Føre

Et barn eller en ung kan fysisk føres med tvang til et andet lokale på anbringelsesstedet eller til sit værelse, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens § 2.

Betingelser

  1. Barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarlig, eller
  2. Barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre.

Der skal i den konkrete situation være reel og begrundet risiko for, at vedkommende vil skade sig selv eller andre eller foretage handlinger, som gør det uforsvarligt, at barnet eller den unge opholder sig i fællesskabet.

Det er ikke tilstrækkeligt at have en formodning om, at barnet eller den unge vil foretage sig noget, der kan udsætte vedkommende selv eller andre for skade.

Bestemmelsen giver ikke hjemmel til at føre en person til et lokale med aflåst dør, da en sådan handling vil være ensbetydende med frihedsberøvelse. Undtagelse herfra er, hvis der på sikrede og særligt sikrede afdelinger er grundlag for isolation.

Hvem beslutter?

Personalet på opholdsstedet eller i døgninstitutionen.

Hvordan?

Et lovligt indgreb i form af at føre barnet eller den unge til et andet opholdsrum omfatter aldrig vold, såsom førergreb, slag eller spark.

Den fysiske magt, der ligger i at føre barnet eller den unge med tvang, skal begrænses til det absolut nødvendige og skal stå i et rimeligt forhold til det tilsigtede formål.

Når et barn eller en ung føres til et andet opholdsrum, bør det altid kombineres med tryghedsskabende initiativer. Generelt gælder det, at en hurtig forebyggende indsats med beroligende tiltag og afledning ofte vil kunne hindre, at tilspidsede situationer opstår.

Vejledningens punkt 23.

Sidst opdateret 10/04 2015