Børn og unges rettigheder

Børn og unges rettigheder er overordnet fastlagt i grundloven og de relevante konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. Det drejer sig om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, FN's Børnekonvention og FN's Handicapkonvention.

Grundloven

Grundlovens § 71 vedrører frihedsberøvelse. I bestemmelsen anføres det bl.a., at frihedsberøvelse kun kan finde sted med hjemmel i loven, jf. grundlovens § 71, stk. 2.

Grundlovens § 72 vedrører boligens ukrænkelighed, herunder bl.a. adgangen til at foretage husundersøgelser og undersøgelser af breve og andre papirer og telefonopkald. Adgangen til at undersøge boligen eller føre kontrol med brevveksling og telefonsamtaler kræver lovhjemmel eller en retskendelse.

Grundlovens §§ 71 og 72.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 5 har enhver ret til frihed og personlig sikkerhed, og ingen må berøves friheden undtagen i en række nærmere beskrevne tilfælde. Det kan fx være, hvor formålet er at føre tilsyn med et barns opdragelse eller at stille en ung for den kompetente retlige myndighed.

Ligeledes giver konventionens artikel 8 enhver ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Indgreb i denne ret kan kun ske, når der er hjemmel til det i loven, når indgrebet sker til varetagelse af en række nærmere angivne formål, og indgrebet er proportionalt i forhold til formålet.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

FN's Børnekonvention

FN's Børnekonvention artikel 37 slår fast, at intet barn ulovligt eller vilkårligt må berøves sin frihed.

Frihedsberøvelse må kun ske som sidste udvej og i det kortest mulige passende tidsrum.

FN's Børnekonvention. 

FN's Handicapkonvention

FN's Handicapkonventions artikel 14 slår fast, at personer med handicap uanset alder ikke ulovligt eller vilkårligt må berøves deres frihed. Herudover fastslås det i handicapkonventionens artikel 7, at deltagerstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at børn med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre børn, og at foranstaltninger skal sikre, at barnets tarv kommer i første række.

FN's Handicapkonvention (pdf). 

Regler om inddragelse

Åbenhed er et nøgleprincip i indsatsen over for børn og unge. Det vil sige, det skal være klart for barnet/den unge eller forældrene, hvilke beslutninger der træffes og hvorfor, ligesom børn og unge og deres forældre skal have adgang til viden om gældende regler og praksis.

Børn og unge under 18 år har ret til medinddragelse, medbestemmelse og selvbestemmelse. Det er derfor et centralt princip, at barnets synspunkter skal inddrages i tilrettelæggelsen af indsatsen i overensstemmelse med barnets alder og modenhed, og at såvel den konkrete tilrettelæggelse som gennemførelse så vidt muligt sker i dialog med barnet eller den unge.

I forbindelse med magtanvendelse og andre indgreb i børn og unges rettigheder, skal børn og unge bl.a. give samtykke ved åbning af breve, ved medhør til telefonsamtaler, og de skal tilbydes at overvære gennemgang af deres opholdsrum og genstandene i opholdsrummet. Endvidere har børn og unge i forbindelse med indberetning af enhver form for magtanvendelse krav på, at indberetningen ledsages af deres udtalelse om situationen.

Klagemuligheder

Forældremyndigheden kan klage over overtrædelse af bestemmelserne i magtanvendelsesbekendtgørelsen til kommunalbestyrelsen i barnets eller den unges opholdskommunen, jf. bek. § 46.

Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, har således ikke adgang til på egen hånd at klage over magtanvendelse, herunder ydmygende, hånende og nedværdigende behandling, som de har oplevet på anbringelsesstedet. Derimod skal børn og unge altid have mulighed for at give deres opfattelse af hændelsen i forbindelse med indberetning af tilladt og ikke tilladt magtanvendelse. Endvidere har anbragte børn og unge altid ret til og mulighed for at rette henvendelse til enten deres egen sagsbehandler i opholdskommunen, der er ansvarlig for det personrelaterede tilsyn, eller til det driftsorienterede tilsyn.

I forbindelse med det personrelaterede tilsyn er opholdskommunen forpligtet til mindst to gange årligt at have en samtale med barnet i forbindelse med tilsynsbesøg. Samtalerne giver mulighed for sammen med barnet eller den unge at drøfte, hvorledes han eller hun oplever stedets rammer, værdier og regler samt personalets optræden og håndtering af konflikter, herunder eventuelle magtanvendelser.

Vejledning om magtanvendelse, punkt 92-93.Sidst opdateret 12/05 2015