Få rådgivning og uddannelse i metoden Social Færdighedstræning, SFT

Kommuner kan søge om at få rådgivning og uddannelse i metoden Social Færdighedstræning. Ansøgningsfristen er den 9. december 2019.

Socialstyrelsen tilbyder implementeringsstøtte, der består af processtøtte og uddannelse i metoden Social Færdighedstræning. Implementeringsstøtten indeholder rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op til seks gruppetrænere samt introduktionskursus for yderligere cirka 25 medarbejdere. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af relevante data til opfølgning, ledelsesinformation eller supervision.

Målgruppen for udbredelsesaktiviteterne med gruppebaseret Social Færdighedstræning er:

  • Borgere med psykiske vanskeligheder, der er i målgruppen for at modtage støtte efter Serviceloven, og som har behov for at udvikle eller træne sociale færdigheder.

Om metoden

Social færdighedstræning er en pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder.
Det overordnede mål med metoden er, at forbedre borgerens forståelse af mellemmenneskelige signaler samt træne deltagernes sociale handlekompetence.
Social færdighedstræning er et gruppebaseret undervisnings- og træningsforløb, hvor der fokuseres på problem- og konfliktløsning, samtalekompetencer, symptom-mestring samt hjemmeøvelser og rollespil.
Socialstyrelsen understøtter uddannelse i gruppebaseret Social Færdighedstræning.

Læs mere om Social Færdighedstræning

Hvordan søger man implementeringsstøtte?

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til ansøgning om implementeringsstøtte. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Ansøgningsskema implementeringsstøtte (word)

Vejledningsmateriale implementeringsstøtte (pdf)

Præsentation af processen for implementering af Social Færdighedstræning (pdf)

Information om monitorering (pdf)

Antal pladser og kriterier for udvælgelse

Socialstyrelsen planlægger med opstart af cirka 5 nye implementeringsforløb i metoden Social Færdighedstræning.

Kommunens ansøgning om implementeringsstøtte bliver vurderet i forhold til to tildelingskriterier: 1) målgruppens størrelse og 2) om kommunen i forvejen har implementeret metoden. Det vil sige, at der i vurderingen af ansøgningen bliver lagt vægt på følgende:

  1. Målgruppens relative størrelse.
    Kommuner med en særlig stor andel af borgere i målgruppen for den metode, som ønskes implementeret, vil blive foretrukket til implementeringsstøtte. For kommuner, som søger i samarbejde, vil den samlede målgruppe på tværs af kommunerne blive taget i betragtning. Andelen af borgere i målgruppen vurderes ved at sammenholde den angivne målgruppestørrelse med antal borgere i kommunen eller det område tilbuddet dækker. 
  2. Kommunens erfaring med metoden.
    Socialstyrelsen ønsker med implementeringsstøtten at udbrede metoderne til flere af landets kommuner. Kommuner, som ikke allerede har implementeret den metode, som der søges om implementeringsstøtte til, vil derfor blive foretrukket.

Følgende minimumskriterium skal være opfyldt for at kommunen kan tildeles implementeringsstøtte:

Kommunens ansøgning om implementeringsstøtte skal være direktørgodkendt.

Informationsmøde

Den 20. november afholdes der informationsmøde om mulighederne for at søge implementeringsstøtte til Social Færdighedstræning, Åben Dialog og Critical Time Intervention. Informationsmødet foregår i Odense i tidsrummet 13.00-15.00.

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfristen er den 9. december 2019 klokken 12.00

I januar 2020 er der opstartsmøde i Odense for de kommuner, der vil modtage implementeringsstøtte. På mødet skal som minimum deltage leder, projektleder og implementeringsteam.

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på følgende e-mail: 

Bemærk at e-mails sendt til adressen maksimalt må fylde 10 MB.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ansøgning kan rettes til Socialstyrelsen på følgende mail:

Du kan også ringe til specialkonsulent Martin Sandø på telefon 41 93 24 90.

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Sidst opdateret 31/10 2019