Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Annoncering: Sprogvurderingsmateriale til 2-årige

Annoncering: Sprogvurderingsmateriale til 2-årige

I forbindelse med en ændring af dagtilbudsloven i 2017 har kommunerne fået mulighed for at fremrykke den lovpligtige sprogvurdering af børn fra 3-årsalderen til 2- årsalderen. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at udvikle et nyt sprogvurderingsmateriale, der kan anvendes til at vurdere 2-årige børns sprog. Tilbudsfristen er 15. februar 2018.

Med udgangspunkt i ændringen af dagtilbudsloven, hvor kommuner har fået mulighed for at fremrykke den lovpligtige sprogvurdering af børn i 3-årsalderen til 2-årsalderen, udbyder Socialstyrelsen opgaven med at udvikle et sprogvurderingsmateriale, der kan anvendes til at vurdere 2- årige børns sprog

Sprogvurderingsmaterialet skal understøtte kommunerne i tidligst muligt at identificere de børn, der er i risiko for forsinket sprogudvikling eller for at udvikle sproglige og kommunikative vanskeligheder, så disse børn kan få tilbudt den nødvendige hjælp og støtte.

Sprogvurderingsmaterialet skal udvikles med udgangspunkt i nyeste publicerede forskning i små børns sprog og sprogtilegnelse. Det skal indeholde et redskab til sprogvurderingen og en vejledning til anvendelse af materialet.

Den annoncerede opgave

Opgaven består af fire dele. De fire dele skal understøtte udviklingen af sprogvurderingsmaterialet:

  1. Kortlægning af forskning: Den relevante forskning skal kortlægges. Med udgangspunkt heri skal det vurderes, hvilke dimensioner af børns kommunikation og sprog, det bør indgå i sprogvurderingen for at få det mest retvisende billede af barnets sproglige og kommunikative udvikling.
  2. Udvikling af et sprogvurderingsmateriale: Metoden til sprogvurderingen skal overvejes grundigt i forhold til målgruppen. Det er et krav, at sprogvurderingen skal indeholde observation. Sprogvurderingen kan også indeholde en test af barnet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre et validt materiale.
  3. Afprøvning af sprogvurderingsmaterialet: Sprogvurderingsmaterialet skal afprøves i praksis og derefter redigeres inden indsamling af normdata.
  4. Indsamling af normdata: Sprogvurderingsmaterialet ønskes udarbejdet som et normrefereret materiale. Dvs. at sprogvurderingen af det enkelte barn skal kunne sammenlignes med sprogvurderingen af andre børn på samme alder.

Praktiske oplysninger

Opgaven annonceres offentligt efter udbudslovens afsnit V.

Beløbsrammen er 1 million kr. eksklusiv moms, og opgaven skal gennemføres i perioden fra marts 2018 til december 2018.

Frist for afgivelse af tilbud er d. 15. februar 2018 kl. 12.

Tilbud sendes til: tilbudsprog2@socialstyrelsen.dk

Spørgsmål sendes til: spmsprog2@socialstyrelsen.dk

Spørgsmål og svar bliver offentliggjort på hjemmesiden i anonymiseret form. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål 1: Dokumentation

Erklæringen vedr. udelukkelsesgrunde relaterer sig til tilbudsindhentningsprocessen, og vil det derfor være tilstrækkeligt, at erklæringen signeres af en bemyndiget i den enhed, det drejer sig om, suppleret med X's samlede serviceattest, som dokumenterer erklæringen sidste punkt vedr. solvens mv.?

Svar:

I annonceringsmaterialet til Sprogvurderingsmateriale til 2-årige efterspørges en tro- og love erklæring om, at de nævnte udelukkelsesgrunde ikke foreligger hos tilbudsgiver. Det er op til tilbudsgiver at beslutte hvem der har kompetence til at afgive erklæringen. Der stilles ikke krav om medsendelse af serviceattest.

Ud over erklæringen vedr. udelukkelsesgrunde skal der medsendes tro og loveerklæring om, at tilbudsgiver i seneste aflagte regnskab har haft positiv egenkapital.

Sidst opdateret 08/02 2018