Pulje til vikardækning

Til understøttelse af diplomuddannelsen blev der i 2007 etableret en pulje til vikardækning. Fra 2015 kan der ikke længere ansøges om midler fra puljen.

For at understøtte anvendelsen af diplomuddannelsen har det i perioden 2007 -2014 været muligt for kommuner, sociale og almene tilbud at søge om tilskud til ansættelse af vikarer for de medarbejdere, som arbejder med børn og unge med særlige behov, og som tager den samlede diplomuddannelse på børne- og ungeområdet.

Fra 2015 kan der ikke længere ansøges om midler til vikardækning.

Modtagere af midler af vikardækning

Studerende, der allerede har fået tilsagn om vikarmidler fra Puljestyring, kan forsat modtage midler. Det sker ved, at den studerendes arbejdsplads én gang om året sender en bekræftelse på gennemførelsen af uddannelsens moduler.

Hvad kan midler anvendes til?

Midler til vikardækning kan alene anvendes til vikardækning for myndighedssagsbehandlere i de kommunale børne- og familieafdelinger samt medarbejdere i de sociale og almene tilbud, der tager den samlede diplomuddannelse.

Hvor meget er tilskuddet?

Tilskuddet er 25.000 kr. pr. medarbejder pr. modul svarende til 150.000 kr. til en samlet diplomuddannelse.

Hvad er arbejdsbelastningen på uddannelsen?

Diplomuddannelsen består af seks moduler. Hvert modul gennemføres over et semester, dvs. over et halvt år. Til hvert modul skal påregnes en arbejdsindsats, der svarer til seks ugers fuldtidsarbejde.

Frist for bekræftelse

Der kan løbende indsendes bekræftelsesskemaer. 

Hvordan udbetales vikarmidlerne? - Trin for trin

Udbetaling af tilskud sker én gang årligt.

Udbetalingen sker forud - dvs. for det igangværende og kommende modul, mens bekræftelsen på gennemførelsen af modulerne sker bagudrettet - dvs. ved at bekræfte det igangværende og forrige modul.

Den tilskudsansvarlige på arbejdspladsen indsender én gang årligt en bekræftelse på, at medarbejderen har afsluttet et modul og er påbegyndt et nyt modul eller har afsluttet uddannelsen. 

  1. Ved bekræftelse på gennemførsel af modulerne anvendes et særligt skema. Skemaet findes her:
    Bekræftelsesskema
  1. Skemaet udfyldes og skal underskrives af den tilskudsansvarlige på arbejdspladsen. Skemaet sendes til  
  2. Når bekræftelsesskemaet er behandlet, udbetales midlerne for det kommende studieår.

Uberettiget udbetaling vil kræves tilbagebetalt.

Regnskabsaflæggelse

Der er ved modtagelse af midler til vikardækning krav om regnskabsaflæggelse. Dato for dette fremgår af tilskudsbrevet. Regnskabet skal være revisorpåtegnet. Ved regnskabsaflæggelse skal anvendes et særligt skema. Regnskabsskemaet findes her:
Regnskabsskema

Skemaet skal sendes til mailadressen

Sidst opdateret 13/11 2017