstyrelsen i samarbejde med de sikrede institutioner i 2015. Projekt Andre Valg er et forbehandlingsprogram, der skal motivere anbragte unge med misbrugsproblematikker til at indgå i misbrugsbehandling.

Den udbudte opgave
Opgaven består af 5 deleopgaver:

• Delopgave A: Udvikling af kompetenceudviklingsforløb i PAV
• Delopgave B: Administration og gennemførsel af kompetenceudviklingsforløbene
• Delopgave C Markedsføring af kompetenceudviklingsforløbene
• Delopgave D: Udvikling og gennemførsel af implementeringsstøtte
• Delopgave E: Kvalitetssikring af kompetenceudviklingsforløbene og implementeringsstøtten

Det centrale i udbredelsen af PAV til åbne anbringelsessteder er at uddanne medarbejdere og ledere til at sætte rusmidler på dagsordenen, skabe en fælles tilgang til de unges brug af rusmidler på det enkelte anbringelsessted samt uddanne udvalgte medarbejdere til at yde systematisk forbehandling.

De sikrede institutioner har efter afprøvningen af PAV videreudviklet programmet. Der er således en række forskelle på, hvordan programmet i praksis bliver udført i dag på de sikrede institutioner. Den udbudte opgave om udbredelse af PAV til åbne anbringelsessteder, skal bygge på og indeholde en række centrale elementer af PAV. Elementerne er beskrevet i udbudsmaterialet. Opgaven skal desuden bygge på viden om og erfaringer fra Socialstyrelsens projekt ”Forbehandlingsprogram – Projekt Andre Valg (PAV)”, som blev gennemført på landets sikrede institutioner.

Projekt Andre Valg

Praktiske oplysninger:
 

Beløbsrammen er på 3.500.000 kr. ekskl. moms.

Projektperioden løber fra december 2016 til december 2019.

Frist for indgivelse af tilbud er 21. november 2016 kl. 12.00.

Udbudsmateriale (pdf)
Kontrakt (word)
ESPD (xml) (højreklik på linket og vælg "gem link som" for at hente filen)
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udfyldelse af eESPD (pdf)

Spørgsmål og svar

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål 1: Inddragelse af konsulenter

Spørgsmål: Er det muligt at inddrage konsulenter o.a., der tidligere har udarbejdet materialer for Socialstyrelsen bl.a. i forbindelse med Socialstyrelsens PAV-projekt (2010-2015), i tilbuddet?

Svar: Konsulenter og o.a., der tidligere har udarbejdet materialer for Socialstyrelsen bl.a. i forbindelse med Socialstyrelsens PAV-projekt (2010-2015), kan inddrages i tilbudsgivningen. Tilbudsgiver, konsulenter mv. er ikke inhabile ift. opgaven, da resultaterne fra det tidligere projekt er offentliggjort på Socialstyrelsens hjemmeside:

Spørgsmål 2: Titlen på opgaven?

Spørgsmål (fra den 7/11-16): Titlen på opgaven. På Socialstyrelsens hjemmeside fremgår, at der udbydes; Kompetenceudvikling i motivationsskabelse hos unge med misbrug. Kontraktudkast har titlen; Kontrakt. 

Vedr. Udbud af udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb og implementeringsstøtte i forbehandlingsprogrammet Projekt Andre Valg (PAV) til unge med rusmiddelproblematikker på åbne anbringelsessteder, som er den samme som for udbudsmateriellet.

Er det rigtig forstået at dette udbud vedrører udvikling og gennemførsel af kompetenceudviklingsforløb og implementeringsstøtte i PVA til åbne anbringelsessteder og ikke i kompetenceudvikling af motivationsskabelse hos unge med misbrug, som titlen på hjemmesiden antyder?

Svar: Det er rigtig forstået, at udbuddet vedrører udvikling og gennemførsel af kompetenceudviklingsforløb og implementeringsstøtte i PAV til åbne anbringelsessteder. Da en del af PAV er motivationsskabelse hos unge med misbrug er dette angivet på Socialstyrelsens hjemmeside.

Spørgsmål 3: Genudbud af udbud om delelementer?

Spørgsmål (fra den 7/11-16): Hvornår forventes udbuddet af Udvikling af kompetenceudviklingsforløb i delementer af behandlingsmodellerne U-turn og U18, at blive genudbudt?

Svar: Udbudstidspunktet er endnu ukendt. 

Spørgsmål 4: Link til udbudsbekendtgørelsen?

Spørgsmål (fra den 7/11-16): Er det muligt at få tilsendt udbudsbekendtgørelsen? Evt. et link?

Svar: Det er uklart, hvilken udbudsbekendtgørelse, der efterspørges. Hvis det drejer sig om udbudsbekendtgørelsen vedr. Udbud af udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb og implementeringsstøtte i forbehandlingsprogrammet Projekt Andre Valg (PAV) til unge med rusmiddelproblematikker på åbne anbringelsessteder, kan den ses via dette link http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352443-2016:TEXT:DA:HTML&tabId=1 

Drejer det sig om udbudsbekendtgørelsen til udbuddet vedr. delelementer af U18 og U-turn, er det ikke muligt at fremsende udbudsbekendtgørelsen, da udbuddet er trukket tilbage og bekendtgørelsen annulleret.

Spørgsmål 5: Link til dokumenter?

Spørgsmål (fra den 8/11-16): Dokumentet: ”vejledning om ansøgning til puljen En styrket indsats i varetægtsperioden til unge med misbrugsproblemer §15.75.20.30” samt dokumentet vedrørende PAV-projektets fælles principper v/Gitte B-Andersen, Socialstyrelsen, dateret 8.februar 2011. Begge dokumenter fremgår af bilag til udbuddet PAV side 9. Er der et link til disse dokumenter?

Svar: Dokumenterne, som der refereres til i Leif Vinds erfaringsopsamling fra 2012 (http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/pav-projekt-andre-valg-erfaringsopsamling), er ikke offentligt tilgængelige. 

Spørgsmål 6: Link til PAV projektbeskrivelse? og hvilke erfaringer ønskes videreformidlet?

Spørgsmål (fra den 8/11-16): Er det et link til PAV projektbeskrivelse? Herunder de konkrete tiltage, som hører til PAV og dens metoder. I bilagene til udbuddet kan man læse et uddrag af formål med PAV, men der er ikke en projektbeskrivelse af metoden og de konkrete tiltage som er gennemført og som nu skal udbredes til de åbne anbringelsessteder.

Kan Ordregiveren præcisere hvilken erfaringer, metoder og konkrete tiltage der ønskes videreformidlet, som kompetenceudvikling til medarbejderne i de åbneanbringelsessteder? 

Svar: Der foreligger ikke en konkret metode- eller projektbeskrivelse til udførelsen af PAV til åbne anbringelsessteder. Den viden, de erfaringer og de elementer, som udførelsen af PAV på åbne anbringelsessteder som minimum skal indeholde og bygge på, fremgår af udbudsmaterialet samt dertilhørende bilag.  

Spørgsmål 7: Nedre grænse for antal anbringelsessteder?

Spørgsmål (fra den 9/11-16): Idet udbuddet går op til 45 anbringelsessteder, vil vi høre om der er en nedre grænse for antal deltagende anbringelsessteder? Umiddelbart virker 45 steder meget voldsomt i forhold til, hvor svært det er at få steder til at deltage i undersøgelser mv. 

Svar: Der kan ikke angives en nedre grænse for antallet af anbringelsessteder. Projektet tilstræber at nå ud til 45 anbringelsessteder. Hvis tilbudsgiver vurderer, at et andet antal er mere realistisk, skal det fremgå af tilbuddet. 

Spørgsmål 8: Midler til at dække anbringelsesstedernes udgifter?

Spørgsmål (fra den 9/11-16): I materialet skrives der, at de deltagende anbringelsessteder ”ikke vil få dækket lønudgifter til deltagelse, men modtage gratis uddannelse af medarbejdere. Anbringelsesstederne skal selv afholde udgifter til transport” (Udbud s.21). Selvom vi har forståelse for, at den gratis uddannelse burde være attraktiv i sig selv, synes der i udbuddet ikke at blive taget højde for den udgift til transport og ikke mindst til dækning af vikarudgifter som den gratis uddannelse medfører. Med tanke på ambitionen om op til 45 deltagende steder (jf. spg. 1) synes denne begrænsning ikke at være befordrende for udbredelsesambitionen. Er det muligt at finde midler til dækning af disse udgifter?

Svar: Det er desværre ikke muligt at finde midler til at dække anbringelsesstedernes udgifter i forbindelse med deltagelse i kompetenceudviklingsforløb i PAV. Af samme grund er der i udbuddet stillet krav om, at kompetenceudviklingsforløbene skal foregå med så stor geografisk spredning, at alle landets anbringelsessteder har mulighed for at deltage med så lidt transporttid som muligt. 

 

Spørgsmål 9: Ekstern evaluator

Spørgsmål (fra den 9/11-16): ”Dokumentation i forbindelse med ekstern evaluering” I materialet synes det ikke at fremgå, hvem ekstern evaluator er. Kan tilbudsgiver selv udpege ekstern evaluator eller har Socialstyrelsen allerede ekstern evaluator på plads

Svar: Ordregiver udpeger leverandøren af evalueringen. Når der er skrevet kontrakt med leverandøren, vil det fremgå af vores hjemmeside, hvem ordregiver har valgt som ekstern evaluator: http://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/unge/projekt-udbredelse-af-behandlingsmodeller-til-unge-med-misbrug

Spørgsmål 10: Adgang til interne arbejdsdokumenter?

Spørgsmål (fra den 10. november 2016):

Servicestyrelsen skriver, at der foreligger ikke en konkret metode- eller projektbeskrivelse til udførelsen af PAV til åbne anbringelsessteder, hvilket følger af, at dét er opgaven som udbydes. Men i min forrige mail, eftersøgt jeg den oprindelige projektbeskrivelse af PAV på de sikreinstitutioner/lukkede anbringelsessteder, inklusiv metoder og konkrete tiltage der blev gennemført.

Baggrund for spørgsmål er, at Ordregiveren efterspørger et projekt som videreformidler de erfaringer fra PAV på lukkede anbringelsessteder /sikre institutioner til de åbne anbringelsessteder. Der er linket til de 2 evalueringer fra 2012 og 2015. Det fremgår dog ikke af de to evalueringer hvilke metoder og konkrete tiltage som er gennemført. Projektbeskrivelsen af PAV fremgår ikke af den offentliggjort udbudsmaterielle. Derfor når Ordregiveren skriver, at: ”Den viden, de erfaringer og de elementer, som udførelsen af PAV på åbne anbringelsessteder som minimum skal indeholde og bygge på, fremgår af udbudsmaterialet samt dertilhørende bilag.”, søger jeg, som tilbudsgiver, en projektbeskrivelse af den oprindelige PAV, så evaluering kan blive læst i den rette kontekst.

I det første spørgsmål, skriver Servicestyrelsen, at dem der har undervist i PAV ikke er inhabile i forhold til dette udbud. Det følger af direktivet, at inhabilitet ikke foreligger, når alle erfaringer og baggrundsviden er offentlige tilgængelige i forbindelse med udbuddet. Jeg læser af spørgsmål 5, at” vejledning om ansøgning til puljen En styrket indsats i varetægtsperioden til unge med misbrugsproblemer §15.75.20.30” samt dokumentet vedrørende PAV-projektets fælles principper v/Gitte B-Andersen, Socialstyrelsen, dateret 8.februar 2011” ikke er offentlige tilgængelige. Dette forhold skærper vigtigheden af at de oprindelige projektbeskrivelser af PAV, undervisningsmetoder og konkrete tiltage bliver offentliggjort, således at alle tilbudsgivere kan forholde sig til evalueringerne i det der er blev gennemført og til projektbeskrivelsen.

Som det fremgår af udbudsmateriellet, er af vurderingskriterier” I hvilken grad tilbudsgiver i tilbuddet demonstrerer forståelse af PAV”, ” I hvilken grad tilbudsgiver bidrager til, at PAV kan supplere anbringelsesstedernes praksis” samt ”I hvilken grad tilbudsgiver bidrager til implementeringen af PAV på anbringelsesstederne”. Derfor det er særdeles vigtigt, at alle tilbudsgivere kender til de oprindelige projektbeskrivelser af PAV, undervisningsmetoder og konkrete tiltage bliver offentliggjort, således at alle tilbudsgiverne  kan have mulighed for at give et kvalificeret tilbud, hvilket følger af både gennemsigtighedsprincip og ligebehandlingsprincip.

Svar:

Der er ikke udarbejdet en egentlig projektbeskrivelse af PAV. Under afprøvningen og implementeringen af PAV har en arbejdsgruppe løbende arbejdet med fælles principper for arbejdet med PAV på de sikrede institutioner. Dokumentet om PAV-projektets fælles principper af 8.2.2011 er et udkast, som udelukkende har været anvendt som et internt arbejdsdokument under forberedelses- og afprøvningsfasen samt ift. at videregive anbefalinger til rammerne for ansøgningspuljen for 2013-2015 på de sikrede institutioner. De principper for PAV som en tilbudsgiver skal forholde sig til, er de principper, der fremgår af udbudsmaterialets bilag 1.

Grunden hertil er, at erfaringsopsamlingerne ikke har haft fokus på at lave en ensartet metodebeskrivelse, hvorfor en sådan ikke eksisterer. De sikrede institutioner har selv forestået aftaler med eksterne undervisere og arbejdet med PAV indenfor de på det tidspunkt givne principper.

De indkomne tilbuds forståelse af PAV vil udelukkende blive vurderet på baggrund af forståelsen for det materiale, der er offentligt tilgængeligt. Idet der ikke foreligger en ensartet konkret metodebeskrivelse af PAV, udgør bilag 1 i udbudsmaterialet, omhandlende de centrale elementer i PAV, den ramme for PAV som en tilbudsgiver skal demonstrere en forståelse af.

Sidst opdateret 20/12 2016