Forside > Tværgående områder > Efteruddannelse > Om efteruddannelse > Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet

Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet

Diplomuddannelsen kan styrke faglighed og refleksivitet over egen praksis. Uddannelsen giver indblik i teori, metoder og redskaber på børne- og ungeområdet.

Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet er udviklet som del af Den Sociale Diplomuddannelse og udbydes landsdækkende af fem professionshøjskoler med tilskud fra Socialstyrelsen.

Indhold

Uddannelsen skal styrke de studerendes viden og kompetencer inden for børne- og ungeområdet. Den skal give de studerende viden om det at være en del af en politisk ledet borgernær organisation, og hvordan man som myndighed og leverandør på børne- og ungeområdet agerer indenfor disse rammer.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte i henhold til servicelovens kapitel 11 – både de sagsbehandlere, der træffer afgørelser om en indsats, de leverandører der udfører indsatsen og medarbejdere i de almene tilbud, som i deres daglige arbejde har et tæt samarbejde med sagsbehandlere.

Form

Diplomuddannelsen har et markant og vedvarende fokus på, hvordan det tillærte på uddannelsen omsættes i praksis i egen kommune. For at understøtte at den studerendes arbejdsplads arbejder målrettet med omsætning af viden til praksis, skal der for den enkelte kommune og studerende opstilles konkrete læringsmål og mål for, hvordan det tillærte omsættes i praksis.

Uddannelsen er treårig og består af 6 moduler. Undervisningen er bygget op, så der veksles mellem arbejde og undervisning. Som noget nyt tilbydes diplomuddannelsen både som lokalt tilrettelagte forløb i kommunerne og åbne regionale uddannelsesforløb. 

Pris

Socialstyrelsens tilskud til diplomuddannelsen er under revision. Den nye tilskudsordning publiceres på denne side ultimo februar.

Baggrund

Socialstyrelsen har udbudt Diplomuddannelsen for medarbejdere og ledere på børne- og ungeområdet siden 2006.

Læs mere om baggrunden for Diplomuddannelsen her 

Læs mere om den sociale diplomuddannelse til ledere her 


Læs mere om den sociale diplomuddannelse til medarbejdere her 

Fold alle teksterne ud eller ind

Lokale forløb

De lokalt tilrettelagte forløb kan rekvireres af en eller flere kommuner, der ønsker at sikre et samlet kompetenceløft i de pågældende kommuner. Derudover giver de lokalt tilrettelagte forløb mulighed for at minimere transporttiden for de studerende, der bor langt væk fra et uddannelsessted. Forløbene tilpasses den eller de enkelte kommuner, herunder kommunens praksis og organisering. Tilpasningen sker inden for uddannelsens studieordning.

Der kan oprettes to hold om året. Undervisningen afholdes så vidt mulig lokalt hos de(n) pågældende kommune(r).

Kravene for at rekvirere diplomuddannelsen er, at der er tilmeldt mindst 20 tilskudsberettigede studerende fra én eller flere kommuner.

Tilmelding sker ved ansøgning til professionshøjskolen VIA UC (pdf) 

Ønskes yderligere oplysninger kan Christine Hemme kontaktes på tlf.: +45 87 55 18 70.

Hvis ønsket om et forløb imødekommes, afholdes hurtigst muligt et indledende møde om en aftale mellem kommunen og den ansvarlige professionshøjskole.

Læs mere om de lokalt tilrettelagte forløb 

Regionale forløb

De regionale hold svarer til de nuværende hold på diplomuddannelsen, hvor der op til studiestart er åbent optag af deltagere på tværs af kommuner og arbejdspladser, og hvor undervisningen foregår på uddannelsessteder fordelt ud på hele landet.

Det er optag hvert efterår. Tilmelding sker ved at rette henvendelse til de enkelte professionshøjskoler, der udbyder diplomuddannelsen:

Sidst opdateret 22/01 2019