Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Evaluering af Udbredelse af behandlingsmodeller til unge i misbrug

Udbud: Evaluering af Udbredelse af behandlingsmodeller til unge i misbrug

Unge med misbrug tilbydes behandling via afprøvede behandlingsmodeller. Evalueringen af den videre udbredelse af de afprøvede metoder udbydes nu af Socialstyrelsen. Tilbudsfristen er 3. oktober 2016.

Socialstyrelsen udbyder opgaven med at udbrede behandlingsmodellerne U18, U-turn, MST-SA, PAV – Projekt Andre Valg til unge i alderen 15 til 25 år i misbrug.

U18, U-turn og MST-SA er afprøvet i 6 kommuner, og skal nu udbredes til op mode 9 andre kommuner. U18 og U-turn skal i første omgang udbredes i Ballerup (U18), Hedensted (U18), Slagelse (U-turn), Herlev (U-turn) og Fredericia (U-turn). MST-SA afprøves i projektets anden udbredelsesrunde.

Forbehandlingsprogrammet PAV – Projekt Andre Valg er udviklet i samarbejde med og implementeret på landets 8 sikrede institutioner. I dette projekt skal PAV udbredes til op mod 45 anbringelsessteder for unge. Det forventes, at de resultater, PAV viste på de sikrede institutioner, også vil være gældende for de anbringelsessteder, der vælger at implementere forbehandlingsprogrammet.

Den udbudte opgave

Med afsæt i de forskellige kontekster, modellerne skal udbredes i, er evalueringen delt i to delopgaver:

  • Delopgave 1: Implementerings- og effektevaluering af udbredelsen af modellerne MST-SA, U-turn og U18 i op mod 9 kommuner.
  • Delopgave 2: Implementerings- og effektevaluering af udbredelsen af PAV til op mod 45 institutioner for anbragte unge.

Formålet med evalueringen af Delopgave 1 er bl.a. at:

  • øge viden om modellernes virkning på den enkelte unge ift. specifikke parametre beskrevet i udbudsmaterialet. 
  • at dokumentere, i hvilken grad den opnåede effekt i det tidligere ”Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år” også sker, når andre kommuner implementerer modellerne, dvs. kommuner, der ikke har været med til at udvikle eller afprøve modellerne. Læs mere om den tidligere undersøgelse her.

Formålet med evalueringen af Delopgave 1 er bl.a. at:

  • at få viden om, hvorvidt den unge motiveres til at deltage i PAV, 
  • af få indblik i, om PAV er med til at skabe brobygning til et behandlingstilbud efter endt anbringelse 

Praktiske oplysninger:

Beløbsrammen er på 2.600.000 kr. ekskl. moms.

Projektperioden løber fra oktober 2016 til december 2019.

Frist for indgivelse af tilbud er 3. oktober 2016 kl. 12.

Spørgsmål og svar om udbuddet

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål 1: Registrering af data

Spørgsmål: Hvordan forventer Socialstyrelsen, at data for unge over 18 registreres i løbet af projektet? Både U-turn og U18 er indrettet til at registrere i UngMAP for unge under 18 år og i ASI for unge over 18 år. Det er desuden lovpligtigt at registrere i ASI for unge over 18.

Svar: Det er som udgangspunkt stadig hensigten, at der anvendes UngMAP til unge under 18 år og ASI til unge over 18 år. Det er Socialstyrelsens ønske og ambition at undgå, at kommunerne skal registrere for mange steder i projektperioden, derfor vil vi undersøge mulighederne for at tilrettelægge så smidig en registreringsproces, som muligt. Det skal dog bemærkes, at eftersom det er lovpligtigt at registrere i ASI for unge over 18, kan vi ikke lægge os fast på en løsning på nuværende tidspunkt. Registreringsprocessen skal tilrettelægges i samarbejde med evaluator på baggrund af tilbudsgivers forslag til registreringsprocessen. Hertil skal det nævnes, at kommunerne allerede registrerer behandling af unge jf. de lovpligtige registreringer – og skal fortsætte med det i projektperioden. Dvs., at de allerede har mindst ét registreringssystem, de anvender.

Spørgsmål 2: Center for Rusmiddelforskning

Spørgsmål: Der henvises i udbudsmaterialet gentagne gange til Center for Rusmiddelforskning og Socialstyrelsens projekt: Metodeprogram på stofmisbrugsområdet, som Center for Rusmiddelforskning skal evaluere. Anser Socialstyrelsen på den baggrund, Center for Rusmiddelforskning som en habil ansøger?

Svar: Ja, Center for Rusmiddelforskning anses som habil ansøger, da Center for Rusmiddelforskning i processen for dette udbud har adgang til de samme data og oplysninger, som alle andre interesserede. Det er desuden angivet i udbudsmaterialet, hvilke parametre og områder der er væsentlige ift. sammenligningen med evalueringen af Metodeprogram på stofmisbrugsområdet. Sammenligningen af indkomne tilbud kan derfor også på disse parametre foregå objektivt.
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – SFI, der udførte evalueringen af projektet ’Unge i misbrugsbehandling 2011-2014’ er ligeledes habile ansøgere til opgaven.

Spørgsmål 3: Modelkommuner

Spørgsmål: Indgår modelkommunerne i evalueringen på lige fod med implementeringskommunerne? Det vil klart være at foretrække, idet det giver mulighed for direkte at sammenligne implementeringskommunerne med, hvad der konkret finder sted i modelkommunerne.

Svar A: Hvis der med modelkommunerne menes modelejernes kommuner – dvs. Aarhus og København – indgår modelkommunerne som modelejere og har dermed det faglige ansvar for, at det er de lovede modeller, der udbredes (dvs. U-turn hhv. U18).

Svar B: Hvis der med modelkommunerne menes kommunerne, der indgik i projektet ’Unge i misbrugsbehandling 2011-2014’ – dvs. Aarhus, Herning, Aalborg, Odense, Helsingør og Horsens – er der ikke indgået aftaler med kommunerne om sammenligninger el. lign.

Spørgsmål 4: Tidsfrist for afgivelse af tilbud

Spørgsmål: I omtalen af udbuddet på konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside fremgår tilbudsfristen 23. september 2016 kl. 12.

Svar: Den korrekte tilbudsfrist er 3. oktober 2016 kl. 12.

Sidst opdateret 06/10 2016