Støtte til Social Færdighedstræning

Kommuner kan søge om støtte til at implementere Social Færdighedstræning i grupper, i bostøtten mv. Fristen er den 22. marts 2018.

Socialstyrelsen tilbyder støtte til implementering af metoden Social Færdighedstræning i grupper i bostøtten mv. Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op til seks gruppetrænere samt introduktionskursus for yderligere cirka 25 medarbejdere. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringsprocessen.

Målgruppen for udbredelsesaktiviteterne med Social Færdighedstræning i grupper er:

  • Borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager bostøtte efter § 85 eller modtager støtte efter § 82 i Serviceloven. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager bostøtte på et botilbud eller botilbudslignende tilbud (fx boliger efter almenboligloven sammen med bostøtte).

Om metoden Social Færdighedstræning

Social færdighedstræning er en pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder. Det overordnede mål med metoden er at bedre borgerens forståelse af mellemmenneskelige signaler samt træne deltagerens sociale handlekompetence. Et forløb i Social Færdighedstræning varer 9 måneder, og der er en undervisningsgang om ugen.

Læs mere om Social Færdighedstræning

Pulje til initialomkostninger

Kommuner, der modtager implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen, kan også søge midler til afholdelse nogle af de omkostninger, der er forbundet med at implementere en ny metode (initialomkostninger) via en ansøgningspulje, som offentliggøres senere på året. Selvom en kommune modtager implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen, er det ikke dermed givet at kommunen også vil modtage midler fra initialomkostningspuljen. Der er således ingen garanti om at modtager midler fra initialpuljen.

Man kan følge med i udmeldingen af puljer via en kalender på Socialstyrelsens tilskudsportal.

Se puljekalenderen for 2018 på Tilskudsportalen

Hvordan søger man implementeringsstøtten?

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til ansøgning om implementeringsstøtte. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Ansøgningsskema til implementeringsstøtte

Vejledningsmateriale om implementeringsstøtte

Praktiske oplysninger om implementeringsstøtten

Ansøgningsfristen er den 22. marts 2018 klokken 12.00.

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på følgende e-mail: Bemærk at e-mails sendt til adressen maksimalt må fylde 10 MB.

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Socialstyrelsen på mail til eller på telefon til specialkonsulent Martin Sandø (41 93 24 90) eller specialkonsulent Nadia Jul Jeldtoft (91 37 02 67).

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Udviklings- og investeringsprogrammet

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP).

Læs mere om UIP her

Sidst opdateret 21/02 2018