Gå til indhold

Idebank

Få inspiration i idebanken til konkrete indsatser for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med corona-situationen. Bidragene kommer fra en lang række aktører på social- og ældreområdet. Idebanken udvides løbende.

På de følgende sider er der ved at blive opbygget en idebank med eksempler på indsatser, der kan give sårbare og udsatte grupper en god og sikker tilbagevenden til en mere almindelig hverdag efter samfundet som helhed er genåbnet.

Eksemplerne kommer fra en lang række forskellige aktører på social- og ældreområdet, bl.a. frivillige foreninger og bruger- og pårørendeorganisationer.

Idebanken er opdelt i fire store områder:

På alle bidrag vil man kunne se, hvem står for indsatsen, og som evt. kan kontaktes.

Partnerskaberne bag idebanken

Der er etableret fire partnerskaber, som under hele genåbningen af samfundet skal medvirke til at skabe tryghed og modvirke ensomhed, sårbarhed og mental mistrivsel på social- og ældreområdet.

Partnerskaberne og andre aktører på social- og ældreområdet kan via idebanken formidle viden og inspiration, der kan komme borgerne til gavn både i tilrettelæggelsen af indsatsen generelt og i det konkrete samarbejde med den enkelte borger.

De fire partnerskaber og Socialstyrelsen stiller idebanken til rådighed for bidragyderne, men foretager ikke en kvalitetssikring af eksemplerne. Det er således de enkelte bidragydere, der hver især er ansvarlige for deres eget eksempel.

Aftalen om partnerskaberne

Partnerskaberne på socialområdet (udsatte børn, unge og voksne samt handicapområdet er etableret som led i den politiske aftale, der blev indgået 17. april 2020. Aftalen kan læses på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

Se den politiske aftale af 17. april 2020 (pdf)

Partnerskabet på ældreområdet er etableret som led i den politiske aftale, der blev indgået 1. maj 2020. Aftalen kan læses på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside:

Se den politiske aftale af 1. maj 202 (pdf)

Hvem er med?

Se, hvem der sidder i de enkelte partnerskaber:

Fold alle teksterne ud eller ind

Partnerskab for udsatte børn og unge

I partnerskabet om udsatte børn og unge er følgende aktører inviteret til at deltage:

Red
Barnet, Børns Vilkår, De Anbragtes Vilkår, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Erhverv, KFUM's Sociale Arbejde, Dansk Røde Kors inkl. Ungdommens Røde Kors, Blå Kors, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Mødre-hjælpen, Psykiatrifonden og Kirkens Korshær, KL, Danske Regioner, Civilsamfundets Brancheforening, Partnerskabet Bevæg dig for Livet (DGI, DIF), Organisationen af Danske Museer/ Det Nationale Netværk af Skoletjenester og Danmarks Biblioteksfor-ening.

Red Barnet, Børns Vilkår samt Dansk Røde Kors
er inviteret til at agere som facilitator for partnerskabet.

Partnerskab for udsatte voksne

I partnerskabet for udsatte voksne er følgende aktører inviteret til at deltage:

Rådet for
Socialt Udsatte, KFUM's Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, Blå Kors, Røde Kors, KFUK's Sociale Arbejde, Frelsens Hær, Hus Forbi, SAND, Landsforeningen af Væresteder, SIND, Folkebevægelsen mod Ensomhed, Danmarks Almene Boliger (BL), Selveje Danmark, KL, Danske Regioner, Partnerskabet Bevæg dig for Livet (DGI, DIF), Dansk Live samt Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS).

Rådet for Socialt Udsatte
er inviteret til at agere som facilitator for partnerskabet.

Partnerskab på handicapområdet

I partnerskabet om handicapområdet er følgende aktører inviteret til at deltage:

Danske
Handicaporganisationer, Udviklingshæmmedes Landsforbund, Dansk Røde Kors, Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening, FOA, Landsorganisationen for Sociale Tilbud, Dansk Handicap Idræts-Forbund, Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI, DUF, Folkebevægelsen mod ensomhed, Foreningen af Folkehøjskoler (FFD), Nota (Danmarks Blindebibliotek), KL og Danske Regioner.

Danske Handicaporganisationer og Socialpædagogernes Landsforbund
er inviteret til at agere som facilitator for partnerskabet.

Partnerskab på ældreområdet

I partnerskabet på ældreområdet er følgende aktører inviteret til at deltage:

Videnscenter
For Demens, Ældre Sagen, Alzheimerforeningen, Danske Seniorer, Faglige Seniorer, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Erhverv, Selveje Danmark, Dansk Industri,Danske Ældreråd, Dansk RødeKors, Pårørende i Danmark, Danske Patienter. Sundhedsstyrelsen, Danske Handicaporganisationer (herunder Dansk HandicapForbund), KL og FOA samt repræsentanter fra kulturinstitutioner.

FOA og ÆLdre Sagen er inviteret til at agere som facilitator for partnerskabet.

Sidst opdateret 23/09 2020