Få rådgivning og uddannelse i metoden Social Færdighedstræning, SFT

Kommuner kan søge om processtøtte og uddannelse i gruppebaseret Social Færdighedstræning i bostøtten mv. Fristen er den 12. marts 2019.

Socialstyrelsen tilbyder implementeringsstøtte, der består af processtøtte og uddannelse i metoden ”gruppebaseret Social Færdighedstræning” i bostøtten og bostøttelignende indsatser. Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op til seks gruppetrænere samt introduktionskursus for yderligere cirka 25 medarbejdere. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af relevante data til opfølgning, ledelsesinformation eller supervision.

Målgruppen for udbredelsesaktiviteterne med gruppebaseret Social Færdighedstræning er:

  • Borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager bostøtte efter § 85 eller modtager støtte efter § 82 i Serviceloven. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager bostøtte på et botilbud eller botilbudslignende tilbud (fx boliger efter almenboligloven sammen med bostøtte).

Om metoden

Social færdighedstræning er en pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder. Det overordnede mål med metoden er at bedre borgerens forståelse af mellemmenneskelige signaler samt træne deltagerens sociale handlekompetence. Et forløb i Social Færdighedstræning varer 9 måneder, og der er en undervisningsgang om ugen.

Læs mere om Social Færdighedstræning

Hvordan søger man støtten?

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til ansøgning om implementeringsstøtte. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Ansøgningsskema implementeringsstøtte (word)

Vejledningsmateriale implementeringsstøtte (pdf)

Præsentation af processen for implementering af Social Færdighedstræning (pdf)

Information om monitorering (pdf)

Antal pladser og kriterier for udvælgelse

Socialstyrelsen planlægger med at opstarte cirka 5 nye implementeringsforløb i metoden Social Færdighedstræning.

Kommunens ansøgning om implementeringsstøtte bliver vurderet i forhold til to tildelingskriterier: 1) målgruppens størrelse og 2) om kommunen i forvejen har implementeret metoden. Det vil sige, at der i vurderingen af ansøgningen bliver lagt vægt på følgende:

  1. Målgruppens relative størrelse. Kommuner med en særlig stor andel af borgere i målgruppen for den metode, som ønskes implementeret, vil blive foretrukket til implementeringsstøtte. For kommuner, som søger i samarbejde, vil den samlede målgruppe på tværs af kommunerne blive taget i betragtning. Andelen af borgere i målgruppen vurderes ved at sammenholde den angivne målgruppestørrelse med antal borgere i kommunen.
  2. Kommunens erfaring med metoden. Socialstyrelsen ønsker med implementeringsstøtten at udbrede metoderne til flere af landets kommuner. Kommuner, som ikke allerede har implementeret den metode, som der søges om implementeringsstøtte til, vil derfor blive foretrukket.

Følgende minimumskriterium skal være opfyldt for at kommunen kan tildeles implementeringsstøtte:

1) Kommunens ansøgning om implementeringsstøtte skal være direktørgodkendt.

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfristen er den 12. marts 2019  klokken 12.00.

Den 23. april 2019 er der opstartsmøde i Odense for de kommuner der vil modtage implementeringsstøtte. På mødet skal som minimum deltage leder, projektleder og implementeringsteam.

De medarbejdere der skal være gruppetrænere, vil blive uddannet den 2. – 5. september 2019.

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP).

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på nedenstående mailadresse:

Bemærk at e-mails sendt til adressen maksimalt må fylde 10 MB.

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Socialstyrelsen på nedenstående mailadresse:

 

Du kan også ringe til specialkonsulent Martin Sandø på telefon 41 93 24 90.

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Sidst opdateret 24/01 2019