Love

Her finder du en liste over en række love, der er relevante for emnet magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Udover de love, der er beskrevet her, har reglerne om magtanvendelse over for børn og unge også snitflader til andre lovgivninger. Det drejer sig bl.a. om sundhedsloven, lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, folkeskoleloven, straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf.

Fold alle teksterne ud eller ind

Grundloven

Grundlovens § 71 angiver, at den personlige frihed som udgangspunkt er ukrænkelig. Frihedsberøvelse må derfor kun finde sted med hjemmel i lov, hvilket betyder, at der i en lov skal være en bestemmelse, der fastsætter, hvornår det er tilladt at frihedsberøve.

Grundlovens § 72 vedrører boligens ukrænkelighed, herunder bl.a. adgangen til at foretage husundersøgelser og undersøgelser af breve og andre papirer og telefonopkald. Adgangen til at undersøge boligen eller føre kontrol med brevveksling og telefonsamtaler kræver lovhjemmel eller en retskendelse.

Grundloven.

Serviceloven

Grundlaget for reglerne om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, er beskrevet i servicelovens kapitel 24, §§ 123, 123a, 123b og 123c.

§ 123 regulerer anvendelse af sikrede afdelinger, isolation, fiksering, aflåsning af værelser samt magtanvendelse i øvrigt. Denne paragraf fastsætter også, hvornår der kan ske kontrol og overvågning af barnets eller den unges kommunikation med andre, samt at enhver form for magtanvendelse skal registreres og indberettes. Endelig giver paragraffen socialministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om magtanvendelse.

§ 123 a regulerer adgangen til at foretage undersøgelse af barnet eller den unges person og opholdsrum.

§ 123 b regulerer adgangen til at anbringe unge på delvist lukkede institutioner.

§ 123 c regulerer adgangen til at tilbageholde børn og unge i de første 14 dage af anbringelsen.

Servicelovens kapitel 24.

Forældreansvarsloven, lov nr. 499 af 6. juni 2007

Ifølge forældreansvarslovens § 2, stk. 1-3, har børn og unge under 18 år ret til omsorg og tryghed. De skal behandles med respekt for deres person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. Det er som udgangspunkt indehaveren af forældremyndigheden, der er forpligtet til at yde denne omsorg, herunder den daglige omsorg som at sikre, at barnet får tilstrækkelig mad, tøj og et sted at bo, samt at sikre beslutninger om barnets forhold, fx skolegang.

Forældreansvarsloven. 

Strafferetsområdet

Lovgivningen på strafferetsområdet indeholder flere bestemmelser, der har snitflader til bestemmelserne om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet.

For det første indeholder straffeloven bestemmelserne om, at handlinger begået i nødværge eller i en nødretssituation er straffrie (§§ 13 og 14).

For det andet kan unge under 18 år have ophold på et opholdssted eller en døgninstitution for børn og unge som led i en strafferetlig proces:

Den unge kan være anbragt i varetægtssurrogat oftest på en sikret afdeling i stedet for varetægtsfængsling, jf. retsplejelovens § 765.

Den unge kan være idømt en ungdomssanktion, som indebærer 1. fase på sikret afdeling og 2. fase på et opholdssted eller en åben eller delvis lukket døgninstitution.

Den unge kan være i alternativ afsoning af en ubetinget fængselsdom på et opholdssted eller en døgninstitution, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78.

Unge, der har ophold på et opholdssted eller en døgninstitution som led i en strafferetslig proces er omfattet af serviceloven om magtanvendelsesbekendtgørelsens regler om magtanvendelse.

Straffeloven.

Retsplejelovens § 765.

Straffuldbyrdelseslovens § 78.

Sundhedsområdet

Ifølge sundhedslovens § 15, stk. 1, må ingen behandling indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov. I sundhedslovens §§ 17-19, finder man de særregler, der gælder behandling af mindreårige eller af patienter, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke.

Sundhedsloven giver ikke hjemmel til at anvende tvang i forbindelse med behandling.
Loven om anvendelse af tvang i psykiatrien finder kun anvendelse i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling, jf. sundhedslovens § 1, stk. 1.

Sundhedslovens kapitel 5. 

Folkeskoleområdet

Anbragte børn er, i det tidsrum de opholder sig og undervises i folkeskoler, på specialskoler eller i interne skoler på døgninstitutioner eller opholdssteder, omfattet af Folkeskoleloven og de med hjemmel heri fastsatte bekendtgørelser.

Folkeskolelovens § 52 indeholder en bemyndigelse til Undervisningsministeren til at fastsætte regler om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen. Bemyndigelsen er udmøntet i bekendtgørelse nr. 320 af 26. marts 2010 om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen. Denne bekendtgørelse indeholder også regler om magtanvendelse i folkeskolen (§ 10).

Folkeskoleloven. 

Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen. 

Sidst opdateret 12/05 2015