Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Kompetenceudvikling i behandling af misbrug blandt unge

Udbud: Kompetenceudvikling i behandling af misbrug blandt unge

Unge med misbrug skal tilbydes behandling, der er baseret på elementer fra modellerne U-turn og U18. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at etablere kompetenceudviklingsforløb i disse elementer. Tilbudsfristen er 24. april 2017.

Satspuljepartierne har i 2015 afsat midler til at styrke indsatsen over for unge, der har et misbrug, ved at udbrede virksomme behandlingsmodeller.

Som en del af dette initiativ skal unge tilbydes behandling, der er baseret på elementer fra modellerne U-turn og U18. Der skal derfor etableres kompetenceudviklingsforløb i disse elementer. Socialstyrelsen udbød opgaven i efteråret 2016, men annullerede udbuddet for at foretage nogle tekniske ændringer i materialet. Nu genudbyder Socialstyrelsen opgaven i revideret form.

U18 er udviklet af Aarhus Kommune, og U-turn er udviklet af Københavns Kommune.

Den udbudte opgave

Opgaven består af 6 delopgaver: 

 • Delopgave A: Udvikling af kompetenceudviklingsforløb i kerneelementer baseret på U-turn og U18
 • Delopgave B: Markedsføring af kompetenceudviklingsforløbene
 • Delopgave C: Administration af kompetenceudviklingsforløbene
 • Delopgave D: Gennemførelse af kompetenceudviklingsforløbene
 • Delopgave E: Udvikling og gennemførelse af implementeringsstøtte
 • Delopgave F: Udarbejdelse af en erfaringsopsamling

Kommuner, der ikke har målgruppekapacitet eller et organisatorisk set up til at implementere en hel behandlingsmodel, skal have muligheden for at styrke deres misbrugsbehandling til unge på anden vis.

Modellerne U-turn og U18 består af en række kerneelementer. Disse elementer bidrager til virkningen af de samlede modeller, men kerneelementerne antages også at have en virkning i sig selv. Effekterne af de enkelte kerneelementer er ikke dokumenteret, hvilket gør det relevant at følge op på resultaterne af indsatsen, når man implementerer kerneelementer i stedet for samlede, effektmålte metoder.

Initiativet skal bidrage med viden om, hvorvidt implementeringen af kerneelementer af behandlingsmodellerne i kommuner, der ikke har kapacitet til at implementere hele behandlingsmodeller, kan opkvalificere misbrugsbehandlingen i disse kommuner. Socialstyrelsen har indgået aftale med udviklerne af U-turn og U18 om at indgå i udviklingen og kvalitetssikringen af kompetenceudviklingsforløbene.

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er på 6.132.000 kr. ekskl. moms.

Projektperioden løber fra maj 2017 til december 2019.

Frist for indgivelse af tilbud er 24. april 2017 kl. 12.00. 

Hvis der opleves problemer med at sende tilbud til den angivne mailadresse, kan tilbud sendes til Julie Møller: jmr@socialstyrelsen.dk.

Det gælder fortsat, at mails med tilbud maksimalt på fylde 10 MB - og fristen for afgivelse af tilbud er fortsat 24. april 2017 kl. 12. Indsendte tilbud bliver først åbnet og læst efter tilbudsfristen. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål 1: Underleverandører

Spørgsmål:

Tekst fra udbud side 7: ”Ligeledes kan de kommuner, der har implementeret Model U-turn og U18 modellen i regi af Socialstyrelsen heller ikke indgå som underleverandører til denne opgave”.
Vi har et tæt samarbejde med tre kommunale specialister som ikke er ansat i en enhed/afdeling hvor implementering af U-Turn og U18 finder sted og arbejder ikke med metoderne. I samme kommune er der dog en behandlingsenhed, hvor U-Turn og U-18 implementeres og hermed andre specialister, som arbejder med metoden. Kan de fornævnte tre specialister indgå i opgaveløsningen, når de ikke er en del af U-Turn og U-18 – eller vil et samarbejde med disse tre specialister være en udelukkelsesgrund eller kan det være årsag til at vi ikke kommer i betragtning?

Svar:

Tilbudsgiver kan godt indgå samarbejde med specialister, der er tilknyttet en kommune, der har implementeret U-turn eller U18 i regi af Socialstyrelsen (dvs. Odense, Aalborg, Horsens, Helsingør). Indgår tilbudsgiver sådanne aftaler med kommunale specialister, er det ikke en udelukkelsesgrund. Specialisterne kan dog ikke indgå som underleverandører og kan ligeledes ikke repræsentere kommunen. 

Spørgsmål 2: Struktur og design

Spørgsmål:

I udbuddet side 23 står, at tilbudsgiver skal levere et bud på markedsføringsplan… I næste afsnit står at tilbudsgiver selv skal stå for den grafiske opsætning… og videre at: ”Tilbudsgiver skal levere forslag til overordnet design og struktur, som tilbudsgiver finder egnet til formålet.” Hvad forstås med begrebet ”struktur” i den forbindelse?

Svar:

Med begrebet struktur menes, at tilbudsgiver skal vurdere, hvilke formater og medier samt hvilket layout det er mest hensigtsmæssigt at anvende i markedsføringen.

Spørgsmål:

I et tidligere svar på et spørgsmål skriver I, at 'med begrebet struktur menes (...) samt hvilket layout der er mest hensigtsmæssigt at anvende i markedsføringen.'
Betyder det, at vi skal medsende et udkast til layout, som en del at tilbuddet eller er det tilstrækkeligt at beskrive formater og medier?

Svar:

Tilbudsgiver vurderer selv, hvordan planerne for markedsføringen bedst illustreres for ordregiver – dvs. om det er med layoutudkast, beskrivelse af formater og medier, eller noget tredje.

Spørgsmål: 

Er det rigtigt forstået, at vi taler om 2400 anslag gange 25 – altså i alt 60.000 anslag, som ikke nødvendigvis fordeler sig på præcist 25 sider, da en side til tider kan indeholde mere eller mindre end 2400 anslag?

Svar:

Ja.

Spørgsmål 3: Udgiftsposter

Spørgsmål:

Hvilke poster i den udbudte opgave skal dækkes af hhv. grundbeløb/faste omkostninger og de aktivitetsbestemte beløb?
På side 31 i udbudsmaterialet er nævnt en række poster, som imidlertid ikke er dækkende for alle de opgaver, som er nævnt i afsnit 3: Projektbeskrivelse. Fx er erfaringsopsamlingen ikke nævnt i opremsningen? (pkt. 3.8. F: Udarbejdelse af en erfaringsopsamling).
Er det muligt at få en udtømmende liste over hvilke udgifter, der skal placeres hvor?

Svar:

Aktivitetsbestemte poster:

 • Rekruttering af kommuner. Dvs., der udbetales midler alt efter, hvor mange kommuner der rekrutteres.
 • Gennemførelse af kompetenceudvikling. Dvs., udbetalingen af midler afhænger af antallet af kommuner, hvor i tilbudsgiver har gennemført kompetenceudvikling 
 • Gennemførelse af implementeringsstøtte. Dvs., udbetalingen af midler afhænger af antallet af kommuner, der gennemføres implementeringsstøtte i.

Poster, der dækkes af grundbeløbet:

 • Udvikling af kompetenceudviklingsforløbene.
 • Udvikling af markedsføringsplan.
 • Administration af kompetenceudviklingsforløbene.
 • Udvikling og planlægning af implementeringsstøtte.
 • Udarbejdelse af erfaringsopsamlingen. 
 • Deltagelse i div. møder og workshops med Socialstyrelsen, U-turn og U18.

Spørgsmål 4: Ungmap

Spørgsmål

I afsnit 3.7.1 i udbudsmaterialet fremgår det, at tilbudsgiver ”skal instruere og undervise de deltagende kommuner i at anvende fx Ungmap til at dokumentere resultaterne af misbrugsbehandlingen.” Er Ungmap rettighedsbeskyttet? Kan vi bruge Ungmap til resultatdokumentation i vores eget dokumentationssystem eller skal det dokumenteres i Center for Rusmiddelforsknings IT-system?

Svar:

Den materiale om Ungmap, der er tilgængeligt på Center for Rusmiddelforsknings hjemmeside er ikke rettighedsbeskyttet. Dette materiale kan derfor anvendes i tilbudsgivers dokumentationssystem. Ønskes en anden udgave af Ungmap, skal der indgås aftale med Center for Rusmiddelforskning.

Tilbudsgiver kan også benytte sit eget dokumentationssystem til dokumentation af resultater, hvis det vurderes relevant og egnet af tilbudsgiver.

Spørgsmål 5: Udgiftsposter - uddybende

Spørgsmål:

I et tidligere svar på spørgsmål angående poster der dækkes af hhv. de aktivitetsbestemte poster og grundbeløbet, fremgår det at 'udbetalingen af midler afhænger af antallet af kommuner der rekrutteres.' På samme måde at udbetalingen af midler afhænger af 'antallet af kommuner, hvori tilbudsgiver har gennemført hhv kompetenceudvikling og implementeringsstøtte i'
Betyder det at udbetalingen pr gennemført kursus vil være variabel afhængigt af antallet af kommuner, der deltager i det enkelte gennemførte kursus? Og er det uafhængigt af det faktiske antal kursister, der deltager i kurset? Det vil betyde en ændret praksis fra andre kurser, hvor de variable omkostninger alene er afhængigt af antallet af faktisk gennemførte kurser og at der pr gennemført kursus er tale om et fast beløb.

Svar:

Udbetalingen af de aktivitetsbestemte midler afhænger af gennemførelsen af følgende aktiviteter: Rekruttering af kommuner, gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb og gennemførelse af implementeringsstøtte. Det vil sige, at udbetalingen pr. gennemført kursus vil være variabel ift. det antal kommuner, der gennemfører kompetenceudviklingsforløbet – og denne udbetaling vil være uafhængig af det faktiske antal kursister på det enkelte kursus. Udbetalingen vil således følge antallet af rekrutterede kommuner, antallet af gennemførte kompetenceudviklingsforløb – og antallet af kommuner, hvori der er gennemført implementeringsstøtte.

Socialstyrelsen er klar over, at dette afgiver fra andre måder at udbetale aktivitetsbestemte midler på. Afvigelsen skyldes blandt andet, at de aktivitetsbestemte midler også er koblet på gennemførelsen af implementeringsstøtte – og dermed ikke kun rekruttering og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb.

Spørgsmål 6: Deltagerantal til workshops i maj

Spørgsmål:

Hvor mange deltagere fra U-turn og U18 forventes at deltage i workshoppen d. 10.-11. maj?

Svar:

Det forventes, at der deltager max 3 medarbejdere fra de to behandlingsmodeller. Dvs. i alt 6 repræsentanter fra hhv. U-turn og U18.

Spørgsmål 7: Udgiftsposter

Spørgsmål: 

Tilbudsgiver forstår budgettet i udbudsmaterialet sådan, at grundbeløbet dækker omkostninger til udvikling, markedsføring og kvalitetssikring af kompetenceudviklingsforløbene, herunder erfaringsopsamlingen, mens aktivitetsbestemte beløb dækker omkostninger til rekruttering af kommuner, afholdelse af kompetenceudviklingsforløb, herunder omkostninger til lokaleleje og forplejning, og implementeringsstøtte, er denne forståelse i overensstemmelse med Socialstyrelsens?

Svar:

Fordelingen af poster, der dækkes af hhv. grundbeløbet og de aktivitetsbestemte midler fremgår af svaret på spørgsmål 3: Udgiftsposter.

Spørgsmål 8: Vægtning af beløb ift. opgaver

Spørgsmål:

Ifølge budgettet er der afsat 4.632.000 kr. eksklusiv moms til omkostninger til udvikling, markedsføring og kvalitetssikring af kompetenceudviklingen. Har Socialstyrelsen ønsker til en fordeling af beløbet mellem de tre typer af opgaver?

Svar:

Nej.

Spørgsmål 9: Vægtning af erfaringsopsamling

Spørgsmål: 

Skal fordelingen i budgettet mellem grundbeløbet på 4.632.000 kr. eksklusiv moms til faste omkostninger og 1.500.000 kr. til aktivitetsbestemte omkostninger eksklusiv moms ses som et udtryk for at Socialstyrelsen budgetmæssigt vægter erfaringsopsamlingen fremfor kompetenceudviklingsforløbene i udbuddet?

Svar:

Nej. Fordelingen skal forstås således, at Socialstyrelsen vurderer, at det er relevant at gennemføre en erfaringsopsamling uanset hvor mange kompetenceudviklingsforløb, der gennemføres.

Spørgsmål 10: Underleverandør

Spørgsmål: 

Kan en underleverandør indgå i flere tilbud med den forudsætning af underleverandøren kan garantere at de står rådighed for den vindende tilbudsgiver?

Svar:

Ja. Det er op til underleverandøren og tilbudsgiver(ne) at vurdere, hvorvidt underleverandøren kan indgå i flere tilbud.

Sidst opdateret 21/04 2017