Husregler

Husregler på opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge skal ses som led i anstaltsforholdet. Det vil sige, at der er oprettet et opholdssted eller en institution, der har til formål at tilbyde døgnophold til børn og unge, som har behov for særlig støtte og eventuelt behandling.

På opholdssteder og døgninstitutioner vil der lovligt kunne udformes husregler, der regulerer børnenes og de unges forhold under opholdet, hvis de kan begrundes i opholdsstedets eller institutionens formål.

Når flere skal bo og arbejde under samme tag, er det nødvendigt med nogle interne regler, der sikrer gode og stabile forhold på institutionerne. Husreglerne kan udstikke rammen for, hvad der er acceptabelt i fællesrum og på institutionen som helhed, sådan at institutionen varetager sine opgaver og funktioner bedst muligt.

Hvad kan husregler indeholde?

Der kan fx lovligt fastsættes husregler, der angiver, at børnene og de unge skal rydde op på deres værelse og gøre rent, hjælpe til med praktiske gøremål på anbringelsesstedet, hvornår børnene og de unge må have besøg og skal være hjemme om aftenen, samt hvor og hvornår de må anvende deres mobiltelefon.

Husreglerne og de handlinger, der udføres på baggrund af reglerne, må dog ikke indsnævre den personlige frihed uforholdsmæssigt eller på anden måde være byrdefulde for barnet eller den unge, jf. proportionalitetsprincippet. Husreglerne kan således ikke omfatte reguleringer, der griber ind i de grundlovssikrede frihedsrettigheder, fx den personlige frihed og ejendomsret. Husreglerne kan heller ikke regulere forhold for børnene og de unge, som det fx tilkommer den anbringende myndighed at regulere.

Husregler kan således ikke regulere, hvem barnet eller den unge har besøg af, om den unge må ryge, eller om barnet eller den unge må have sin mobiltelefon.

Manglende overholdelse af husregler kan aldrig begrunde anvendelse af fysisk magt over for et barn eller en ung.

Hvem fastsætter husregler?

Det er institutionens eller opholdsstedets ledelse eventuelt i samarbejde med medarbejdere og børn og unge, der har kompetence til at fastsætte husregler.

Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har som led i det driftsorienterede tilsyn pligt til at føre tilsyn med husreglerne jf. servicelovens § 146.

Husregler skal være kendte for de personer, der forventes at overholde reglerne, og husreglerne bør være nedskrevet og udleveret til barnet eller den unge samt forældremyndighedsindehaveren ved anbringelsen start, eller når reglerne ændres.

Vejledningens punkt 20.

Sidst opdateret 10/04 2015