Borgere på botilbud

For borgere på botilbud kan det være en særlig udfordring at skulle forholde sig til en dagligdag med coronasmitte. På denne side kan du læse mere om, hvordan du som medarbejder kan hjælpe.

Borgere med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer kan være særligt udsatte for coronasmitte.

Flere borgere på botilbud vil tilhøre én eller flere af de særlige risikogrupper, der kan være i fare for alvorlig sygdom ved smitte med coronavirus, som følge af alder, kroniske sygdomme og nedsat immunforsvar. Der kan også være borgere, som kan have svært ved at forstå og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

Gode råd

Vær ekstra opmærksom og opsøgende 

Nogle borgere kan have svært ved selv at registrere utilpashed og smerte og fortælle om det til medarbejderne. De kan derfor opleve symptomer som feber, muskelsmerter og ondt i halsen i en periode, inden det bliver opdaget.

Det er derfor vigtigt, at medarbejderne på botilbuddet holder ekstra øje med symptomer og ringer til borgerens egen læge, lægevagten eller akuttelefonen ved nyopstået hoste, feber, smerter og vejrtrækningsbesvær, og isolerer borgeren så vidt muligt, så smittespredning undgås. Lægen beslutter, om borgeren skal testes for COVID-19.

Vis hensyn – pas på hygiejnen

Følg myndighedernes anvisninger og støt borgeren i at gøre det samme: 

 • Vask hænder ofte eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Begræns den fysiske kontakt, der ligger ud over støttebehovet og forklar borgeren, hvorfor du gør det
 • Vær opmærksom på rengøring og udluftning hos den enkelte borger og i fællesarealer
 • Hjælp borgeren med at undgå forsamlinger og offentlig transport.

Anvisningerne har blandt andet til formål at beskytte borgere i særlige risikogrupper. Borgere, der tilhører særlige risikogrupper, kan dog have behov for sundhedsydelser som følge af deres nuværende sygdom eller funktionsnedsættelse. Borgeren kan ikke udelukkes fra dette alene som følge af sin risikosituation.

Se Sundhedsstyrelsens råd om at forebygge smitte
[link]

Skab tryghed

Borgere på botilbud vil opleve, at hverdagen er ændret på mange måder. Det kan være internt på tilbuddet, hvor der ikke foregår de fælles aktiviteter, der plejer, ligesom medarbejderne kan opleves at holde fysisk afstand. Men det gælder også eksternt: Borgernes dagbeskæftigelse er typisk lukket, og den normale hverdagsstruktur er ændret. Alle disse forandringer kan skabe utryghed for den enkelte borger. 

Vær rolig og tag dig tid til at lytte til borgerens tanker og bekymringer. Hjælp borgeren med at forstå den nye situation og med at oversætte såvel informationer, der kommer fra fx nyhedsmedier og myndigheder som fra debatfora o.l. på sociale medier, hvor validitet og kvalitet kan være svingende. Det vil være en individuel vurdering, hvordan den enkelte borger bedst kan støttes til at finde ro. Nogle kan have brug for konkret information om coronavirus, andre kan finde tryghed ved at kunne få kontakt til en medarbejder, og nogle kan opfordres til aktiviteter, der leder opmærksomheden mod noget andet.

Vis omtanke – skab afstand

For tæt kontakt mellem borgerne skal undgås. Det er derfor vigtigt at minimere de situationer, hvor der er mange mennesker samlet på samme sted på samme tid, eksempelvis til spisning eller i større grupper på fællesarealer. Borgerne skal opholde sig i eget hjem eller på egen stue, minimere kontakten med andre og anvende separat bad og toilet, hvis det er muligt.

Understøt i stedet borgerne i at være sammen på andre måder. Det kan være ved at ringe sammen eller via sociale medier. Understøt også borgerne i aktiviteter, de kan udøve alene, såsom at tegne, lægge puslespil eller se film.

Vær konkret – vær tolk

Nyhedsstrømmen er stor, så prøv at fortælle, hvad informationerne konkret kommer til at betyde for den enkelte.

Det kan være nødvendigt, at du konkretiserer, oversætter og sorterer de mange informationer, da situationen kan være overvældende og vække bekymring for borgere, der ikke nødvendigvis har andre at dele deres bekymringer med.

Spørgsmål/svar

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvor kan jeg finde information om nødberedskab for særligt udsatte borgere?

Kommunalbestyrelsen tilrettelægger og beslutter, ud fra den aktuelle lovgivning i forbindelse med håndteringen af COVID-19, hvordan nødberedskabet iværksættes. Flere kommuner udgiver de aktuelle retningslinjer på deres hjemmeside, ligesom mange kommuner også har informationer om deres nødberedskab på deres hjemmeside.

Hvordan skal jeg som medarbejder forholde mig i kontakten med borgerne på botilbuddet?

Du skal følge de almindelige forholdsregler for kontakt med andre mennesker. Det vil sige: Vask hænder, vær opmærksom på god hygiejne, begræns fysisk kontakt, udvis god hosteetikette og undgå at være sammen i større grupper. Og når du er sammen med andre mennesker, så hold god afstand – uanset om det er ude eller inde.

Hvad skal jeg gøre, hvis en borger på botilbud er smittet med coronavirus eller der er mistanke om det?

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en retningslinje til medarbejdere på blandt andet botilbud om, hvordan man håndterer det, hvis der er mistanke om, at en borger er smittet med coronavirus.

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinje her 

Hvad skal jeg gøre, hvis en borger modsætter sig behandling eller undersøgelse for COVID-19?

Håndtering af akutte situationer med borgere på botilbud, der formodes at være smittede eller eventuelt smittede med deraf følgende behov for at isolere borgeren fra øvrige beboere, følger de almindelige magtanvendelsesregler på socialområdet. Hvis de gældende regler på socialområdet ikke rækker i de konkrete situationer, skal du henvende dig til sundhedsmyndighederne, som har fået udvidede beføjelser i forhold til at udstede påbud, eventuelt med bistand fra politiet.

Medarbejdere på det sociale område kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 70 20 02 66 for at få konkret rådgivning i akutte situationer. Eksempelvis hvis der er tvivl om, hvorvidt en borger, der ikke kan forklare sig, er smittet.

Skal kommune og boformer behandle sager efter §§ 107 - 108 i serviceloven?

Ja, kommunen skal stadig behandle sager efter §§ 107 og 108 i serviceloven samt følge op på disse.

Hvordan mindskes utryghed hos borgene på tilbuddet?

Borgerne kan i den nuværende situation ikke leve det liv, de plejer. Det vil kunne føre til utryghed og i værste fald medføre stress, frustration og fravær af oplevelsen af at have kontrol i eget liv.

Derfor er det væsentligt med opmærksomhed på borgernes generelle trivsel. Når struktur og dagsrutiner, som borgerne finder tryghed i brydes, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan man kan erstatte disse med nye tiltag og gøre de dele af strukturen, der stadig fungerer, bærende. Det er desuden vigtigt at fortælle borgeren, at når de pludselig ikke kan gøre som de plejer som fx at færdes frit i og uden for tilbuddet eller være tæt på medarbejderne, så er det for at undgå at blive smittet.

Nedenstående kan være med til at styrke borgerens oplevelse af tryghed og trivsel:

 • Vær opmærksom på ændringer i borgernes adfærd og kommunikation, som kan være tegn på utryghed, og som kræver tryghedsskabende tiltag
 • Ved nødvendig justering af den enkelte borgers hverdag, er det vigtigt at tage udgangspunkt i medarbejdernes viden om, hvad der skaber tryghed for den enkelte borger
 • Fasthold sædvanlige hverdagsaktiviteter for den enkelte borger i størst muligt omfang
 • Planlæg individuelle aktiviteter, som giver borgeren et meningsfuldt indhold i hverdagen
 • Giv mulighed for aktiviteter udendørs i det omfang, det er muligt
 • Planlæg faste og aftalte tidspunkter, hvor en medarbejder kommer i borgerens bolig i det omfang, det er muligt og efter den enkelte borgers ønske og behov
 • Lav faste aftaler om telefonisk kontakt med pårørende og venner, hvor det er muligt. 

Må borgere på botilbud modtage besøg af deres pårørende?

Nej, borgere på botilbud må ikke modtage besøg fra pårørende eller andre. Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud om, at landets kommunalbestyrelser skal forbyde besøgendes adgang til blandt andet kommunale og private bosteder for at forebygge coronasmitte. Dette omfatter både fællesarealer og borgernes personlige boliger.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ovennævnte forbud ikke omfatter besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås eksempelvis et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person.

Sidst opdateret 26/03 2020