Gå til indhold

Klagemuligheder

Det er kommunen, der træffer afgørelse, når borgere søger om et hjælpemiddel, et forbrugsgode, støtte til køb af bil eller hjælp til boligindretning efter lov om social service.

Hvis en borger er utilfreds med kommunens afgørelse, kan han/hun klage til kommunen, som derefter skal genvurdere afgørelsen.

Fastholder kommunen sin afgørelse, bliver klagen sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til den. Ankestyrelsens afgørelse har retsvirkning. Det betyder, at afgørelsen skal følges af både kommune og borger.

Ankestyrelsens principafgørelser

Ankestyrelsen udsender og offentliggør visse afgørelser i anonymiseret form som principafgørelser. En principafgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne skal anvende ved afgørelser i tilsvarende sager. Den er dermed en praktisk rettesnor for fremtidige afgørelser.

Ankestyrelsen afgør, om klagesag bliver principafgørelse

Ankestyrelsen vurderer, om en afgørelse er så principiel eller generel, at den skal udsendes som en principafgørelse.

En sag er eksempelvis egnet, hvis der rejses spørgsmål om, hvorvidt en lovregel er rigtigt anvendt, eller hvis Ankestyrelsen skønner, at en afgørelse får betydning for praksis på det pågældende område. Ankestyrelsen fastlægger derfor praksis på et område.

Læs om principafgørelser hos Retsinformation eller Ankestyrelsen.

Retsinformation.dk

Ankestyrelsen.dk

Sidst opdateret 03/01 2020