Kommunikationskontrol

Kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation.

Grundlovens § 72 beskytter borgernes breve og andre papirer samt post-, telegraf- og telefonhemmelighed. Indgreb i forhold til disse hemmeligheder kræver, at der er særlig hjemmel hertil.

Der må derfor som udgangspunkt ikke ske kontrol med anbragte børn og unges breve, telefonsamtaler og anden kommunikation.

Servicelovens § 123 hjemler to undtagelser i forhold til den generelle regel:

  • En undtagelse, der gælder for alle børn og unge med ophold på opholdssteder og døgninstitutioner, jf. § 123, stk. 2.
  • En undtagelse for unge i varetægtssurrogat på sikrede afdelinger, jf. § 123 stk. 5.

Børn og unge på opholdssteder og døgninstitutioner 

Børn og unge-udvalget kan, jf. servicelovens § 123 stk. 2, for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, træffe afgørelse om kontrol med barnets eller den unges brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation med nærmere angivne personer uden for institutionen og for en bestemt periode, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling.

Kontrol med anbragte børn og unges brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation omfatter deres kommunikation med nærmere angivne personer i en bestemt periode. Børnene og de unges kommunikation med andre personer er ikke omfattet af kontrollen.

Henvendelser til og fra offentlige myndigheder og til og fra en eventuel advokat må ikke underkastes kontrol.

I magtanvendelsesbekendtgørelsen er fastsat nærmere regler om gennemførelsen af kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation i §§ 18 og 28.

Hvem beslutter?

Børn og unge-udvalget træffer afgørelse om, at der kan ske kontrol med barnets brevveksling, telefonsamtaler samt anden kommunikation med nærmere angivne personer, og i hvilken periode det gælder.

Børn og unge-udvalgets kompetence til at træffe afgørelse om brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation omfatter alle børn og unge, der opholder sig på private opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge. Børn og unge-udvalget kan således også træffe afgørelse om kontrol med kommunikation for en ung, der er idømt en ungdomssanktion, afsoner en ubetinget fængselsdom på et anbringelsessted, eller som er anbragt i varetægtssurrogat. For unge i varetægtssurrogat på en sikret afdeling gælder herudover særlige regler, jf. nedenfor.

Vurderingen af, hvorvidt det af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling er nødvendigt med en begrænsning af pågældendes kommunikation med personer uden for anbringelsesstedet, sker oftest i en dialog mellem anbringelsesstedet og den anbringende kommune.

Afgørelsen om kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation træffes for en bestemt
periode.

Institutionen eller opholdsstedet kan ikke selv indføre husregler, der indskrænker og kontrollerer barnet eller den unges mulighed for kontakt med omverdenen. Kontrol kan alene ske på baggrund af en afgørelse fra børn og unge-udvalget, jf. § 123, stk. 2, og § 71, stk. 5, i serviceloven.

Betingelse

Kontrollen med barnets eller den unges kommunikation med bestemte personer, fx forældrene, skal være nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling.

Hvordan?

Kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation kan udføres af personer på private opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge.

Barnet eller den unge skal give samtykke til kontrollen i den konkrete situation. Kontrol med et brev fra en person omfattet af børn og unge-udvalgets afgørelse sker således ved, at barnet eller den unge først giver samtykke til, at en medarbejder kan åbne brevet. Brevet åbnes og læses herefter i overværelse af barnet eller den unge. Ønsker barnet eller den unge ikke, at et indgående brev åbnes, kan dette uåbnet returneres til afsenderen med forklarende ledsageskrivelse.

Kontrol med et brev, som barnet eller den unge har skrevet til en person omfattet af børn og unge-udvalgets afgørelse, sker ligeledes ved, at barnet eller den unge først giver samtykke til at brevet åbnes, hvorefter barnet eller den unge skal kunne overvære, at medarbejderen åbner og læser brevet. Ønsker barnet eller den unge ikke, at et udgående brev åbnes, tilintetgøres brevet.

Ved kontrol med telefonsamtaler skal såvel barnet eller den unge som den person, samtalen føres med, give samtykke til kontrollen i den konkrete situation. Når der er givet samtykke fra begge parter, kan en medarbejder lytte til samtalen. Ønsker et barn eller en ung ikke, at der sker medhør ved en indgående telefonsamtale, kan telefonsamtalen afbrydes med en forklaring til den, der har ringet op. Ønsker barnet eller den unge ikke, at der sker medhør ved en udgående telefonsamtale, føres samtalen ikke.

Vejledningens punkt 27-29.

Unge i varetægtssurrogat på sikrede afdelinger

Politiet kan over for unge, der efter reglerne i retsplejeloven er anbragt i sikrede afdelinger i stedet for varetægtsfængsling, jf. servicelovens § 123 stk. 5, hvor hensynet til efterforskningen gør det påkrævet, forlange at gennemse og, hvis det findes påkrævet, standse breve til eller fra den unge inden modtagelse eller afsendelse samt forbyde den unge at foretage telefonsamtaler eller anden kommunikation
med personer uden for institutionen eller betinge telefonsamtaler og anden kommunikation af, at samtalen overhøres.

Den unge har dog altid ret til ukontrolleret besøg af sin forsvarer og til ukontrolleret brevveksling med justitsministeren, domstolene, anklagemyndigheden, politiet, Folketingets Ombudsmand, medlemmer af folketinget, Den Europæiske menneskerettighedsdomstol, Præsidenten for Den europæiske komite til forebyggelse af tortur og umenneskelig eller vanærende behandling, sin forsvarer, den lokale præst eller andre religiøse overhoveder, kommunalbestyrelsen i den unges opholdskommune samt den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, der fører tilsyn med den sikrede institution.

Unge med udenlandsk statsborgerskab har tillige ret til ukontrolleret brevveksling med sit lands
diplomatiske eller konsulære repræsentant, medmindre politiet på grund af ganske særlige omstændigheder modsætter sig det af hensyn til efterforskningen.

Hvem beslutter?

Politiet.

Træffer politiet beslutning om kontrol, skal den unge underrettes om beslutningen, og han eller hun kan
forlange, at beslutningen forelægges for retten til afgørelse. Retten kan efter retsplejelovens regler bestemme, at unge, der har ophold i sikrede døgninstitutioner på det sociale område i stedet for fængsling, helt eller delvist afskæres fra kontakt med andre.

Betingelse

Unge anbragt i varetægtssurrogat på sikrede afdelinger.

Kontrollen kan ske, fordi hensynet til politiets efterforskning gør det påkrævet.

Hvordan?

Politiet fastsætter de nærmere rammer for, hvorledes kontrollen skal foregå.

Vejledningens punkt 30.

Sidst opdateret 10/04 2015