Forside > Tværgående områder > Magtanvendelse > Lovgivning og fortolkning > Opslagsord > Delvis lukkede institutioner/afdelinger

Delvis lukkede institutioner/afdelinger

Ved en delvis lukket døgninstitution, jf. servicelovens § 66, nr. 5, forstås en døgninstitution for børn og unge mellem 12 og 17 år, hvor der i perioder kan ske tilbageholdelse i form af aflåsning af yderdøre og vinduer samt fysisk fastholdelse.

Institutionen eller afdelingen skal være godkendt som henholdsvis delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling af socialtilsynet, der fører det driftsorienterede tilsyn.

Delvis lukkede institutioner/afdelinger må alene anvendes, når det er afgørende for den socialpædagogiske behandling at kunne aflåse yderdøre og vinduer i perioder, eller at barnet eller den unge kan fastholdes fysisk, og der er risiko for, at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af:

  1. Kriminel adfærd hos barnet eller den unge
  2. Misbrugsproblemer hos barnet eller den unge
  3. Andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge.

Det er børn og unge-udvalget i den unges opholdskommune, der træffer afgørelse om anbringelse på en delvis lukket institution eller delvis lukket afdeling.

På delvis lukkede institutioner/delvis lukkede afdelinger kan der ske:

  • Fysisk magtanvendelse efter magtanvendelsesbekendtgørelsens § 2.
  • Tilbageholdelse i de første 14 dage af anbringelsen, hvis der foreligger en afgørelse fra børn og unge-udvalget herom, jf. servicelovens § 123 c.
  • Kontrol med barnets og den unges brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation, hvis der foreligger en afgørelse fra børn og unge-udvalget herom, jf. servicelovens § 123, stk. 2.
  • Undersøgelser af person og opholdsrum, jf. servicelovens § 123 a, stk. 2-6, når der er bestemte grunde til at antage, at barnet eller den unge er i besiddelse af effekter som medfører, at ordensbestemmelser ikke kan overholdes, eller at sikkerhedshensyn ikke kan iagttages, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens §§ 12-17, og vejledningens punkter 32-36.
  • Aflåsning af afdelingen om natten og undtagelsesvis i kortere perioder om dagen.
  • Tilbageholdelse af barnet eller den unge i form af aflåsning af yderdøre og vinduer. Tilbageholdelse skal ske inden for de rammer, som er fastsat af kommunalbestyrelsen i barnet eller den unges opholdskommune. Det er institutionens leder eller dennes stedfortræder, der i den konkrete situation træffer afgørelse om tilbageholdelse.
  • Fysisk fastholdelse af barnet eller den unge i forbindelse med rømning. Den fysiske fastholdelse kan alene ske inden for de rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen i barnets eller den unges opholdskommune. Det er institutionens leder eller dennes stedfortræder, der i den konkrete situation træffer afgørelse om fastholdelse.

Delvis lukkede institutioner/afdelinger er omfattet af allerede gældende regler for døgninstitutioner efter servicelovens § 66, nr. 6, jf. § 67 mht. afgørelse om anbringelser, kommunens tilsynsforpligtelse (vejledningens punkt 91-92), magtanvendelse, klageregler (vejledningens punkt 84-87) mv.

Vejledningens punkt 39, 40 og 49.

Sidst opdateret 10/04 2015