Støtte til CTI

Kommuner kan søge om støtte til at implementere metoden CTI i bostøtten mv. Fristen er den 22. marts 2018

Socialstyrelsen tilbyder støtte til implementering af metoden Critical Time Intervention (CTI) i bostøtten mv. Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op cirka 30 medarbejdere i metoden samt løbende sparring af medarbejderne. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringsprocessen.

Målgruppen for udbredelsen af CTI er borgere, som ønsker en forandring i deres liv, og som er berettiget til at modtage støtte efter Serviceloven. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager § 85 støtte på et botilbud eller lignende tilbud, eller om borgere der på anden vis er i en overgangsfase. Det kan fx dreje sig om:

• Borgere, der har psykiske vanskeligheder, og som enten flytter fra botilbud til egen bolig, går fra psykiatrisk indlæggelse til egen bolig eller løslades fra fængsel og har behov for bostøtte.
• Borgere med prostitutionserfaringer, der modtager bostøtte, og som enten ønsker at forbedre deres livssituation, mens de er i prostitution eller at forlade prostitution.
• Borgere med stofmisbrug, som overgår til en situation, hvor de modtager misbrugsbehandling og gør brug af øvrige sociale indsatser, som kan hjælpe dem i deres livssituation.
• Borgere udsat for vold, som fraflytter et kvindekrisecenter og som har brug for støtte til etablering i et liv uden vold.

Hjemløse kan ikke indgå som en selvstændig målgruppe, men der kan være hjemløse blandt borgerne i ovenstående målgrupper.

Om metoden CTI

CTI er en tidsafgrænset, faseopdelt og fokuseret indsats, der gennemføres af en CTI-medarbejder. Indsatsen er opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder. Intensiteten er stor i begyndelsen af forløbet for så at aftage i takt med, at opgaver og ansvar overdrages til borger og netværk.

CTI er en ressource- og netværksorienteret tilgang, med fokus på recovery og borgerens konkrete indflydelse på prioriteringen i indsatsen.

Læs mere om Critical Time Intervention

Pulje til initialomkostninger

Kommuner, der modtager implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen, kan også søge midler til afholdelse nogle af de omkostninger, der er forbundet med at implementere en ny metode (initialomkostninger) via en ansøgningspulje, som offentliggøres senere på året.

Selvom en kommune modtager implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen, er det ikke dermed givet, at kommunen også vil modtage midler fra puljen til dækning af initialomkostninger. Der er således ingen garanti om at modtage midler fra initialomkostningspuljen.

Man kan følge med i udmeldingen af puljer via en kalender på Socialstyrelsens tilskudsportal.

Se puljekalenderen for 2018 på Tilskudsportalen

Hvordan søger man implementeringsstøtten?

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til ansøgning om implementeringsstøtte. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Ansøgningsskema til implementeringsstøtte

Vejledningsmateriale om implementeringsstøtte

Praktiske oplysninger om implementeringsstøtten

Ansøgningsfristen er den 22. marts 2018 klokken 12.00.

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på følgende e-mail: . Bemærk, at e-mails sendt til adressen maksimalt må fylde 10 MB.

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Socialstyrelsen på mail til eller på telefon til specialkonsulent Martin Sandø (41 93 24 90).

Socialstyrelsen forbeholder sig ret til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Udviklings- og investeringsprogrammet

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP).

Læs mere om UIP 

Sidst opdateret 01/03 2018