Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Dokumentation af lovende praksis på børne- og ungeområdet

Udbud: Dokumentation af lovende praksis på børne- og ungeområdet

Der er begrænset viden om effekten mange sociale indsatser målrettet børn og unge. Den enkelte kommune kan have stor erfaring med, hvad der viser tegn på at have god virkning for borgerne, men det er sjældent, at den viden kvalificeres, beskrives og evalueres. Et nyt initiativ har til formål at dokumentere nogle af disse lovende sociale praksisser. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at processtøtte og evaluere projektet. Tilbudsfristen er 22. december 2016.

Som led i aftalen om satspuljen for 2016 blev der afsat midler til en pulje, som kan søges af kommuner, der ønsker at kvalificere og dokumentere en indsats, de har god erfaring med på børne- og ungeområdet. Socialstyrelsen udbyder derfor opgaven: Processtøtte og evaluering i forbindelse med projektet: Dokumentation af lovende social praksis. Opgaven, der nu udbydes, handler om at tilrettelægge processen med at kvalificeres de udvalgte praksisser samt at beskrive og evaluere dem med henblik på at gøre dem overførbare, hvis de viser sig virksomme.

Den udbudte opgave

Opgaven består af 3 dele: 

  1. At kvalificere de lovende praksisser i samarbejde med de udvalgte kommuner samt udarbejde indsatsbeskrivelser.
  2. At evaluere de lovende praksisser samt at understøtte kommunernes dokumentationsarbejde relateret til projektet, herunder med et digitalt indberetningssystem.
  3. At udarbejde implementeringsguides for hver af indsatserne og formidle resultaterne fra projektet.

Som en del af udbuddet hører også en option, som Socialstyrelsen senere vil beslutte, om man ønsker at benytte sig af. Denne option handler om at udarbejde undervisningsmateriale til brug for udbredelsen af de sociale praksisser, der viser sig at have gode resultater.   

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er på 7.200.000 kr. ex. moms, heraf er 0,4 mio. kr. ex moms afsat til optionen. Projektperioden løber fra februar 2017 til december 2019.

Der er frist for afgivelse af tilbud 22. december 2016 kl. 12.00.

Spørgsmål og svar om udbuddet

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål 1

Spørgsmål: I udbudsmaterialet til udbuddet ”Dokumentation af lovende praksis…” står der at man skal udfylde en ESPD.

Af udbudsmaterialet samt hjemmesiden fremgår det ikke at der er oprettet en ESPD til udbuddet. Vil der blive det, eller skal tilbudsgiver hente en generisk ESPD og udfylde de punkter der er angivet i udbudsmaterialet?

Svar: Der vil blive oprettet en ESPD til udbuddet, som vil kunne findes på udbudshjemmesiden midt i uge 49. 

05.12.2016

Spørgsmål 2

Spørgsmål: Hvorledes skal leverandørens formidlingspligt iht. 3. pkt. i 2.1 forstås set i lyset af ordregiverens eneret til fremstilling iht. pkt. 14.1?

Svar: Formidlingen skal aftales med ordregiver, og leverandøren vil på grundlag heraf kunne formidle på den aftalte måde.

13.12.2016

Spørgsmål 3

Spørgsmål: Er det korrekt forstået ift. pkt. 14.3 i kontrakten, at leverandøren (eller evt. tredjemand) bevarer ejendomsretten/IP-retten til det digitale dataindsamlingssystem som leverandøren (evt. gennem tredjemand) skal stille til rådighed for kommunerne?

Svar: Ja, de rettigheder, leverandøren har med sig ’ind i projektet’, beholder de. Det er alene rettigheder til de produkter, der fremstilles i projektperioden, der tilhører ordregiver.

13.12.2016

Spørgsmål 4

Spørgsmål: Er det korrekt forstået, at Styrelsen skal anses som dataansvarlig ift. evt. persondata behandlet under kontrakten, men at leverandøren som databehandler skal anmelde denne behandling til datatilsynet på vegne af Styrelsen?

Svar: Det er korrekt, at det er Socialstyrelsen, der er dataansvarlig, og leverandøren, der er databehandler på Socialstyrelsens vegne. Det er den dataansvarliges pligt at foretage anmeldelse til Datatilsynet, så denne anmeldelse foretages af Socialstyrelsen selv.

13.12.2016

Spørgsmål 5

Spørgsmål: Spørger er som statsinstitution som altovervejende udgangspunkt underlagt Cirkulæret om selvforsikring i Staten. Dette har som udgangspunkt ingen betydning for spørgers evt. erstatningsansvar, idet et evt. erstatningsansvar og størrelsen af en evt. erstatning vil skulle fastlægges i overensstemmelse med dansk rets alm. regler herom. Det betyder derimod, at spørger selv vil skulle afholde omkostningerne til en evt. erstatningsbetaling. Som statslig institution med en væsentlig egenkapital, må der antages at foreligge et solidt dækningsgrundlag. På den baggrund vil vi høre, om Socialstyrelsen kan acceptere at ligestille en sådan selvforsikring iht. førnævnte cirkulære med en erhvervsforsikring som nævnt i kontraktens pkt. 21.2?

Svar: Socialstyrelsen kan, når der er tale om en statsinstitution, fravige kravet om, at leverandøren skal være forsikret.

13.12.2016

Sidst opdateret 13/12 2016