Afgørelser og udtalelser

Afgørelser truffet af Ankestyrelsen og udtalelser fra Folketingets Ombudsmand, der vedrører regler om magtanvendelse og børn og unges forhold under anbringelsen, kan bidrage til anbringelsessteders og tilsynsmyndigheders fortolkning af reglerne.

Ankestyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Afgørelser truffet af børn- og ungeudvalgene kan påklages til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen kan endvidere på baggrund af en klage behandle og afgøre sager, der er afgjort af de sociale nævn, når Ankestyrelsen skønner, at sagen har principiel eller generel betydning.

Folketingets Ombudsmand skal på vegne af Folketinget kontrollere statslige, kommunale og andre offentlige forvaltningsmyndigheder og institutioner. Folketingets Ombudsmand kan tage en sag op til behandling enten på baggrund af en klage eller af egen drift. Endvidere foretager Folketingets Ombudsmand løbende inspektioner af offentlige institutioner, hvor borgerne i kortere eller længere perioder bor og opholder sig mere eller mindre mod deres vilje.

I relation til magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet har særligt ombudsmandens inspektioner interesse, idet ombudsmanden i forbindelse med disse gennemgår og udtaler sig om de seneste magtanvendelser på stedet.

Nedenfor refereres til relevante afgørelser og udtalelser.

Fold alle teksterne ud eller ind

Afgørelse fra Ankestyrelsen

Børn- og ungeudvalget havde for en tvangsanbragt ung på 16 år kort efter anbringelsen truffet afgørelse om kontrol med brev-, mail- og telefonkontakten i forhold til forældrene, jf. § 123, stk. 2. Kommunen traf efterfølgende i henhold til servicelovens § 69, stk. 2 (nu § 69, stk. 1) afgørelse om, at den unge skulle have frataget sin mobiltelefon samt adgang til internettet. Begrundelsen for kommunens afgørelse var, at børn- og ungeudvalgets afgørelse om kontrol med brev-, mail- og telefonkontakten ville være illusorisk, såfremt den unge mand havde fri adgang til mobiltelefon og internettet.

Ankestyrelsen nåede frem til, at kommunen havde kompetence til at træffe en afgørelse om fratagelse af mobiltelefon og adgang til internettet over for en ung, der var anbragt uden for hjemmet uden samtykke. Begrundelsen er, at reguleringen af kontakten var omfattet af formålet med anbringelsen, og derved indeholdt i kommunens kompetence til at regulere forholdene under anbringelsen. Herudover var det så indgribende at få frataget sin mobiltelefon og adgang til internettet, at der skulle træffes en afgørelse med dertilhørende klageadgang.

I den konkrete sag var det dog muligt på anden vis at begrænse brugen af mobiltelefon og internettet ved eksempelvis en stedlig eller tidsmæssig begrænsning.

Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Nedenfor gennemgås en række udtalelser fra Folketingets Ombudsmand i forbindelse med inspektioner af døgninstitutioner for børn og unge. Ombudsmandens udtalelser er alene vejledende for myndigheder og institutioner. I mange tilfælde, hvor Folketingets Ombudsmand påpeger problemer med praksis, giver det imidlertid anledning til revision af praksis på stedet. Gengivelserne af udtalelserne er dermed ikke udtryk for institutionernes nuværende praksis, men udtalelserne kan bruges til fortolkning af reglerne om magtanvendelse.

Inspektionerne er udført særligt på de sikrede institutioner, hvorfor der i overvejende grad vil være udtalelser fra disse. Udtalelser fra de åbne døgninstitutioner er ligeledes medtaget i nedenstående gennemgang.

Der refereres til udtalelser vedrørende følgende emner:

 • Besøgende i sikret regi
 • Magtanvendelse i henhold til § 2
 • Skemaførte indgreb
 • Indelåsning
 • Isolation
 • Vejledning til unge/forældre om magtanvendelsesbekendtgørelsens regler
 • Tilsynsmyndighedernes opgaver.

Besøgende i sikret regi

I forbindelse med inspektioner af de sikrede institutioner har ombudsmanden beskæftiget sig med behandlinger om ansøgninger om at besøge de anbragte unge, og har her påpeget følgende forhold:

 • § Jf. offentlighedslovens § 6 skal der foretages et notat (den almindelige notatpligt) om et afslag, der meddeles mundtligt samt en begrundelse for afslaget. I forbindelse hermed har Socialministeriet givet udtryk for, at vedkommende, der ansøger om at aflægge besøg, samt den unge skriftligt bør underrettes om evt. afslag på besøgstilladelse.

  Folketingets Ombudsmand (2007), Opfølgning nr. 2 af inspektion af Specialinstitutionen Sølager d. 30. oktober 2003
  .
 • § At for så vidt det angår besøgstilladelse til anbragte unge, som ikke er underlagt besøgs- og brevkontrol, er det institutionen og ikke politiet, der har kompetencen til at træffe afgørelse om besøgstilladelsen. Det var således ikke hensigtsmæssigt, at institution som udgangspunkt gav afslag på besøgstilladelse til anbragte unge, der ikke var underlagt besøgs- og brevkontrol, hvis politiet oplyste, at en besøgstilladelse til den ansøgende part kunne give problemer.

  Folketingets Ombudsmand (2006), Inspektion af den sikrede institution Bakkegården d. 6. oktober 2005
  .
 • At når der ansøges om besøgstilladelse, skal der i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af, om besøgstilladelse skal afslås, og det forhold at en person er straffet, kan ikke i sig selv begrunde afslag på besøgstilladelse. Afgørelsen skal således træffes på et fuldt ud tilstrækkeligt oplysningsgrundlag. Oplysninger bør indhentes skriftligt, eller der bør gøres notat om mundtligt indhentede oplysninger.
  Folketingets Ombudsmand (2004), Inspektion af Den Nye Ungeinstitution Grenen d. 23. marts 2004.

I forbindelse med ombudsmandens inspektioner har Socialministeriet endvidere påpeget:

Magtanvendelse i henhold til § 2

I henhold til § 2 i magtanvendelsesbekendtgørelsen er fysisk magtanvendelse i form af, at barnet eller den unge fastholdes eller føres til et andet opholdsrum, tilladt, hvis:

 • Barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarlig, eller
 • Barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre.

I forbindelse med sine inspektioner har Folketingets Ombudsmand forholdt sig til fortolkningen af elementer af § 2. Det er således ombudsmandens opfattelse:

Skemaførte indgreb

Ombudsmanden har i forbindelse med inspektioner af flere døgninstitutioner kaldt det beklageligt,

Yderligere har Ombudsmanden kaldt det beklageligt, at der ikke havde været opmærksomhed omkring ændringen i magtanvendelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2 om, at den unge skal gøres bekendt med skemaførelse ved magtanvendelse og derved have lejlighed til, at denne ledsages af den unges egen redegørelse af episoden.

Folketingets Ombudsmand (2008), Opfølgning af inspektion af den sikrede institution Bakkegården d. 6. oktober 2005.

Indelåsning af ung på værelset

I forbindelse med sine inspektioner har Ombudsmanden, med henvisning til magtanvendelsesbekendtgørelsens regler om anvendelse af isolation understreget, at indelåsning af børn og unge på deres værelser ikke er en tilladt form for fysisk magtanvendelse.

Folketingets Ombudsmand (2006), Inspektion af den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005Folketingets Ombudsmand (2010), Inspektion af Ungdomsinstitutionen Egelys sikrede afdelinger den 12. december 2007.

Isolation

På sikrede afdelinger med særligt indrettede isolationsrum kan der undtagelsesvist ske isolation af en ung. I forbindelse med isolation har ombudsmanden påpeget følgende:

Vejledning til unge/forældre om magtanvendelsesbekendtgørelsens regler

Ombudsmanden har i forbindelse med inspektioner påpeget institutionernes pligt til at sikre sig, at både forældremyndighedsindehavere og de unge er blevet gjort bekendt med reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen.

Folketingets Ombudsmand (2010), Opfølgning af inspektion af den sikrede institution Bakkegården d. 6. oktober 2005Folketingets Ombudsmand (2006), Opfølgning af inspektion af Specialinstitutionen Sølager d. 30. oktober 2003Folketingets Ombudsmand (2010), Inspektion af Ungdomsinstitutionen Egelys sikrede afdelinger den 12. december 2007.

Sidst opdateret 12/05 2015