Forside > Tværgående områder > Genåbning > FAQ > FAQ: Udsatte voksne

FAQ: Udsatte voksne

Fold alle teksterne ud eller ind

Dagtilbud for voksne spørger til konkrete retningslinjer for håndtering af besøgende, der ikke forstår at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer afstand, hygiejne osv.

Den enkelte kommune har et lokalt nedsat hygiejneråd, som kan hjælpe med at omsætte sundhedsmyndighedernes retningslinjer i praksis.

Læs eventuelt mere i Sundhedsstyrelsens vejledning fra 20. maj 2020:

Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner

Frivilligforening spørger, om de kan mødes indendørs til fællesarrangementer som fx fællesspisning?

Forudsætningen for, at foreningsliv kan genåbne indendørs, er, at brugere, frivillige og ansatte kan føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne.

En forsvarlig genåbning indebærer, at hver enkelt forenings ledelse tager fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor sundhedsmyndighedernes retningslinjer om minimering af smittespredning efterleves.

Læs mere i Kulturministeriet: Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter (fase 2 og 3)

En borger på et paragraf § 110-boformer (forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater) spørger til retningslinjer for at få besøg af sine børn?

Der gælder ikke i udgangspunktet særlige restriktioner i forhold til besøg på sociale tilbud.

Besøg efter skal dog ske under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19, herunder i forhold til inddæmning og minimering af smitterisiko, og under hensyntagen til tilbuddets medarbejdere og øvrige beboere.

Den lokale ledelse på det enkelte sociale tilbud har mulighed for undtagelsesvist lokalt at begrænse eller helt afskære besøgende adgang til tilbuddet, hvis dette er nødvendigt for at minimere risiko for smitte.

Læs mere i Bekendtgørelse om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Hvordan forebygges smitte på et socialt tilbud?

Smitteforebyggelse på sociale tilbud følger Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger.

Grundelementer i forebyggelse af smittespredning er i prioriteret rækkefølge:

  1. Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus.
  2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
  3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Det er derudover afgørende for at minimere smitte, at både ansatte, borgere og besøgende ikke møder op på tilbuddet, hvis de har symptomer, og at de forlader stedet umiddelbart ved tegn på smitte.

Læs mere om forebyggelse af smitte på sociale tilbud i Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

Skal man teste personer, der flytter ind på institutioner med sårbare grupper fx herberger og bosteder?

Hvor der er et særligt hensyn i forhold til at forebygge smitte, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at teste personer der flytter ind på institutioner med sårbare grupper. Anbefalingen vedrører situationer, hvor det kan lade sig gøre i praksis – det vil sige typisk ved planlagte flytninger. Hvis personen, der testes, ikke har tegn på sygdom er isolation i den mellemliggende periode ikke nødvendigt. Testning bør desuden være baseret på frivillighed, og test eller svartid skal ikke være en hindring for brug af tilbuddet. Personen kan derfor benytte tilbuddet, mens der ventes på testsvar.

Læs mere om håndtering af smitte og test i Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

Læs også Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19.

Hvor kan hjemløse, der ikke har plads på et herberg, få hjælp?

Det er kommunernes ansvar at sikre den fornødne kapacitet til de hjemløse, der ikke allerede befinder sig på et herberg, i form af både nødovernatning og de nødvendige tilbud i dag- og aftentimerne. Kommunerne kan oprette nødovernatning til udsatte, hjemløse borgere, der ikke har andre steder at opholde sig, efter servicelovens § 110. Nye pladser forudsætter godkendelse fra socialtilsynene, men grundet den ekstraordinære situation opfordres kommunerne til at tage kontakt til det relevante socialtilsyn med henblik på hurtig ibrugtagning.

Hjemløse, der er på gaden, opfordres til at tage kontakt til kommunen og søge information hos åbne tilbud. Desuden kan man via de største kommuners hjemmeside få information om tilbud. Her skal der desuden være en særlig opmærksomhed på forøget smitterisiko, når mange er forsamlet, og sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal følges.

Kan en borger afvises på et uvisiterede tilbud, hvis der er mistanke om smitte?

Borgeren kan ikke afvises som følge af symptomer på COVID-19. Møder en borger op på fx et herberg eller i et behandlingstilbud og har symptomer på smitte, skal der tages kontakt til egen læge eller til lægevagten, som vurderer behovet for behandling eller karantæne.

Opstår der behov for tæt kontakt (indenfor 2 meter) med borgere med COVID-19, skal personalet anvende værnemidler.

Læs om håndtering af smitte i Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

Sidst opdateret 25/06 2020