Baggrund for diplom- og masteruddannelsen

Socialstyrelsen tilbyder en diplom- og masteruddannelse til medarbejdere og ledere på børne- og ungeområdet. Uddannelserne skal specialuddanne et mindre antal medarbejdere og være med til at styrke efteruddannelsesindsatsen.

Baggrund

Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet blev udviklet som led i Anbringelsesreformen, der trådte i kraft i 2006. Formålet var at sikre flere specialuddannede medarbejdere på området. I 2009 blev det endvidere politisk besluttet af forligskredsen bag Anbringelsesreformen, at der for midlerne afsat til længerevarende uddannelser skulle udvikles en masteruddannelse på børne- og ungeområdet.

Diplomuddannelse

Diplomuddannelsen blev udviklet i samarbejde med et konsortium af professionshøjskoler; Professionshøjskolen Metropol, University Collge Lillebælt, University College Syddanmark og VIA University College. Dette konsortium har indtil 2014 også udbudt diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet.

Diplomuddannelsen blev videreudviklet ud fra den eksisterende sociale diplomuddannelse. Videreudviklingen bestod i, at der blev udviklet et nyt modul med særlig fokus på det at være myndighedssagsbehandler og leverandør af sociale indsatser overfor børn og unge med behov for særlig støtte. Videreudviklingen handlede herudover om, at de eksempler og cases, der bliver anvendt gennem hele uddannelsen, tager udgangspunkt i børne- og ungeområdet.

I perioden 2007-2014 har godt 700 medarbejdere fordelt på 87 kommuner været i gang med diplomuddannelsen.

Masteruddannelsen

Masteruddannelsen blev udviklet i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Socialstyrelsen i 2010. Indtil udgangen af 2014 blev masteruddannelsen udbudt af Aalborg Universitet i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol.

Masteruddannelsen adskiller sig grundlæggende fra diplomuddannelsen ved, at den ikke alene skal formidle viden (forskning, teori og metoder), men også styrke de studerendes analytiske kompetencer og evne til på egen hånd at søge, generere, formidle og omsætte viden. Hvor diplomuddannelsens sigte er den brede opkvalificering, skal masteruddannelsen sigte efter at specialuddanne et mindre antal medarbejdere, der kan fungere som faglige fyrtårne i kommunerne.

Masteruddannelsen har været udbudt siden 2010 og knap 100 ledere og medarbejdere har været optaget på uddannelsen.

Målretning af diplom- og masteruddannelsen

Det blev med satspuljeaftalen for 2013 besluttet at iværksætte et initiativ til styrkelse og målretning af efteruddannelsesindsatsen for de relevante faggrupper på børne- og ungeområdet. Som led i initiativet udarbejdede Deloitte i efteråret 2013 en kortlægning og analyse af de eksisterende efter- og videreuddannelser, der udbydes i regi af Social- og Indenrigsministeriet, herunder diplom- og masteruddannelsen.

Læs mere om Socialstyrelsens uddannelsesinitiativ og kortlægningen af den eksisterende efter- og videreuddannelsesindsats her

Kortlægningen viste overordnet, at efter- og videreuddannelserne i høj grad modsvarer kommunernes behov. Kortlægningen viste, at der er god sammenhæng mellem de faglige temaer i uddannelserne, som udbydes og støttes af ministeriet og den aktuelt bedste viden på området. Derved konkluderedes, at uddannelserne er indholdsmæssigt aktuelle og relevante.

Kortlægningen fremhævede vigtigheden af, at der på arbejdspladsen er fokus på at anvende det tillærte i umiddelbar forlængelse af uddannelsen. Det indebærer, at både uddannelsesudbyderne og arbejdspladserne skaber den nødvendige tid og plads til, at deltagerne kan omsætte det tillærte til praksis. Det fremhæves samtidig, at uddannelserne har størst effekt, både i forhold til omsætning af viden til praksis og i forhold til rekrutteringen, hvis de tilrettelægges i forhold til den enkelte arbejdsplads' udgangspunkt.

Kortlægningsrapporten anbefalede derfor, at:

  • Der gives mulighed for, at den enkelte kommune kan rekvirere diplomuddannelsen til kommunen, hvilket vurderes vil kunne give et samlet løft af kommunens opgaveløsning på området udsatte børn og unge.
  • Der for den enkelte kommune og studerende opstilles konkrete læringsmål for diplomuddannelsen og mål for, hvordan det tillærte kan omsættes i praksis.
  • Der på uddannelserne undervises i en form, der bedst muligt sikrer, at det tillærte omsættes til praksis.
  • Der fortsat er mulighed for at tilbyde deltagertilskud til studerende på diplom- og masteruddannelserne.

Udbud af diplom- og masteruddannelsen

I forbindelse med målretningen af Socialstyrelsens samlede efter- og videreuddannelsestilbud har både diplom- og masteruddannelsen været sendt i offentligt udbud med tilbudsfrist i september 2014.

Læs udbudsmaterialet her:

Udbudsmateriale om Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet (pdf) 

Udbudsmateriale om Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet (pdf) 

Opgavernes omfang

Socialstyrelsen har ønsket at videreføre diplom- og masteruddannelsen med de nuværende rammer for indholdet, som beskrevet i forudgående afsnit. Socialstyrelsen ønskede dog at videreudvikle uddannelsernes form, omfang, tilrettelæggelse og økonomiske rammer og stillede hertil en række krav til leverandørerne, som er beskrevet i udbudsmaterialet.

Socialstyrelsen har udbudt to aftaler, hvor leverandørerne på baggrund af konkret efterspørgsel fra kommuner m.v. påtager sig at afvikle og administrere henholdsvis diplom- og masteruddannelserne på børne- og ungeområdet på landsplan. Udbuddene skete med henblik på at indgå aftale om indholdet af henholdsvis diplom- og masteruddannelsen, deltagerbetaling og øvrige vilkår for arbejdsgivernes brug af aftalen til efteruddannelse af deres medarbejdere. Leverandør skal desuden varetage administration af udbetalingen af Socialstyrelsens deltagertilskud til kommuner m.v.

Kontraktindgåelse

Socialstyrelsen har for diplomuddannelsen indgået kontrakt med et konsortium bestående af VIA University College, Professionshøjskolen Metropol, University College Lillebælt, University College Syddanmark og University College Sjælland vedrørende opgaven.

Socialstyrelsen har for masteruddannelsen indgået kontrakt med Aalborg Universitet, som varetager opgaven i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol.

Begge kontraktperioder løber fra 1. januar 2015 til og med 31. december 2018.

Sidst opdateret 10/01 2017