Forside > Tværgående områder > Efteruddannelse > Om efteruddannelse > Baggrund for Socialstyrelsens uddannelsesinitiativ

Baggrund for Socialstyrelsens uddannelsesinitiativ

Uddannelsesinitiativet blev igangsat i 2013 og er blevet målrettet, så uddannelserne er baseret på aktuelt bedste viden og bedre matcher kommunernes behov.

Baggrunden for styrkelse af efteruddannelsesindsatsen

De seneste års undersøgelser og analyser foretaget af Ankestyrelsen og Task Forcen viser, at sager vedrørende udsatte børn og familier er nogle af de mest komplekse sager på det sociale område. Det stiller store krav om, at de sagsbehandlere, der sidder med sagerne, har den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer for at kunne løfte opgaven med at hjælpe børnene og deres familier på rette spor.

I foråret 2012 blev Ekspertpanelet om overgreb mod børn nedsa,t med det formål at se på de problemstillinger, som Ankestyrelsens kulegravning påviste i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen og i indsatserne. Ekspertpanelets arbejde resulterede i en række anbefalinger til den daværende Social- og Integrationsminister om, hvordan indsatsen kan styrkes på området for udsatte børn og unge. En af disse anbefalinger var, at de efter - og videreuddannelsestilbud, der udbydes med støtte fra ministeriet, målrettes, så uddannelsesudbuddet matcher de kommunale behov og er baseret på aktuelt bedste viden om området.

Målretning af efter-og videreuddannelsestilbuddene

Målretningen af efter- og videreuddannelsestilbuddene er gennemført i 3 faser:

  1. Kortlægning og analyse af efter - og videreuddannelserne på området udsatte børn og unge
  2. Udarbejdelse af anbefalinger til målretning 
  3. Implementering af anbefalingerne. Implementering af anbefalingerne sker gennem de tilrettede kurser/uddannelser

Kortlægningen og analysen af efter- og videreuddannelserne på området udsatte børn og unge blev udarbejdet af Deloitte i 2013.

Læs Kortlægning og analyse af efter- og videreuddannelsestilbuddene på børne- og ungeområdet 

Læs bilagene til Kortlægning og analyse af efter- og videreuddannelsestilbuddene på børne- og ungeområdet

Kortlægningen og analysen af efter – og videreuddannelserne havde til formål at undersøge, om uddannelserne imødekommer de kommunale behov, har et indhold, der matcher den aktuelt bedste viden og er tilrettelagt på en måde der sikrer, at den viden og de redskaber, der formidles også omsættes i praksis. Som en del af kortlægningen og analysen har der været inddraget en række eksperter og interessenter fra uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og kommuner.

Kortlægningens resultater

Kortlægningen og analysen viste overordnet, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold’s samlede tilbud om efter- og videreuddannelser i høj grad modsvarer kommunernes behov. Det konkluderes, at der er god sammenhæng mellem de faglige temaer i uddannelserne, som udbydes og støttes af ministeriet og den aktuelt bedste viden på området, og derved at uddannelserne indholdsmæssigt er aktuelle og relevante. De kurser, der udbydes igennem Børnekataloget er meget velbesøgte, men der efterspørges specialiserede kurser, der målrettes den enkelte kommune og tager udgangspunkt i dennes praksis. Kortlægningen peger også på tre centrale udfordringer i forhold til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds generelle udbud af efter- og videreuddannelser:

  1. Det er vanskeligt at omsætte den tillærte viden i praksis
  2. Der ses ikke en tilstrækkelig sammenhæng mellem de forskellige efter- og videreuddannelsestilbud
  3. Der er udfordringer med at rekruttere det, af ministeriet, ønskede antal studerende til diplom- og masteruddannelserne på børne- og ungeområdet

Kortlægningens anbefalinger

Kortlægningen gav en række anbefalinger på tværs af efter-og videreuddannelsestilbudene. Der blev også givet anbefalinger i forhold til den konkrete efter-og videreuddannelse.

Kortlægningen fremhævede bl.a. vigtigheden af, at der på arbejdspladsen er fokus på at anvende det lærte i umiddelbar forlængelse af uddannelsen, og at både uddannelsesudbyderne og arbejdspladserne skaber den nødvendige tid og plads til, at deltagerne kan omsætte det tillærte til praksis. Det fremhæves samtidigt, at uddannelserne har størst effekt, både i forhold til omsætning af viden til praksis og i forhold til rekrutteringen, hvis de tilrettelægges i forhold til den enkelte arbejdsplads udgangspunkt.

Endvidere blev det anbefalet at der, for at sikre en koordinering af indholdet og læringsmålene på både kurser, diplomuddannelsen og masteruddannelsen, blev nedsat et panel sammensat af eksperter på området udsatte børn og unge, interessenter, kommunale repræsentanter, repræsentanter fra uddannelsesudbydere og medarbejdere fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds koncern. Panelet skal sikre koordinering af indholdet på henholdsvis kurser og de længerevarende efter- og videreuddannelser og sikre, at der er sammenhæng mellem efteruddannelsestilbuddene, de kommunale behov og den aktuelt bedste viden på området. Endelig skal panelet sikre, at der er sammenhæng mellem de forskellige efter- og videreuddannelsestilbud og grunduddannelserne for de relevante faggrupper.

Det blev herudover anbefalet, at der fortsat er mulighed for at tilbyde deltagertilskud til studerende på diplom- og masteruddannelserne.

Mere målrettede kurser/uddannelser

På baggrund af bl.a. kortlægningen, er kurserne i Børnekataloget og diplomuddannelsen og masteuddannelsen blevet målrettet og udbudt på ny. Der er taget højde for ønsker om kurser, temaer, indhold og omfang med fokus på, at den nyerhvervede viden i endnu højere grad kan omsættes til praksis. Målretningen skal sikre, at efteruddannelsestilbuddene i højere grad er tilpasset den enkelte kommunes faglige behov og organisering. Desuden skal målretningen være med til at sikre, at viden og kompetencer fra efteruddannelsesforløbene i højere grad kan omsættes i det daglige arbejde.

Børnekataloget indeholder 32 nye kurser, og diplomuddannelsen og masteruddannelsen videreføres med de nuværende rammer for indholdet, men med nye rammer for form, omfang, tilrettelæggelse og økonomi.

Sidst opdateret 04/08 2015