Få processtøtte og uddannelse i metoden Social Færdighedstræning, SFT

Kommuner kan søge om processtøtte og uddannelse i gruppebaseret Social Færdighedstræning i bostøtten mv. Fristen er den 7. august 2018.

Socialstyrelsen tilbyder implementeringsstøtte, der består af processtøtte og uddannelse i metoden gruppebaseret Social Færdighedstræning i bostøtten mv.
Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op til seks gruppetrænere samt introduktionskursus for yderligere cirka 25 medarbejdere.
Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af relevante data til opfølgning, ledelsesinformation eller supervision.
Målgruppen for udbredelsesaktiviteterne med gruppebaseret Social Færdighedstræning er:

• Borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager bostøtte efter § 85 eller modtager støtte efter § 82 i Serviceloven. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager bostøtte på et botilbud eller botilbudslignende tilbud (fx boliger efter almenboligloven sammen med bostøtte).

Om metoden

Social færdighedstræning er en pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder. Det overordnede mål med metoden er at bedre borgerens forståelse af mellemmenneskelige signaler samt træne deltagerens sociale handlekompetence.

Et forløb i Social Færdighedstræning varer 9 måneder, og der er en undervisningsgang om ugen.

Læs mere om Social Færdighedstræning (internt link)

Pulje til initialomkostninger

Kommuner, der modtager implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen, kan også søge midler til afholdelse af nogle af de omkostninger, der er forbundet med at implementere en ny metode (initialomkostninger) via en ansøgningspulje, som offentliggøres senere på året.

Selvom en kommune modtager implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen, er det ikke dermed givet, at kommunen også vil modtage midler fra initialomkostningspuljen. Der er således ingen garanti om at modtage midler fra initialpuljen.

Se puljekalenderen for 2018 på Tilskudsportalen (åbner ekstern side)

Hvordan søger man støtten?

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til ansøgning om implementeringsstøtte. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Ansøgningsskema implementeringsstøtte (word)

Vejledningsmateriale implementeringsstøtte (pdf)

Præsentation af processen for implementering af Social Færdighedstræning (pdf)


Praktiske oplysninger

Ansøgningsfristen er den 7. august 2018 klokken 12.00.
Den 10. september er der opstartsmøde for de kommuner, der modtager implementeringsstøtte. På mødet deltager leder, projektleder og implementeringsteam.
De medarbejdere der skal være gruppetrænere, vil blive uddannet den 12. -15. november.

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP). 

Læs mere om UIP her. 

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på følgende e-mailadresse:

Bemærk at e-mails sendt til adressen maksimalt må fylde 10 MB.

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Socialstyrelsen på følgende e-mailadresse:

Du kan også ringe til specialkonsulent Martin Sandø på 41 93 24 90. 
Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Sidst opdateret 19/06 2018