Forside > Tværgående områder > Magtanvendelse > Lovgivning og fortolkning > Bekendtgørelsen om magtanvendelse

Bekendtgørelsen om magtanvendelse

I magtanvendelsesbekendtgørelsen har socialministeren fastsat de nærmere regler, bl.a. om hvilke former for magtanvendelse der undtagelsesvis kan udøves, på hvilke anbringelsessteder det kan ske, betingelser for hvornår der kan ske magtanvendelse, hvem der har kompetence til at træffe beslutninger, samt hvorledes magtanvendelser skal indberettes.

Hvilke personer er omfattet?

Magtanvendelsesbekendtgørelsens regler om indgreb omfatter alene børn og unge under 18 år, som har ophold på opholdssteder og på døgninstitutioner, herunder delvist lukkede døgninstitutioner og sikrede afdelinger. Typen af anbringelsessted, hvor barnet eller den unge har ophold, er afgørende for, hvilke magtanvendelsesregler der gælder.

Hvilke anbringelsessteder er omfattet?

Følgende anbringelsessteder er omfattet af bekendtgørelsen:

 • Opholdssteder
 • Åbne døgninstitutioner
 • Delvis lukkede døgninstitutioner
 • Sikrede afdelinger i døgninstitutioner
 • Særligt sikrede afdelinger i døgninstitutioner.

Familiepleje, kommunal plejefamilie, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, jf. servicelovens § 66, stk. 1-4 og § 142, stk. 1-6. er ikke omfattet af reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen.

Hvilke regler fastsætter bekendtgørelsen?

Magtanvendelsesbekendtgørelsen fastsætter indledningsvist de grundlæggende principper for udøvelse af magtanvendelse samt forbud mod visse former for magtudøvelse (se nedenfor § 1).

Magtanvendelsesbekendtgørelsen indeholder regler om:

 • Hvornår et barn eller en ung kan føres eller fastholdes
 • Udøvelsen af kontrol med et barn eller den unges breve, telefonsamtaler og anden kommunikation på opholdssteder og døgninstitutioner
 • Undersøgelse af barnets eller den unges person og opholdsrum på opholdssteder og døgninstitutioner, når der foreligger bestemte grunde
 • Undersøgelse af barnets eller den unges person og opholdsrum på sikrede afdelinger ved anbringelse, besøg og fravær
 • Aflåsning af afdelingen på døgninstitutioner
 • Hvad der kendetegner henholdsvis delvis lukkede institutioner, sikrede døgninstitutioner, sikrede afdelinger samt særligt sikrede afdelinger
 • Anbringelse på delvist lukket døgninstitution
 • Rammer og vilkår for tilbageholdelse og fastholdelse af unge på delvist lukkede institutioner.
 • Rammer og vilkår for tilbageholdelse af børn og unge de første 14 dage af anbringelsen.
 • Anvendelsen af isolation i sikrede og særligt sikrede afdelinger
 • Anbringelsesgrundlaget for anbringelse på sikret og særlig sikret afdeling
 • Varighed af anbringelse i sikret regi
 • Ophold uden for en sikret afdeling og adgang til fri luft
 • Screening af børn og unge på sikrede og særligt sikrede afdelinger
 • Ophold i sikret afdeling for udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark
 • Registrering og indberetning af tilladt og ikke tilladt magtanvendelse
 • Tilsyn, klageadgang og sanktioner
 • Finansiering af ophold i sikrede institutioner og Kriminalforsorgens institutioner.

Centrale principper og forbud

Servicelovens § 123 og magtanvendelsesbekendtgørelsens § 1 indeholder centrale principper for udøvelse af magtanvendelse over børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet:

 • Magtanvendelse over for børn og unge omfattet af bekendtgørelsen må kun anvendes, hvis der er hjemmel til det.
 • Magtanvendelse må kun ske, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet.
 • Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand.
 • Magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og skal i øvrigt stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået hermed.

Forbud

 • Legemlig afstraffelse er ikke tilladt.
 • Fiksering er ikke tilladt.
 • Ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt.

Magtanvendelsesbekendtgørelsen for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. 


Sidst opdateret 12/05 2015