Gå til indhold

Det Faglige Råd for National koordination

Der er nedsat et fagligt råd i regi af den nationale koordinationsstruktur, der blandt andet skal rådgive Socialstyrelsen om centrale udmeldinger, og om det er de rette målgrupper, som styrelsen følger gennem National koordination.

Det Faglige Råd har til formål at rådgive Socialstyrelsen i opgaven med at varetage den nationale koordinationsstruktur. Rådgivningen skal understøtte formålet med den politiske aftale og den nationale koordinationsstruktur.

Rådets opgaver og møder

Det Faglige Råd er et rådgivende organ. Rådet skal drøfte forslag til centrale udmeldinger og rådgive Socialstyrelsen, inden disse endeligt besluttes af Socialstyrelsen. Det Faglige Råd rådgiver også Socialstyrelsen om mulige målgrupper, tilbud og indsatser, faglige forløbsbeskrivelser og øvrige aktiviteter til sikring af det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud, som er tilpasset udviklingen i målgruppernes behov.

Det Faglige Råd afholder kvartalsvise ordinære møder – og kan ved behov afholde ekstraordinære møder.

Rådets sammensætning

Formand for Det Faglige Råd er forhenværende departementschef Bo Smith. Derudover er Det Faglige Råd sammensat af repræsentanter fra Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner samt to eksperter med ekspertise på det specialiserede socialområde og to eksperter med ekspertise på det specialiserede specialundervisningsområde. Eksperterne er udpeget for en toårig periode af Socialstyrelsen efter indstilling fra Det Frie Forskningsråd.

Det Faglige Råd kan ad hoc inddrage udvalgte eksperter og personer med særlig viden. Det afhænger af indholdet i de centrale udmeldinger, forløbsbeskrivelser, målgrupper, tilbud og indsatser, der bliver drøftet.

Årsrapporter

Det Faglige Råd udarbejder årligt en årsrapport, som bliver offentliggjort på Socialstyrelsens hjemmeside.

Årsrapporterne indeholder overblik over Det Faglige Råds aktiviteter med at rådgive Socialstyrelsen om den nationale koordinationsstruktur.

Det Faglige Råds årsrapport 2020 (pdf)

Årsrapporten for Det Faglige Råd, indeholder et samlet overblik over Det Faglige Råds aktiviteter for 2020.

Det Faglige Råd har til formål at rådgive Socialstyrelsen i varetagelsen af opgaven med den Nationale Koordinationsstrutkur. Af årsrapporten fremgår således en beskrivelse af, hvilke anliggender Det Faglige Råd har rådgivet Socialstyrelsen om.

Det Faglige Råd har i 2020 blandt andet rådgivet Socialstyrelsen om valg af målgrupper til forløbsbeskrivelser for 2021 samt rådgivet Socialstyrelsen i forhold til udkast til en målgruppebeskrivelse for en ny målgruppe. 

De tidligere årsrapporter for Det Faglige Råd kan rekvireres ved henvendelse pr. mail til tilsynogkoordination@socialstyrelsen.dk.

Sidst opdateret 04/05 2021