Baggrund for Børnekataloget

Her kan du læse om baggrunden for Børnekataloget og om det aktuelle målretningsinitiativ. Se også Børnekatalogets leverandører i 2015-2018.

Baggrund

Som led i Anbringelsesreformen igangsatte Socialstyrelsen i 2007 et samlet kursusinitiativ til opkvalificering af medarbejdere på børne- og ungeområdet inden for en række centrale temaer knyttet til arbejdet med udsatte børn og unge.

Erfaringerne fra Anbringelsesreformen viste, at der var brug for en målrettet og kontinuerlig efteruddannelsesindsats i forhold til konkrete emner inden for området ”Børn og unge, med behov for særlig støtte”. Derfor blev det med Barnets Reform vedtaget, at alle kurserne på området skulle samles og videreudvikles som en del af Børnekataloget.

Siden 2007 har der været udbudt 29 forskellige kursustitler under Børnekataloget, hvor mere end 25.000 kursister har deltaget.

I perioden 2007-2014 har COK administreret og udbudt kurserne i Børnekataloget, mens en længere række kursusvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og videnscentre har stået for afholdelsen af kurserne.

Målretning

Det blev med satspuljeaftalen for 2013 besluttet at iværksætte et initiativ til styrkelse og målretning af efteruddannelsesindsatsen for de relevante faggrupper på børne- og ungeområdet. Som led i initiativet udarbejdede Deloitte i efteråret 2013 en kortlægning og analyse af de eksisterende efter- og videreuddannelser, der bliver udbudt i regi af Social- og Indenrigsministeriet, herunder Børnekataloget.

Læs mere om Socialstyrelsens uddannelsesinitiativ og kortlægningen af den eksisterende efter- og videreuddannelsesindsats her:

Baggrund for Socialstyrelsens uddannelsesinitiativ 

Kortlægningen viste, at Børnekatalogets kurser er velbesøgte og modsvarer kommunernes behov men pegede også på, at der efterspørges mere specialiserede kurser, der målrettes den enkelte kommune og tager udgangspunkt i dennes praksis.

Konkret anbefalede kortlægningen, at:

  • Kurserne i Børnekataloget skal fokuseres og opdeles i kortere videnskurser og længerevarende praksiskurser.
  • Videnskurserne skal tilbyde konkret viden om forskellige temaer, der udbygger kommunernes vidensgrundlag på området.
  • Praksiskurserne skal opkvalificere kommunerne i arbejdet med en konkret metode eller praksis og samtidig understøtte kommunernes implementering og omsætning af det tillærte. Kurserne skal målrettes arbejdspladsens konkrete behov og udgangspunkt, og der skal stilles krav om ledelsesopbakning og opsætning af konkrete læringsmål til disse kurser.
  • Der skal stilles tydelige krav til den enkelte udbyder af praksiskurserne om at understøtte implementeringen, så der sker en bedre omsætning til praksis.
  • Socialstyrelsen skal tilbyde rådgivning og sparring til udbyderne af praksiskurserne, så det sikres, at der arbejdes ud fra en fælles forståelse af, hvordan viden omsættes på den enkelte arbejdsplads.

Udbud af Børnekataloget

I forbindelse med målretningen af Socialstyrelsens samlede efter- og videreuddannelsestilbud har opgaverne i Børnekataloget været sendt i offentligt udbud siden 2007.

Indeværende kontraktperiode for Børnekataloget er fra 1. januar 2015 til og med 31. december 2018.

VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling varetager kursusadministrationen af Børnekataloget i den indeværende kontraktperiode. Det er kursusadministrator, der i samarbejde med en række forskellige kursusleverandører udbyder de enkelte kursusforløb for Socialstyrelsen.

Udbudsmateriale om Børnekataloget (pdf) 

Opgavens omfang

Socialstyrelsen udbød følgende opgaver:

  1. Udvikling og afholdelse af kurser i Børnekataloget indenfor i alt 32 kursustitler fordelt på 23 delopgaver
  2. Kursusadministration af Børnekatalogets i alt 32 kursustitler
Sidst opdateret 10/01 2017