Forside > Tværgående områder > Genåbning > FAQ > FAQ: Børn og unge

FAQ børn- og ungeområdet

Fold alle teksterne ud eller ind

Leder af døgninstitution spørger, hvorvidt de må have besøg og samvær på stedet?

Der gælder i udgangspunkt ikke særlige restriktioner i forhold til besøg på sociale tilbud.

Ift. børn og unge anbragt uden for eget hjem, er det barnets eller den unges handlekommune, der efter serviceloven kan træffe afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet og kontakten med forældre og netværk og kan fastsætte nærmere vilkår herfor. Når der er tale om besøg af eksempelvis venner til barnet eller den unges hverdagsliv, og samværet ikke er nærmere reguleret af kommunen, er det ledelsen fra anbringelsesstedet, der kan beslutte omfanget af besøg med hensyn til forebyggelse af smittespredning.

Hvis det undtagelsesvist overvejes at indføre lokale midlertidige besøgsrestriktioner på et socialt tilbud, kan dette indføres:

  1. hvis dette er nødvendigt for at minimere risiko for smitte med Corona-virussygdom 2019 (COVID-19) for en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet på grund af et konkret smitteudbrud på tilbuddet, eller
  2. hvis en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet tilhører en risikogruppe.

Træffes der beslutning om at begrænse eller afskære besøg, er der dog på samme måde som under det nu ophævede generelle besøgsforbud på socialområdet fortsat mulighed for at få besøg i:

  • kritiske situationer eller
  • ved udpegning af 1-2 faste besøgspersoner.


Læs mere i bekendtgørelse om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19)
 Sagsbehandler spørger, hvordan man skal forstå samværsreglerne?

Udgangspunktet er, at anbragte børn og unge har ret til samvær og kontakt med deres forældre og netværk. Det gælder også i den aktuelle situation med COVID-19.

Det følger af serviceloven, at barnets handlekommune efter en konkret vurdering i den enkelte sag kan træffe afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet og kontakten og kan fastsætte nærmere vilkår herfor.

I kommunens vurdering af omfanget af og vilkårene for samværet kan der tages højde for oplysninger om samværspersonens helbredsmæssige tilstand, herunder oplysninger om, hvorvidt vedkommende eller personer i husstanden har symptomer på at være smittet med COVID-19 samt den adfærd, som samværspersonen må forventes at udvise under samværet, herunder særligt overholdelse af de sundhedsmæssige forholdsregler fra sundhedsmyndighederne for at forebygge og inddæmme udbredelse af COVID-19.

Læs mere i: Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

Opholdssted spørger, om socialrådgiver i forbindelse med et tilsynsbesøg må aflægge et barn besøg indendørs?

Kommunerne skal fortsat føre personrettet tilsyn med børn og unge anbragt uden for hjemmet. Tilsynsbesøg skal gennemføres på anbringelsesstedet og så vidt muligt uden tilstedeværelse af personer fra anbringelsesstedet, jf. gældende lovgivning. Det er anbringelsesstedet, herunder institutioner, opholdssteder eller plejefamilier, der har ansvaret for at sikre, at rammerne for tilsynet følger de generelle anvisninger for minimering af smitterisiko.

Forinden tilsynsbesøget anbefales det, at myndigheden tager kontakt til anbringelsesstedet, så besøget kan tilrettelægges ud fra retningslinjerne.

Læs mere i: Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

Frivillig organisation spørger, hvorvidt de kan afholde sommerlejre for børn og deres forældre?

Forudsætningen for, at foreningsliv kan genåbne indendørs, er, at brugere, frivillige og ansatte kan føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne.

En forsvarlig genåbning indebærer, at hver enkelt forenings ledelse tager fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor sundhedsmyndighedernes retningslinjer om minimering af smittespredning efterleves.

Læs mere i Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter (fase 2 og 3)

Et botilbud for unge spørger om de må holde sommerfest?

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger gælder i udgangspunktet ikke for visiterede tilbud. Beboere, pårørende og medarbejdere kan derfor holde et arrangement på tilbuddets arealer.

Det er også muligt at holde arrangementer uden for tilbuddets arealer, eksempelvis en sommerfest, men i så fald gælder forsamlingsforbuddet. Uanset om arrangementer holdes på eller uden for tilbuddenes arealer, skal tilbuddet sørge for at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

På de uvisiterede tilbud gælder forsamlingsforbuddet. De uvisiterede tilbud skal ligeledes sikre, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand, hygiejne m.v. overholdes.

Læs mere i: Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

Hvad skal personale eller plejefamilie gøre, hvis et anbragt barn smittes?

Der er ikke krav om karantæne til smittede, men det er vigtigt at holde afstand til andre på anbringelsesstedet, sikre god hygiejne og undgå kontakt med andre uden for anbringelsesstedet.

Hvis barnet eller den unge får problemer med vejrtrækningen, symptomerne forværres eller varer ved over flere dage skal egen læge eller lægevagten kontaktes.

Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. coronavirus

For at mindske smitte med ny coronavirus skal der foretages smitteopsporing. Smitteopsporingen omfatter tre dele:

  1. Identifikation af nære kontakter. Dette omfatter en gennemgang af, hvilke kontakter der opfylder definitionen om at være en nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus – inden for smitteperioden.
  2. Kontakt til de nære kontakter, som informeres om, at de er en nær kontakt til en med påvist ny coronavirus.
  3. Test og isolation af nære kontakter med henblik på at mindske smittespredning.

I de særlige tilfælde, hvor en medarbejder eller andet barn på bosted/andre institutioner defineres som nær kontakt, bør personen håndteres efter testprogram og anbefalinger for nære kontakter. 

Læs mere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitteopsporing af nære kontakter

Sidst opdateret 24/06 2020