Aflåsning

I henhold til bekendtgørelsen betyder aflåsning, at børn og unge ikke kan forlade afdelingen eller deres værelse i det tidsrum, hvor der er aflåst.

Hvad betyder aflåsning?

Aflåsning betyder, at børn og unge ikke kan forlade afdelingen eller deres værelse i det tidsrum, hvor der er aflåst. Reglerne i bekendtgørelsen er ikke til hinder for, at der på anbringelsessteder kan aflåses, således at uvedkommende ikke har adgang til stedet.

Aflåsning af afdeling
 

Sikrede og særligt sikrede afdelinger

Sikrede og særlig sikrede afdelinger er kendetegnet ved, at det er tilladt konstant at holde yderdøre og vinduer aflåst, jf. bek. § 19, stk. 2.

Vejledningens punkt 50-51.

Delvist lukket institution

På delvist lukkede institutioner kan der i perioder ske tilbageholdelse af børn og unge i form af, at yderdøre og vinduer holdes aflåst. Aflåsning på delvist lukkede institutioner forudsætter, at:

  • Kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at barnet eller den unge kan tilbageholdes på institutionen, samt afgørelse om omfanget af tilbageholdelsen.
  • Institutionens leder eller dennes stedfortræder inden for de rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, i den konkrete situation har truffet afgørelse om at tilbageholde barnet eller den unge på institutionen.
  • Tilbageholdelse i form af aflåsning af døre og vinduer kan højst ske i 30 dage om året, og højst i fem sammenhængende dage ad gangen.

Vejledningens pkt. 49.

Ikke sikrede afdelinger i døgninstitutioner for børn og unge

På ikke sikrede afdelinger i døgninstitutioner for børn og unge, herunder delvist lukkede døgninstitutioner, kan der ifølge bekendtgørelsens § 4, stk. 2 ske aflåsning af afdelinger om natten og undtagelsesvis i kortere perioder om dagen.

Aflåsning af afdelingen om natten kan ske for at hindre, at børn og unge færdes ude i dette tidsrum. Det kan fx være nødvendigt på institutioner for børn og unge med psykiske funktionsnedsættelser og for børn og unge, som kan finde på at forlade institutionen på alle tider af døgnet.

Aflåsning af afdelingen om dagen kan kun ske undtagelsesvist og i kortere perioder.

Vejledningens punkt 26.

Private opholdssteder

På private opholdssteder må der alene ske aflåsning således, at uvedkommende ikke kan komme ind. Børn og unge, der opholder sig på opholdsstedet, skal frit kunne forlade opholdsstedet – også om natten.

Aflåsning af værelser 
 

Sikrede og særligt sikrede afdelinger

På sikrede og særligt sikrede afdelinger kan den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som driver institutionen, give tilladelse til, at børnenes og de unges værelser på institutionen kan aflåses om natten, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 3.

Aflåsning af værelser om natten betragtes ikke som isolation, jf. serviceloven § 123, stk. 1.

Vejledningens punkt 27.

Andre anbringelsessteder

På alle andre anbringelsessteder end sikret og særligt sikret afdeling må der ikke ske aflåsning af værelser hverken dag eller nat.

Sidst opdateret 10/04 2015